×

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

wydawnictwo militarne

Rozwój pol­skich Wojsk Specjalnych

Polskie Wojska Specjalne rozwinęły się znacząco, bazując na doświadczeniach udziału we współczesnych konfliktach zbrojnych. Dzięki temu możliwe jest analizowanie aktualnych trendów w prowadzeniu działań zbrojnych…

wydawnictwo militarne

Lotniczy wymiar ćwi­cze­nia Anakonda-16

„Anakonda” czyli cykliczne ćwiczenie Sił Zbrojnych RP po destabilizacji sytuacji polityczno-militarnej na Ukrainie nabrały niezwykle istotnego znaczenia.

wydawnictwo militarne

S‑300P Kim Dzong Una

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna od lat pozostaje nieustającym obiektem zainteresowania zachodnich (i nie tylko) analityków wojskowych. Są po temu dwie główne przyczyny.

wydawnictwo militarne

Thracian Thunder 2016”

Od 7 stycznia do 25 marca 2016 r. większa część terytorium bazy lotniczej Graf Ignatiewo oraz poligony Nowo Selo i Elena były intensywnie wykorzystywane przez…

wydawnictwo militarne

Ćwiczenia „Frisian Flag” i „EART”

,,Red Flag” są jednymi z najważniejszych ćwiczeń sił powietrznych na świecie. Są to maksymalnie realistyczne ćwiczenia angażujące wojska lotnicze, kosmiczne oraz elektroniczne Stanów Zjednoczonych Ameryki…

wydawnictwo militarne

Syria. Nowe obli­cze ope­ra­cji „Chammal”

Francja zwiększa swoje lotnicze zaangażowanie w walkę z Państwem Islamskim. Operacje lotnicze prowadzone są w ramach operacji „Chammal”, która jest częścią wielonarodowej operacji „Inherent Resolve”,…

wydawnictwo militarne

Szkolenie pilo­tów lot­nic­twa bojo­wego po hisz­pań­sku

Pojawienie się zmodernizowanych samolotów myśliwskich generacji czwartej i myśliwców generacji piątej zaowocowało dużymi zmianami w taktyce prowadzenia walk powietrznych oraz zwalczaniu obiektów naziemnych i nawodnych.

wydawnictwo militarne

Nowe rosyj­skie sys­temy roz­po­zna­nia i walki radio­elek­tro­nicz­nej

Idea walki radio­elek­tro­nicz­nej naro­dziła się nie­mal rów­no­cze­śnie z zasto­so­wa­niem do celów woj­sko­wych łącz­no­ści na falach radio­wych. Wojskowi byli pierw­szymi, któ­rzy doce­nili rolę łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej – nie…

wydawnictwo militarne

Druga faza EPAA wyko­nana

Na koniec ubie­głego roku ofi­cjal­nie zapo­wie­dziano odda­nie ame­ry­kań­skiej bazy obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej ulo­ko­wa­nej na tere­nie daw­nego lot­ni­ska woj­sko­wego nie­opo­dal Deveselu w Rumunii. Tak też się stało. 18 grud­nia…

wydawnictwo militarne

Doświadczenia z wyko­rzy­sta­nia śmi­głow­ców w ope­ra­cji anty­ter­ro­ry­stycz­nej

Analiza obec­nej sytu­acji poli­tyczno-woj­sko­wej na świe­cie daje pod­stawy do stwier­dze­nia, że zagro­że­nie wojenne, czy to w postaci wojny, czy kon­fliktu zbroj­nego, któ­rego następ­stwem jest otwarta agre­sja…

wydawnictwo militarne

Program Aster 30 Block 1 NT przy­spie­sza

W połowie stycznia tego roku Ministerstwo Obrony Francji poinformowało o oficjalnym rozpoczęciu prac – a więc przyznaniu środków - nad nową wersją pocisku kierowanego Aster…

wydawnictwo militarne

Rosyjskie lot­ni­cze poci­ski manew­ru­jące ude­rzyły w Syrię

Operacji rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, jaka rozpoczęła się 17 listopada, będącej pierwszym w historii realnym zastosowaniem bojowym bombowców strategicznych Tu-95MS i Tu-160, towarzyszyło także pierwsze…

TOP