×

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

wydawnictwo militarne

20 lat współ­pracy Radmoru i Thalesa

Dwie dekady temu gdyński Radmor rozpoczął współpracę z francuską firmą Thomson-CSF. Był to wtedy podmiot znany w Polsce od wielu lat i mający długoletnie tradycje…

wydawnictwo militarne

Noteć według PGZ i PIT-RADWAR S.A.

21 stycznia Inspektorat Uzbrojenia opublikował informację dotyczącą analizy rynku związanej z planami pozyskania przeciwlotniczego systemu artyleryjskiego. Koresponduje to z zapisami uchwały Rady Ministrów nr 123…

wydawnictwo militarne

Rheinmetall i Bumar-Łabędy wspól­nie zmo­der­ni­zują Leopardy 2A4

18 lutego w Gliwicach została pod­pi­sana umowa pomię­dzy Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy S.A. i nie­miecką firmą Rheinmetall Landsysteme GmbH, doty­cząca stra­te­gicz­nej współ­pracy w ramach pro­gramu moder­ni­za­cji pol­skich czoł­gów Leopard…

wydawnictwo militarne

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej o przy­szło­ści pol­skiego prze­my­słu obron­nego

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 2 marca odbyła się w Warszawie debata „COP XXI wieku: wyzwania stojące przed polskim przemysłem obronnym”, którą zorganizowała redakcja „Gazety Polskiej”.…

wydawnictwo militarne

Jaskry już w woj­sku

Jaskry już w wojsku. Konsorcjum, na czele którego stoją zakłady Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich, zrealizowało w grudniu zaplanowane na bieżący rok dostawy symulatorów szkolenia kierowcy…

wydawnictwo militarne

Poznańskie Centrum Obsługi Czołgów Leopard 2

28 grudnia 2015 r. podpisano nie tylko umowę dotyczącą modernizacji polskich Leopardów 2A4 do standardu PL, ale także inny ważny dokument, który określa podział zadań…

wydawnictwo militarne

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Centrum ser­wi­sowe śmi­głow­ców Sił Zbrojnych RP

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. są jedy­nymi zakła­dami lot­ni­czymi w Polsce, które od ponad pięć­dzie­się­ciu lat spe­cja­li­zują się w remon­tach, moder­ni­za­cjach i obsłu­gach okre­so­wych wszel­kiego typu śmi­głow­ców będą­cych…

wydawnictwo militarne

Nowe per­spek­tywy Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A.

Początek bie­żą­cego roku sta­no­wił dla Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy ważny etap w dłu­giej, 70-let­niej, histo­rii. Zakończono prace przy PDM pierw­sze­gao samo­lotu trans­por­to­wego Lockheed Martin…

wydawnictwo militarne

Eksportowy suk­ces Rosomak S.A.

25 stycz­nia zakłady Rosomak S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. poin­for­mo­wały o prze­ka­za­niu pierw­szego egzem­pla­rza koło­wego trans­por­tera opan­ce­rzo­nego AMV 8×8 Rosomak wypro­du­ko­wa­nego dla zagra­nicz­nego odbiorcy. Ujawniono jedy­nie,…

wydawnictwo militarne

Śnieżnik – wię­cej niż symu­la­tor lase­rowy

Historia rodziny sys­te­mów symu­la­cji pola walki Śnieżnik sięga roku 2003. Początkowo był to eks­pe­ry­men­talny sys­tem, oparty wyłącz­nie na tech­nice lase­ro­wej i mający wiele ogra­ni­czeń. Konsekwentny roz­wój…

wydawnictwo militarne

Laboratorium Symulatorów Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

23 lutego 2016 r. ofi­cjal­nie zain­au­gu­ro­wana zosta­nie dzia­łal­ność Laboratorium Symulatorów, nale­żą­cego do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia z Zielonki. Z jed­nej strony to zwień­cze­nie kil­ku­na­stu lat prac tej pla­cówki…

wydawnictwo militarne

Pilica gotowa do pro­duk­cji

Koniec 2015 roku przy­niósł prze­ło­mowy moment w pro­gra­mie PSR‑A Pilica, czyli pomyślne zakoń­cze­nie badań zakła­do­wych. Tym samym sys­tem prze­ciw­lot­ni­czy Pilica osią­gnął poziom doj­rza­ło­ści, umoż­li­wia­jący przed­sta­wie­nie go…

TOP