×

Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Japonia F-3Czytaj więcej +

Japończycy poszu­kują part­nera do pro­gramu F-3

O tym, że opracowanie i budowa wielozadaniowego samolotu bojowego nowej generacji jest procesem długim i kosztownym wiadomo od lat. Niewiele państw stać na samodzielne sfinansowanie takich prac. Tym razem przekonali się o tym Japończycy, którzy na początku marca oficjalnie przyznali, że rozpoczęli poszukiwanie partnerów do projektu myśliwca 5. generacji F-3.
UE aviationCzytaj więcej +

Ministrowie Obrony Unii Europejskiej zgodni w spra­wie dal­szych kro­ków w roz­woju euro­pej­skiej obron­no­ści

We wtorek 6 marca Rada Unii Europejskiej w składzie ministrów obrony państw członkowskich formalnie zatwierdziła 17 projektów mających wzmocnić obronność UE i jej członków, jak również plan implementacji mechanizmu stałej współpracy strukturalnej (ang. Permanent Structured Cooperation, PESCO), ustanowionej na grudniowym szczycie UE.
Wojsko francuskieCzytaj więcej +

Francja wraca do pierw­szej ligi w wydat­kach zbro­je­nio­wych – trwają prace w par­la­men­cie

Minister Obrony Republiki Francuskiej Florence Parly ujaw­niła w lutym pro­jekt ustawy o pla­no­wa­niu obron­nym na lata 2019 – 2025. Jak wynika z zapre­zen­to­wa­nego doku­mentu, Francja chce w ciągu kilku lat powró­cić do poziomu 2% PKB wydat­ków na obron­ność. Na nowy sprzęt dla woj­ska ma zostać wydane 294,8 mld EUR, z czego 197,8 mld EUR do roku 2023. Chociaż zapo­wiedź mini­ster Parly jest
myśliwiec bojowy F-35 na lotniskowcuCzytaj więcej +

Lightning II w cen­trum uwagi

Początek roku okazał się niezwykle ciekawy, także z polskiego punktu widzenia, dla międzynarodowego programu sprzedaży i wsparcia eksploatacji wielozadaniowych samolotów bojowych 5. generacji Lockheed Martin F-35 Lightning II. Ma to związek z wdrażaniem do służby operacyjnej u obecnych użytkowników tych maszyn, a także trwającymi już procedurami lub projektami ich zakupu przez kolejnych.
Czasopismo Wojsko i Technika - wydanie specjalne - targi MSPO 2017Czytaj więcej +

Wojsko i Technika MSPO 2017

Z oka­zji zbli­ża­ją­cego się XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjalne wyda­nie cza­so­pi­sma Wojsko i Technika Spis tre­ści: Przede wszyst­kim praca u pod­staw Primarily work at the grass roots Polska Grupa Zbrojeniowa – od powsta­nia do MSPO 2017 Polish Armaments Group – from its cre­ation to MSPO 2017 Piąty rodzaj wojsk w budo­wie The fifth branch of
Nowości europejskiego rynku wielozadaniowych samolotów bojowychCzytaj więcej +

Nowości euro­pej­skiego rynku wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów bojo­wych

Zgodnie z najnowszymi analizami dotyczącymi potrzeb i zakupów wielozadaniowych samolotów bojowych w krajach Europy Zachodniej i Środkowej, w ciągu najbliższych lat państwa Starego Kontynentu mogą zakupić około 300 takich maszyn. Ostatnie tygodnie przyniosły istną kumulację wydarzeń związanych z postępowaniami i planami, obejmującymi nawet ok. 30% powyższego zapotrzebowania. Choćby ze względu na zamiary Polski w tym względzie, warto prześledzić co dzieje się w innych krajach.
Wypadki i incydenty lotnicze lipiec 2017Czytaj więcej +

Wypadki i incy­denty lot­ni­cze — lipiec 2017

Lipiec bie­żą­cego roku przy­niósł 28 indy­wi­du­al­nych uszko­dzeń bądź strat sprzętu lata­ją­cego nale­żą­cego do sił zbroj­nych, służb porządku publicz­nego bądź firm reali­zu­ją­cych usługi na rzecz powyż­szych. 12% spo­śród nich to wynik dzia­łań bojo­wych w Afryce oraz Bliskim Wschodzie, 20% strat przy­pada na rzecz firm bądź służb porządku publicz­nego. Spory odse­tek strat wynika z przy­czyn mete­oro­lo­gicz­nych, obej­mują one 36%
Wypadki i incydenty lotnicze kwiecień 2017Czytaj więcej +

Wypadki i incy­denty lot­ni­cze — kwie­cień 2017

W kwiet­niu odno­to­wano znaczny wzrost strat sprzę­to­wych woj­sko­wych stat­ków powietrz­nych, z 17 w marcu do 29. Duży odse­tek obej­mo­wał dzia­ła­nia bojowe na obsza­rze Bliskiego Wschodu, wynio­sły one 37,9% ogółu. Z dru­giej strony do zera spa­dły straty służb porządku publicz­nego oraz pod­mio­tów świad­czą­cych usługi na rzecz pań­stwa. 51,7% ogółu strat sprzę­to­wych w ciągu całego mie­siąca odno­to­wano w pierw­szych sied­miu dniach mie­siąca.
Transporter AAV-7 desantuje w Wicku, za nim polski okręt transportowo-minowy proj. 767.Czytaj więcej +

Baltops 2017 – desant na Wicko

Morskie ćwiczenia państw NATO Baltops są organizowane od 1972 r. Wymyślono je w USA w epoce, kiedy zimna wojna była bliska przekształceniu w gorącą – trwała wojna w Wietnamie i „dojrzewała” kolejna konfrontacja na Bliskim Wschodzie. Po 1990 r. do udziału zaczęto zapraszać „niezrzeszone” kraje bałtyckie, od 1993 r. uczestniczy w nich także Marynarka Wojenna RP.
Rozmowa z Tomaszem Szatkowskim, pod­se­kre­ta­rzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, o poli­tycz­nych i eko­no­micz­nych aspek­tach zwią­za­nych z nie­dawno przy­go­to­wa­nym Strategicznym Przeglądem ObronnymCzytaj więcej +

Nasze plany wyni­kają z dokład­nych i reali­stycz­nych wyli­czeń

Z Tomaszem Szatkowskim, pod­se­kre­ta­rzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, o poli­tycz­nych i eko­no­micz­nych aspek­tach zwią­za­nych z nie­dawno przy­go­to­wa­nym Strategicznym Przeglądem Obronnym, roz­ma­wiają Andrzej Kiński, Jerzy Gruszczyński i Maciej Szopa. Opracowany przez zespół pod Pana kie­row­nic­twem Strategiczny Przegląd Obronny to już trzeci tego typu doku­ment powstały w Ministerstwie Obrony Narodowej na prze­strzeni ostat­nich kil­ku­na­stu lat… Dwa poprzed­nie od razu tra­fiły do archi­wum…
Pierwszy G550 na OkęciuCzytaj więcej +

Pierwszy G550 na Okęciu

21 czerwca, tuż po 10.30, na warszawskim lotnisku Okęcie wylądował pierwszy samolot dyspozycyjny do transportu VIP-ów typu Gulfstream G550. Zgodnie z lotniczym zwyczajem, kołując na płytę postojową Wojskowego Portu Lotniczego, maszyna „pokonała” kurtynę wodną utworzoną przez wozy lotniskowej straży pożarnej. Maszynie nadano nazwę „Książę Józef Poniatowski”, a jego matką chrzestną samolotu została aktorka Halina Łabonarska. Samolot został poświęcony przez wojskowych kapelanów trzech wyznań. Samolot został przyjęty na stan 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie.
Wojska Obrony TerytorialnejCzytaj więcej +

Przeciąć zaklęty krąg

O procesie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, ich organizacji, strukturach, wyposażeniu i roli w systemie obrony RP, z ich dowódcą, generałem brygady Wiesławem Kukułą, rozmawiają Andrzej Kiński i Maciej Szopa.
Ćwiczenia podchorążych WSO w WędrzynieCzytaj więcej +

Ćwiczenia pod­cho­rą­żych WSO w Wędrzynie

W czwartek 16 lutego na poligonie w Wędrzynie podchorążowie piątego roku z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki dali dziennikarzom okazję do podziwiania swoich umiejętności. W ramach ćwiczeń zorganizowano dwa oddzielne pokazy o różnej tematyce, jak też prezentację sprzętu użytego podczas ćwiczenia.
Czytaj więcej +

Wypadki i incy­denty – paź­dzier­nik

Wrzesień nie był pozytywnym miesiącem pod względem strat sprzętowych wojska, służb porządku publicznego oraz firm realizujących usługi na rzecz władz – łącznie odnotować można 34 zniszczenia bądź uszkodzenia samolotów i śmigłowców eksploatowanych przez powyższe służby.
Czytaj więcej +

Odstraszanie i zdol­ność do odpo­wie­dzi

Z generałem Philipem Markiem Breedlovem, do maja br. piastującym stanowiska dowódcy amerykańskich sił w Europie i dowódcy europejskich sił Sojuszu Połnocnoatlantyckiego, o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO i związanych z tym decyzjach polskich, rozmawia Maciej Szopa.
Czytaj więcej +

Wypadki i incy­denty – wrze­sień

Wrzesień nie był pozytywnym miesiącem pod względem strat sprzętowych wojska, służb porządku publicznego oraz firm realizujących usługi na rzecz władz – łącznie odnotować można 34 zniszczenia bądź uszkodzenia samolotów i śmigłowców eksploatowanych przez powyższe służby.
Czytaj więcej +

Wypadki i incy­denty lot­ni­cze samo­lo­tów i śmi­głow­ców woj­sko­wych oraz służb porządku publicz­nego w sierp­niu 2016 roku

Według dostępnych informacji w sierpniu br. doszło do 29 incydentów z udziałem załogowych samolotów i śmigłowców objętych uwagą – w tej liczbie możemy wskazać zestrzelenia w strefie działań wojennych, katastrofy w warunkach pokoju oraz mniejsze lub większe usterki skutkujące poważnymi uszkodzeniami bądź zagrożeniem życia.
Czytaj więcej +

Amerykański pro­gram EDA w 2015 roku

11 kwietnia tego roku Departament Obrony Stanów Zjednoczonych przedstawił dane dotyczące programu Excess Defense Articles (EDA). Ten swoisty „pchli targ”, stanowi możliwość przekazania używanego uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zbędnego Siłom Zbrojnym Stanów Zjednoczonych, zaprzyjaźnionym państwom. Wśród jego beneficjentów jest także Polska, która na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wzbogaciła się m.in. o partię pojazdów M-ATV, dwie fregaty typu Oliver Hazard Perry i cztery śmigłowce pokładowe Kaman SH-2G Seasprite.
TOP