Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Zakłady Mechaniczne Tarnów. Produkty utoż­sa­mione z potrze­bami użyt­kow­nika

Nowe zadania stawiane funkcjonariuszom Policji oraz innych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji wymagają, z racji zmieniających się zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce…

CLAiO dla woj­ska i prze­my­słu obron­nego

Dla obchodzącego w tym roku 70-lecie swego powstania poznańskiego Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw prace na rzecz wojska oraz przemysłu obronnego nie są co prawda…

Wisła jesz­cze w tym roku?

W czasie konferencji prasowej, która odbyła się 31 marca, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz poinformował o aktualnym stanie realizacji programu systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej…

Pierwszy rok pro­gramu Leopard 2PL

Niedawno minęła pierwsza rocznica rozpoczęcia procesu modernizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL, największego tego typu przedsięwzięcia realizowanego aktualnie na rzecz Sił Zbrojnych RP. Angażuje…

Polskie zbro­je­nia lot­ni­cze w latach dwu­dzie­stych XX wieku

Po zamachu majowym 1926 r. i dokonaniu oceny sytuacji panującej w lotnictwie wojskowym okazało się, że pomimo wcześniejszego skierowania nań wielkich funduszy znajduje się ono…

Modernizacja pol­skiej obrony prze­ciw­lot­ni­czej w 2016 r.

W ubiegłym roku Ministerstwo Obrony Narodowej dokonało rewizji „Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022”, przygotowanego przez poprzedni rząd.

Laura z Zielonki

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z podwarszawskiej Zielonki, kontynuując swą specjalizację związaną z naprawami i remontami specjalistycznego sprzętu radioelektronicznego, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza uzyskały duże doświadczenie…

Moździerz samo­bieżny Rak zgod­nie z pla­nem

W Hucie Stalowa Wola finalizowane są prace przy moździerzach i wozach dowodzenia pierwszego kompanijnego modułu ogniowego 120 mm moździerzy samobieżnych Rak.

Budżet MON 2017

Podobnie jak w przypadku innych resortów, tak i dla Ministerstwa Obrony Narodowej najważniejszym czynnikiem dotyczącym jego funkcjonowania w danym roku jest budżet. Od niego zależą…

Miliardy na Kraby

14 grudnia ubiegłego roku podpisany został największy jednostkowy kontrakt pomiędzy polskim producentem uzbrojenia i Ministerstwem Obrony Narodowej w okresie III Rzeczypospolitej.

Piorun także dla Wojsk Obrony Terytorialnej – następca Groma zamó­wiony przez MON

20 grudnia 2016 r., w warszawskiej siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., podpisana została umowa, której przedmiotem jest produkcja i dostawa przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun…

Badania EMC pojaz­dów woj­sko­wych na alter­na­tyw­nych poli­go­nach pomia­ro­wych

Systemy elektroniczne wykorzystywane na współczesnym polu walki muszą spełnić szereg istotnych wymagań, aby nawet w najtrudniejszych warunkach skutecznie i niezawodnie działać. Jednym najbardziej złożonych zagadnień…

Umowa na Pilicę pod­pi­sana

24 listopada, w siedzibie Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia MON i Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., w obecności ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, złożyli…

Broń z Zakładów Mechanicznych Tarnów dla Wojsk Obrony Terytorialnej

16 listopada br. Sejm RP przyjął ustawę powołującą Wojska Obrony Terytorialnej, jako piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. W 2019 r. formacja ta ma liczyć 50…

Pomyślne próby pre­cy­zyj­nej amu­ni­cji do Kraba

W przyszłym roku Wojska Rakietowe i Artylerii zakończą proces wdrażania do służby pierwszego dywizjonu 155 mm samobieżnych armatohaubic, dysponującego 24 działami Krab.

Rosomak-WRT wkrótce w służ­bie

W grudniu bieżącego roku zakłady Rosomak S.A. przekażą wojsku pierwszą partię kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w nowej wersji specjalistycznej – Wozu Rozpoznania Technicznego. Będzie to…

Studenckie próby rakie­towe

W dniach 22. i 29 października na poligonie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbyły się próbne loty rakiet skonstruowanych przez Sekcję Rakietową Studenckiego…

XXIV MSPO. Obrona prze­ciw­lot­ni­cza i prze­ciw­ra­kie­towa

Kiedy Minister Obrony Narodowej, Antoni Macierewicz, oznajmił o przełomie w rozmowach prowadzonych w ramach programu „Wisła”, ponieważ Amerykańska firma Raytheon [...] zgodziła się, że ponad…

Między Piorunem a Narwią

Kompetencje, którymi już dysponuje zespół konstruktorów przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Grom i Piorun mogą z powiedzeniem zostać wykorzystane przy opracowaniu nowego przeciwlotniczego pocisku kierowanego krótkiego…

Osa-P z Irisem-T

Jedną z najciekawszych premier w sferze obrony przeciwlotniczej tegorocznego kieleckiego salonu był, zaprezentowany przez – należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Wojskowe Zakłady Uzbrojenia…

Program Wisła na MSPO – nowe roz­da­nie?

Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego z punktu widzenia programu Wisła z dwóch powodów okazał się bardzo ciekawym wydarzeniem. Pierwszym były, częściowo zaskakujące, decyzje podjęte przez…

XXIV MSPO – wiel­kie ocze­ki­wa­nie

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zapowiadał się bardzo interesująco. Przede wszystkim ze względu na oczekiwane pierwsze wnioski ze Strategicznego Przeglądu Obronnego, przygotowywanego przez MON, wpływ…

LOOK – Lekki Obserwacyjno-Obronny Kontener

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., to renomowany producent m.in. broni strzeleckiej różnych kalibrów. Jednak w ofercie Zakładów jest także wyrób…

Mustang i Żmija na wybo­istej dro­dze do celu

W cieniu głośnych medialnie programów modernizacyjnych dotyczących obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, wozów bojowych czy systemów artyleryjskich, od kilku lat toczą się dwa inne programy, również…

Nowe zasto­so­wa­nia kamer ter­mo­wi­zyj­nych PCO S.A.

Zainicjowany przed pięcioma laty i konsekwentnie realizowany przez warszawskie PCO S.A. „Program Termowizyjny” systematycznie owocuje kolejnymi wdrożeniami powstałych w jego ramach urządzeń, a także opracowaniem…

PT-16 – kolejne ogniwo w ewo­lu­cji Twardego

Olbrzymia skala produkcji czołgów rodziny T-72, tak w Związku Sowieckim i Rosji, ale także w kilku państwach wytwarzających je na mocy licencji, sprawia że są…

DGT 25 lat służy, łączy, inte­gruje

Elastyczne integrowanie wielu systemów łączności jest niezbędne do zapewnienia interoperacyjności różnorodnie wyposażonych lub odmiennie zorganizowanych służb i użytkowników.

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. – ponad pół wieku wspie­ra­nia sape­rów

Jednostki inżynieryjne i saperskie są nieodzowną częścią każdych sił zbrojnych. W czasie wojny działają na pierwszej linii, zapewniając właściwe tempo działań, w czasie pokoju pomagają…

Polskie bez­za­ło­gowe plat­formy prze­ciw­mi­nowe

Morskie platformy bezzałogowe wykonują coraz szersze spektrum zadań bojowych, i pomimo że ich rola na współczesnym polu walki nie jest jeszcze kluczowa, to faktem jest,…

PRZEKRÓJ PLANÓW WZE S.A.

DZIŚ I JUTRO NA TLE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ UWARUNKOWAŃ

Meandry Poprada

Pod koniec ubiegłego roku podpisana została umowa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia i PIT-RADWAR S.A., określająca warunki dostawy Siłom Zbrojnym RP – Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Poprad,…

Modernizacja pol­skich czoł­gów Leopard 2A4

Modernizacja polskich czołgów podstawowych Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL to jeden z najważniejszych programów modernizacji Wojsk Lądowych zapisanych w Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych…

Premiera roz­po­znaw­czych Rosomaków

Podczas tegorocznego MSPO zaprezentowane zostaną po raz pierwszy prototypy nowych wersji specjalistycznych kołowego wozu bojowego Rosomak - pojazdów rozpoznania ogólnowojskowego, wozów bojowych przeznaczonych do zabezpieczenia…

Rok przej­ściowy

Głównymi beneficjentami kontraktów podpisywanych na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy przez Inspektorat Uzbrojenia były firmy krajowe.

Szanujmy pry­watny sek­tor prze­my­słu obron­nego

O kondycji polskiego przemysłu zbrojeniowego i perspektywach jego rozwoju, zarówno jeśli chodzi o eksport, jak i rynek wewnętrzny oraz działaniach na rzecz jego wsparcia podejmowanych…

Noteć – pierw­sza odsłona

W połowie lipca br. w PIT-Radwar S.A. zaprezentowano prototypowe elementy systemu przeciwlotniczego Noteć, powstającego w ramach projektu „Bateria przeciwlotnicza z armatami kal. 35 mm”. To…

Polska Grupa Zbrojeniowa zapre­zen­to­wała bez­za­ło­gowe sys­temy powietrzne

18 lipca br. na terenie Ośrodka Badań Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Drawsku Pomorskim odbył się pokaz bezzałogowych systemów powietrznych, które Polska Grupa Zbrojeniowa…

Balt Military Expo 2016. W ocze­ki­wa­niu na decy­zje

Od 20 do 22 czerwca, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Międzynarodowych Targów Gdańskich AmberExpo, odbyły się 14. Bałtyckie Targi Militarne Balt Military Expo. Impreza sprowadziła do Gdańska…

Kusza dla obrony tery­to­rial­nej

Rozwijany od kilku lat przez Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko Sp. z o.o., MESKO S.A. i Wojskową Akademię Techniczną zestaw przeciwlotniczy Kusza to broń unikatowa w światowej…

Air Fair po raz dzie­siąty

20 i 21 maja na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy odbyła się jubileuszowa, dziesiąta, wystawa Air Fair – Wszystko dla lotnictwa.…

Amunicja z MESKO S.A. do pol­skich Leopardów 2

Nawet naj­no­wo­cze­śniej­szy czołg czy sys­tem arty­le­ryj­ski jest na polu walki bez­u­ży­teczny, jeśli nie ma do niego amu­ni­cji. I to nie poje­dyn­czej jed­nostki ognia, ale jej zapa­sów…

Terytorialne Pro Defense 2016

Między 2 a 5 czerwca w Ostródzie odbyła się pierwsza edycja Targów Proobronnych i Kongres Organizacji Proobronnych z Polski i państw NATO Pro Defense 2016.

Leopardy 2A5 w WZM S.A. – zakoń­cze­nie pierw­szego etapu

Na przełomie marca i kwietnia w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A., należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zakończono proces demontażu i weryfikacji stanu technicznego dwóch czołgów Leopard…

Aktualizacja stra­te­gii Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. zaprezentował 31 maja br. główne założenia aktualizacji strategii Grupy, dostosowujące je do dynamicznie zmieniającej się sytuacji…

Dostawy śred­nich i cięż­kich pojaz­dów użyt­ko­wych dla Sił Zbrojnych RP w 2015 roku cz. I

W 2015 roku Siły Zbrojne RP nabyły ponad 400 ciężarówek różnych typów, średniej i ciężkiej klasy tonażowej, czyli o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6000 kg.…

Rosomaki w Bratysławie

W lipcu ubiegłego roku ówcześni szefowie rządów Polski i Słowacji, Ewa Kopacz i Robert Fico, podpisali w Siemianowicach Śląskich list intencyjny dotyczący współpracy przemysłów obronnych…

60 lat pro­duk­cji śmi­głow­ców w PZL Świdnik

Zorganizowana przez PZL-Świdnik i Instytut Lotnictwa 22 kwietnia w Warszawie Specjalna Konferencja Wiropłatowa zainaugurowała obchody sześćdziesięciolecia rozpoczęcia produkcji śmigłowców w świdnickim zakładzie.

Rusza budowa ame­ry­kań­skiej bazy w Redzikowie

13 maja w Redzikowie koło Słupska miało miejsce rozpoczęcie budowy amerykańskiej bazy przeciwrakietowej AEGIS Ashore.

Czy moż­liwe jest opra­co­wa­nie czołgu IV gene­ra­cji siłami pol­skiego prze­my­słu?

14 kwietnia, podczas posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Polskiego Przemysłu Obronnego oraz Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, prezes Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy…

35 mm armata mor­ska na ostat­niej pro­stej

Na przełomie kwietnia i maja prototypowa 35 mm automatyczna armata morska zostanie zamontowana na korwecie ORP Kaszub, która posłuży jako jednostka doświadczalna w cyklu prób…

Kto weź­mie Wisłę? System MEADS wraca do gry w Polsce

Pod koniec lutego bieżącego roku minister obrony narodowej Antonii Macierewicz poinformował, że ministerstwo powróciło do negocjacji w programie Wisła, w wyniku którego Siły Zbrojne RP…

20 lat współ­pracy Radmoru i Thalesa

Dwie dekady temu gdyński Radmor rozpoczął współpracę z francuską firmą Thomson-CSF. Był to wtedy podmiot znany w Polsce od wielu lat i mający długoletnie tradycje…

Noteć według PGZ i PIT-RADWAR S.A.

21 stycznia Inspektorat Uzbrojenia opublikował informację dotyczącą analizy rynku związanej z planami pozyskania przeciwlotniczego systemu artyleryjskiego. Koresponduje to z zapisami uchwały Rady Ministrów nr 123…

Rheinmetall i Bumar-Łabędy wspól­nie zmo­der­ni­zują Leopardy 2A4

18 lutego w Gliwicach została pod­pi­sana umowa pomię­dzy Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy S.A. i nie­miecką firmą Rheinmetall Landsysteme GmbH, doty­cząca stra­te­gicz­nej współ­pracy w ramach pro­gramu moder­ni­za­cji pol­skich czoł­gów Leopard…

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej o przy­szło­ści pol­skiego prze­my­słu obron­nego

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 2 marca odbyła się w Warszawie debata „COP XXI wieku: wyzwania stojące przed polskim przemysłem obronnym”, którą zorganizowała redakcja „Gazety Polskiej”.…

  Jaskry już w woj­sku

  Jaskry już w wojsku. Konsorcjum, na czele którego stoją zakłady Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich, zrealizowało w grudniu zaplanowane na bieżący rok dostawy symulatorów szkolenia kierowcy…

  Poznańskie Centrum Obsługi Czołgów Leopard 2

  28 grudnia 2015 r. podpisano nie tylko umowę dotyczącą modernizacji polskich Leopardów 2A4 do standardu PL, ale także inny ważny dokument, który określa podział zadań…

  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Centrum ser­wi­sowe śmi­głow­ców Sił Zbrojnych RP

  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. są jedy­nymi zakła­dami lot­ni­czymi w Polsce, które od ponad pięć­dzie­się­ciu lat spe­cja­li­zują się w remon­tach, moder­ni­za­cjach i obsłu­gach okre­so­wych wszel­kiego typu śmi­głow­ców będą­cych…

  Nowe per­spek­tywy Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A.

  Początek bie­żą­cego roku sta­no­wił dla Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy ważny etap w dłu­giej, 70-let­niej, histo­rii. Zakończono prace przy PDM pierw­sze­gao samo­lotu trans­por­to­wego Lockheed Martin…

  Eksportowy suk­ces Rosomak S.A.

  25 stycz­nia zakłady Rosomak S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. poin­for­mo­wały o prze­ka­za­niu pierw­szego egzem­pla­rza koło­wego trans­por­tera opan­ce­rzo­nego AMV 8×8 Rosomak wypro­du­ko­wa­nego dla zagra­nicz­nego odbiorcy. Ujawniono jedy­nie,…

  Śnieżnik – wię­cej niż symu­la­tor lase­rowy

  Historia rodziny sys­te­mów symu­la­cji pola walki Śnieżnik sięga roku 2003. Początkowo był to eks­pe­ry­men­talny sys­tem, oparty wyłącz­nie na tech­nice lase­ro­wej i mający wiele ogra­ni­czeń. Konsekwentny roz­wój…

  Laboratorium Symulatorów Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

  23 lutego 2016 r. ofi­cjal­nie zain­au­gu­ro­wana zosta­nie dzia­łal­ność Laboratorium Symulatorów, nale­żą­cego do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia z Zielonki. Z jed­nej strony to zwień­cze­nie kil­ku­na­stu lat prac tej…

  Pilica gotowa do pro­duk­cji

  Koniec 2015 roku przy­niósł prze­ło­mowy moment w pro­gra­mie PSR-A Pilica, czyli pomyślne zakoń­cze­nie badań zakła­do­wych. Tym samym sys­tem prze­ciw­lot­ni­czy Pilica osią­gnął poziom doj­rza­ło­ści, umoż­li­wia­jący przed­sta­wie­nie go…

  Zimowe strze­la­nia Kraba

  10 lutego, na tere­nie Ośrodka Badań Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Stalowej Woli, pomyśl­nie zakoń­czono cykl strze­lań testo­wych 155 mm arma­to­hau­bicy samo­bież­nej Krab, osa­dzo­nej na nowym…

  Remonty Leopardów w Łabędach i Poznaniu

  W grud­niu ubie­głego roku 4. Regionalna Baza Logistyczna z Wrocławia zawarła z kon­sor­cjum w skła­dzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania umowę…

  Modernizacja pol­skich Leopardów 2A4

  28 grud­nia 2015 r., w radom­skiej sie­dzi­bie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., została pod­pi­sana umowa doty­cząca moder­ni­za­cji czoł­gów Leopard 2A4 do stan­dardu Leopard 2PL. To jeden z naj­waż­niej­szych pro­gra­mów…

  Jesteśmy gotowi do wszel­kich wyzwań, które sta­wia przed nami klient

  Z Leszkiem Walczakiem, pre­ze­sem Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., roz­ma­wia Łukasz Pacholski.

  Dobry rok Rosomak S.A.

  Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich to dziś jeden z lide­rów pol­skiego prze­my­słu obron­nego i dosko­nały przy­kład, jak zakup licen­cji oraz pomyślne wdro­że­nie pozy­ska­nych z zagra­nicy tech­no­lo­gii, w połą­cze­niu z upo­rem załogi,…

  XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa

  W dniach 19 – 22 wrze­śnia 2016 r. w hotelu Zamku Ryn na Mazurach odbę­dzie się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa UZBROJENIE 2016 pt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa – NATUB. Jej orga­ni­za­to­rami są:…

  PZL-Świdnik S.A. – perła w koro­nie

  Z Krzysztofem Krystowskim, wice­pre­ze­sem Finmeccanica Helicopter Division, o wyjąt­ko­wym w skali kraju cha­rak­te­rze zakła­dów PZL-Świdnik S.A., o poten­cjale zakładu i moż­li­wych pro­po­zy­cjach na śmi­głowce dla Sił Zbrojnych RP roz­ma­wiają…

  PDM Herculesów w Bydgoszczy

  Koniec stycz­nia bie­żą­cego roku to nie­zmier­nie ważny moment w histo­rii Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy. Zakończono wów­czas obsługę PDM pierw­szego egzem­pla­rza śred­niego samo­lotu trans­por­to­wego Lockheed Martin…

  Wyposażenie indy­wi­du­alne na XXIII MSPO cz.2

  Wyposażenie indywidualne na XXIII MSPO. W drugiej części materiału poświęconego nowościom w sferze broni strzeleckiej i wyposażenia indywidualnego na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego prezentujemy…

  RGW 90 – uni­wer­salny w każ­dej sytu­acji

  RGW 90. Decyzja wojskowych planistów o likwidacji etatowej zespołowej broni przeciwpancernej drużyny piechoty zmechanizowanej uruchomiła procedurę wyboru nowego granatnika dla Sił Zbrojnych RP. Zakup takiej…

  WPWS i inne pojazdy na XXIII MSPO

  Tradycyjnie na tegorocznym kieleckim salonie przemysłu obronnego nie mogło zabraknąć pojazdów różnych kategorii, w tym także „taktycznych”, z których najliczniej prezentowane były konstrukcje aspirujące do…

  Zmodyfikowana MSR-W

  Zmodyfikowana MSR-W. Dziesięć lat to dla urządzeń elektronicznych i oprogramowania czas bardzo długi. Wystarczy choćby porównać rozwiązania techniczne i funkcjonalność domowego komputera, telewizora, czy telefonu…

  Czy Wisła i Narew zwięk­szą poten­cjał obronny Polski?

  Czy Wisła i Narew zwiększą potencjał obronny Polski? Dysponowanie przez państwo skutecznym systemem obrony powietrznej bezpośrednio przekłada się na zdolności obronne poszczególnych elementów jego systemu…

  ORP Kormoran – speł­nione marze­nie Marynarki Wojennej?

  4 wrze­śnia w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku, Pani Maria Karweta, wdowa po dowódcy Marynarki Wojennej, admi­rale floty Andrzeju Karwecie, zmar­łym tra­gicz­nie w kata­stro­fie lot­ni­czej pod Smoleńskiem, ochrzciła…

  Premiera nowego Kraba

  Jedną z naj­waż­niej­szych pre­mier tego­rocz­nego salonu MSPO będzie pierw­sza pre­zen­ta­cja 155 mm arma­to­hau­bicy samo­bież­nej Krab na nowym pod­wo­ziu. Dzięki wysił­kom inży­nie­rów i tech­ni­ków z Huty Stalowa Wola S.A. i Samsung Techwin…

  Bezzałogowce WB Electronics dla Sił Zbrojnych RP

  Najbliższe mie­siące powinny przy­nieść sze­reg roz­strzy­gnięć doty­czą­cych bez­za­ło­go­wych sys­te­mów powietrz­nych dla Sił Zbrojnych RP. Jest to więc ważny czas dla czo­ło­wego pro­jek­tanta i pro­du­centa tego typu…

  WSK „PZL-Świdnik” S.A. Krajobraz po prze­targu

  W roz­strzy­gnię­tym nie­dawno prze­targu na dostawę wie­lo­za­da­nio­wych, śred­nich śmi­głow­ców dla Sił Zbrojnych RP oferta PZL Świdnik została odrzu­cona ofi­cjal­nie z przy­czyn for­mal­nych. Należący do AgustaWestland zakład…

  Flota Algierii. Nowa „potęga” znad Morza Śródziemnego

  Państwa arabskie, zwłaszcza te czerpiące wielkie dochody z eksportu surowców energetycznych, starają się zajmować na arenie międzynarodowej coraz ważniejszą pozycję. Nie wahają się używać do…

  TOP