×

Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Nowości europejskiego rynku wielozadaniowych samolotów bojowychCzytaj więcej +

Nowości euro­pej­skiego rynku wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów bojo­wych

Zgodnie z najnowszymi analizami dotyczącymi potrzeb i zakupów wielozadaniowych samolotów bojowych w krajach Europy Zachodniej i Środkowej, w ciągu najbliższych lat państwa Starego Kontynentu mogą zakupić około 300 takich maszyn. Ostatnie tygodnie przyniosły istną kumulację wydarzeń związanych z postępowaniami i planami, obejmującymi nawet ok. 30% powyższego zapotrzebowania. Choćby ze względu na zamiary Polski w tym względzie, warto prześledzić co dzieje się w innych krajach.
Wypadki i incydenty lotnicze lipiec 2017Czytaj więcej +

Wypadki i incy­denty lot­ni­cze — lipiec 2017

Lipiec bie­żą­cego roku przy­niósł 28 indy­wi­du­al­nych uszko­dzeń bądź strat sprzętu lata­ją­cego nale­żą­cego do sił zbroj­nych, służb porządku publicz­nego bądź firm reali­zu­ją­cych usługi na rzecz powyż­szych. 12% spo­śród nich to wynik dzia­łań bojo­wych w Afryce oraz Bliskim Wschodzie, 20% strat przy­pada na rzecz firm bądź służb porządku publicz­nego. Spory odse­tek strat wynika z przy­czyn mete­oro­lo­gicz­nych, obej­mują one 36%
Wypadki i incydenty lotnicze kwiecień 2017Czytaj więcej +

Wypadki i incy­denty lot­ni­cze — kwie­cień 2017

W kwiet­niu odno­to­wano znaczny wzrost strat sprzę­to­wych woj­sko­wych stat­ków powietrz­nych, z 17 w marcu do 29. Duży odse­tek obej­mo­wał dzia­ła­nia bojowe na obsza­rze Bliskiego Wschodu, wynio­sły one 37,9% ogółu. Z dru­giej strony do zera spa­dły straty służb porządku publicz­nego oraz pod­mio­tów świad­czą­cych usługi na rzecz pań­stwa. 51,7% ogółu strat sprzę­to­wych w ciągu całego mie­siąca odno­to­wano w pierw­szych sied­miu dniach mie­siąca.
Transporter AAV-7 desantuje w Wicku, za nim polski okręt transportowo-minowy proj. 767.Czytaj więcej +

Baltops 2017 – desant na Wicko

Morskie ćwiczenia państw NATO Baltops są organizowane od 1972 r. Wymyślono je w USA w epoce, kiedy zimna wojna była bliska przekształceniu w gorącą – trwała wojna w Wietnamie i „dojrzewała” kolejna konfrontacja na Bliskim Wschodzie. Po 1990 r. do udziału zaczęto zapraszać „niezrzeszone” kraje bałtyckie, od 1993 r. uczestniczy w nich także Marynarka Wojenna RP.
Rozmowa z Tomaszem Szatkowskim, pod­se­kre­ta­rzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, o poli­tycz­nych i eko­no­micz­nych aspek­tach zwią­za­nych z nie­dawno przy­go­to­wa­nym Strategicznym Przeglądem ObronnymCzytaj więcej +

Nasze plany wyni­kają z dokład­nych i reali­stycz­nych wyli­czeń

Z Tomaszem Szatkowskim, pod­se­kre­ta­rzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, o poli­tycz­nych i eko­no­micz­nych aspek­tach zwią­za­nych z nie­dawno przy­go­to­wa­nym Strategicznym Przeglądem Obronnym, roz­ma­wiają Andrzej Kiński, Jerzy Gruszczyński i Maciej Szopa. Opracowany przez zespół pod Pana kie­row­nic­twem Strategiczny Przegląd Obronny to już trzeci tego typu doku­ment powstały w Ministerstwie Obrony Narodowej na prze­strzeni ostat­nich kil­ku­na­stu lat… Dwa poprzed­nie od razu tra­fiły do archi­wum…
Pierwszy G550 na OkęciuCzytaj więcej +

Pierwszy G550 na Okęciu

21 czerwca, tuż po 10.30, na warszawskim lotnisku Okęcie wylądował pierwszy samolot dyspozycyjny do transportu VIP-ów typu Gulfstream G550. Zgodnie z lotniczym zwyczajem, kołując na płytę postojową Wojskowego Portu Lotniczego, maszyna „pokonała” kurtynę wodną utworzoną przez wozy lotniskowej straży pożarnej. Maszynie nadano nazwę „Książę Józef Poniatowski”, a jego matką chrzestną samolotu została aktorka Halina Łabonarska. Samolot został poświęcony przez wojskowych kapelanów trzech wyznań. Samolot został przyjęty na stan 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie.
Wojska Obrony TerytorialnejCzytaj więcej +

Przeciąć zaklęty krąg

O procesie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, ich organizacji, strukturach, wyposażeniu i roli w systemie obrony RP, z ich dowódcą, generałem brygady Wiesławem Kukułą, rozmawiają Andrzej Kiński i Maciej Szopa.
Ćwiczenia podchorążych WSO w WędrzynieCzytaj więcej +

Ćwiczenia pod­cho­rą­żych WSO w Wędrzynie

W czwartek 16 lutego na poligonie w Wędrzynie podchorążowie piątego roku z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki dali dziennikarzom okazję do podziwiania swoich umiejętności. W ramach ćwiczeń zorganizowano dwa oddzielne pokazy o różnej tematyce, jak też prezentację sprzętu użytego podczas ćwiczenia.
Czytaj więcej +

Wypadki i incy­denty – paź­dzier­nik

Wrzesień nie był pozytywnym miesiącem pod względem strat sprzętowych wojska, służb porządku publicznego oraz firm realizujących usługi na rzecz władz – łącznie odnotować można 34 zniszczenia bądź uszkodzenia samolotów i śmigłowców eksploatowanych przez powyższe służby.
Czytaj więcej +

Odstraszanie i zdol­ność do odpo­wie­dzi

Z generałem Philipem Markiem Breedlovem, do maja br. piastującym stanowiska dowódcy amerykańskich sił w Europie i dowódcy europejskich sił Sojuszu Połnocnoatlantyckiego, o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO i związanych z tym decyzjach polskich, rozmawia Maciej Szopa.
Czytaj więcej +

Wypadki i incy­denty – wrze­sień

Wrzesień nie był pozytywnym miesiącem pod względem strat sprzętowych wojska, służb porządku publicznego oraz firm realizujących usługi na rzecz władz – łącznie odnotować można 34 zniszczenia bądź uszkodzenia samolotów i śmigłowców eksploatowanych przez powyższe służby.
Czytaj więcej +

Wypadki i incy­denty lot­ni­cze samo­lo­tów i śmi­głow­ców woj­sko­wych oraz służb porządku publicz­nego w sierp­niu 2016 roku

Według dostępnych informacji w sierpniu br. doszło do 29 incydentów z udziałem załogowych samolotów i śmigłowców objętych uwagą – w tej liczbie możemy wskazać zestrzelenia w strefie działań wojennych, katastrofy w warunkach pokoju oraz mniejsze lub większe usterki skutkujące poważnymi uszkodzeniami bądź zagrożeniem życia.
TOP