Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Syria. Nowe obli­cze ope­ra­cji „Chammal”

Francja zwiększa swoje lotnicze zaangażowanie w walkę z Państwem Islamskim. Operacje lotnicze prowadzone są w ramach operacji „Chammal”, która jest częścią wielonarodowej operacji „Inherent Resolve”,…

Szkolenie pilo­tów lot­nic­twa bojo­wego po hisz­pań­sku

Pojawienie się zmodernizowanych samolotów myśliwskich generacji czwartej i myśliwców generacji piątej zaowocowało dużymi zmianami w taktyce prowadzenia walk powietrznych oraz zwalczaniu obiektów naziemnych i nawodnych.

Nowe rosyj­skie sys­temy roz­po­zna­nia i walki radio­elek­tro­nicz­nej

Idea walki radio­elek­tro­nicz­nej naro­dziła się nie­mal rów­no­cze­śnie z zasto­so­wa­niem do celów woj­sko­wych łącz­no­ści na falach radio­wych. Wojskowi byli pierw­szymi, któ­rzy doce­nili rolę łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej – nie…

Druga faza EPAA wyko­nana

Na koniec ubie­głego roku ofi­cjal­nie zapo­wie­dziano odda­nie ame­ry­kań­skiej bazy obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej ulo­ko­wa­nej na tere­nie daw­nego lot­ni­ska woj­sko­wego nie­opo­dal Deveselu w Rumunii. Tak też się stało. 18 grud­nia…

TOP