Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Doświadczenia z wyko­rzy­sta­nia śmi­głow­ców w ope­ra­cji anty­ter­ro­ry­stycz­nej

Analiza obec­nej sytu­acji poli­tyczno-woj­sko­wej na świe­cie daje pod­stawy do stwier­dze­nia, że zagro­że­nie wojenne, czy to w postaci wojny, czy kon­fliktu zbroj­nego, któ­rego następ­stwem jest otwarta agre­sja…

Program Aster 30 Block 1 NT przy­spie­sza

W poło­wie stycz­nia tego roku Ministerstwo Obrony Francji poin­for­mo­wało o ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciu prac – a więc przy­zna­niu środ­ków — nad nową wer­sją poci­sku kie­ro­wa­nego Aster 30, czyli Aster 30 Block 1 NT (New…

Rosyjskie lot­ni­cze poci­ski manew­ru­jące ude­rzyły w Syrię

Operacji rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, jaka rozpoczęła się 17 listopada, będącej pierwszym w historii realnym zastosowaniem bojowym bombowców strategicznych Tu-95MS i Tu-160, towarzyszyło także pierwsze…

TOP