Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Dierzkij – nowa rosyj­ska kor­weta wie­lo­za­da­niowa

28 października 2016 r. w petersburskiej stoczni Siewiernaja Wierf’, pod numerem stoczniowym 1009, położono stępkę korwety wielozadaniowej Dierzkij, prototypowej jednostki projektu 20386, przeznaczonej dla Wojenno-Morskowo…

Gowind 2500. Morska pre­miera

Koncern DCNS jeszcze na początku bieżącego stulecia nie interesował się projektowaniem korwet z przeznaczeniem na eksport, odnosząc sukcesy w segmencie większych jednostek nawodnych – lekkich…

Flota Bałtycka Federacji Rosyjskiej

Federacja Rosyjska powoli, lecz konsekwentnie, realizuje proces modernizacji swojego Wojenno-Morskowo Fłota. Działania te nie ominęły także operującej po sąsiedzku Floty Bałtyckiej, która w przyszłym roku…

Sunnicko-szy­icka rywa­li­za­cja mor­ska

Pod koniec listopada ub.r. irańska agencja informacyjna Tasnim opublikowała wypowiedź szefa Sztabu Sił Zbrojnych Islamskiej Republiki Iranu, gen. mjr. Mohammeda Hosseina Bagheriego, z której jednoznacznie…

Kobben pół wieku pod wodą

W przyszłym miesiącu Dywizjon Okrętów Podwodnych będzie obchodził 85. rocznicę powstania. Piękny jubileusz. Niestety, cieniem na tym wizerunku kładzie się wiek jednostek typu Kobben, z…

Norwegia wybrała U-Booty

3 lutego rząd Królestwa Norwegii ogłosił, że po kompleksowych analizach podjął decyzję, iż partnerami strategicznymi w procesie nabycia nowych okrętów podwodnych będą Niemcy. Współpraca ma…

PPA czyli dokąd zmie­rzają fre­gaty

Pojawienie się duńskich okrętów logistycznych typu Absalon, będących hybrydą fregaty z jednostką uniwersalną wyposażoną w obszerny pokład ładunkowy, czy budowa niemieckich fregat „ekspedycyjnych” Klasse F125,…

Nowe rosyj­skie okręty prze­ciw­mi­nowe Cz. I

9 grudnia ubiegłego roku w Kronsztadzie podniesiono banderę Wojenno-Morskowo Fłota na trałowcu bazowym Alieksandr Obuchow, prototypowym okręcie przeciwminowym nowej generacji, mającym cechy niszczyciela min.

Sukces Riverów

8 grudnia ubiegłego roku koncern BAE Systems zawarł kontrakt na budowę dwóch kolejnych okrętów patrolowych typu River. Tamar i Spey mają wejść w skład Royal…

Z hisz­pań­skim rodo­wo­dem – Air Warfare Destroyer Royal Australian Navy

Trzeci kwartał bieżącego roku był dla Royal Australian Navy niezwykle ważnym okresem. 25 sierpnia próby na uwięzi zakończył prototypowy niszczyciel przeciwlotniczy Hobart, który nieco ponad…

Okręty i uzbro­je­nie mor­skie na Forum Armija 2016

Poglądy władz na Kremlu na rolę i kształt radzieckiego Wojenno-Morskowo Fłota (WMF) po 1945 r. zmieniały się kilkakrotnie. Najpierw próbowano nadążyć za USA i planowano…

Daleko do eme­ry­tury Zbiornikowiec Z-1 Bałtyk

Jeszcze na początku lat 80. w Polsce banderę wojenną nosiło aż siedem zbiornikowców paliwowych i wodnych różnych typów. Obecnie tak istotną służbę wsparcia na rzecz…

Modernizacja Sił Zbrojnych RP kosz­tem okrę­tów

Z – na razie bardzo skąpych – informacji dotyczących zaktualizowanego Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017–2022 wynika, że wszystkie programy budowy okrętów bojowych,…

Amerykański lot­ni­sko­wiec nowej gene­ra­cji

Gerald R. Ford jest prototypem serii superlotniskowców nowej generacji, budowanych w celu najpierw uzupełnienia, a następnie zastąpienia w służbie eksploatowanych obecnie jednostek typu Nimitz.

Nowa gene­ra­cja okrę­tów US Navy

30 czerwca br. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych roz­strzy­gnął trzy postę­po­wa­nia prze­tar­gowe, doty­czące zapro­jek­to­wa­nia i budowy nowej gene­ra­cji okrę­tów prze­zna­czo­nych dla US Navy. W rywa­li­za­cji wzięły udział dwa…

Kłopotliwy kon­trakt Lürssena

Trwają próby patrolowca Jeddah, pierwszej z licznej grupy małych jednostek zamówionych przez Straż Graniczą Arabii Saudyjskiej. Ten okręcik sam w sobie nie jest szczególnie interesujący,…

O nie­chcia­nej Tarantuli

15 sierpnia ub.r. Ministerstwo Obrony Arabskiej Republiki Egiptu oficjalnie potwierdziło, krążącą od jakiegoś czasu, informację na temat przekazania temu krajowi kutra rakietowego R-32 (proj. 12421…

Iwan Grien – sub­sty­tut Mistrali. Nowy okręt desan­towy WMF

Między 25 a 28 czerwca br. na Bałtyku, w pobliżu bazy w Bałtyjsku, pierwsze próby morskie odbył duży okręt desantowy Iwan Grien, prototypowa jednostka projektu…

Kormoran wyszedł w morze

13 lipca br. po raz pierwszy wyszedł w morze prototypowy niszczyciel min projektu 258 Kormoran II. Od położenia jego stępki, we wrześniu 2014 r., do…

Marynarka Wojenna Socjalistycznej Republiki Wietnamu

W grudniu 2009 r. Ministerstwo Obrony Socjalistycznej Republiki Wietnamu opublikowało trzecią Białą Księgę Obronności. Definiuje ona podstawowe zasady polityki obronnej, jaka winna być realizowana, aby…

Próby mor­skie ORP Kormoran

Rozpoczęły się, wyczekiwane przez sympatyków Marynarki Wojennej i nią samą, próby morskie prototypowego niszczyciela min projektu 258 – Kormoran II. 13 lipca br. ORP Kormoran…

Polska pre­miera Super Rapid

Budowa patrolowca ORP Ślązak – niestety – nie postępuje planowo, niemniej 15 czerwca bieżącego roku nastąpił symboliczny przełom w tym procesie. Na okręt trafił pierwszy…

Przedłużona mło­dość „erek”

Przeciętny wiek naszych okrętów już nikogo nie zaskakuje. Kolejne 40. i dalsze rocznice podniesień bander świętowane są coraz częściej.

Marynarka wojenna Iranu

Iran ciągle przygotowuje się do pełnoskalowej wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Istotną rolę odegrać miałaby w niej marynarka wojenna, rozwijana w dwóch kierunkach – do działań…

Zumwalt coraz bli­żej służby

20 maja najnowszy i najbardziej awangardowy okręt, jaki kiedykolwiek powstał w amerykańskich stoczniach – niszczyciel Zumwalt – został przekazany US Navy.

Sinpo. Nowy pół­noc­no­ko­re­ań­ski okręt pod­wodny

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, najmłodsze „mocarstwo atomowe”, najwyraźniej zdecydowała się na powtórzenie schematu, wybranego przez władze ZSRR prawie 70 lat temu.

Lotniskowce i lot­nic­two zaokrę­to­wane Australii 1948 – 2014

Królewska Marynarka Wojenna Australii (Royal Australian Navy, RAN) w 1944 r. rozpoczęła prace nad zdefiniowaniem jej powojennych potrzeb w zakresie posiadania okrętów.

Shortfin Barracuda dla Australii

26 kwietnia br., premier Malcolm Turnbull, minister obrony Marise Payne, minister przemysłu, innowacji i nauki Christopher Pyne i dowódca Royal Australian Navy wadm. Tim Barrett,…

Orka, Miecznik i Czapla dry­fują na mie­li­znę

Opóźnienia w trzech najważniejszych okrętowych programach modernizacji Marynarki Wojennej nie wynikają tylko z braku pieniędzy, ale również z niezrozumiale zagmatwanego sposobu ich realizowania.

Louhi. Cywilno-woj­skowy „eko­log”

W ubiegłym roku nasze porty odwiedziły dwa nowoczesne fińskie okręty uniwersalne.

Damavand. Pierwszy „nisz­czy­ciel” na Morzu Kaspijskim

Niewielką irań­ską flo­tyllę kaspij­ską nie­dawno wzmoc­nił jej aktu­al­nie naj­więk­szy okręt bojowy – Damavand. Pomimo tego, że jed­nostka, podob­nie jak okręt bliź­nia­czy Jamaran, przez lokalne media…

Chińskie okręty w Gdyni. Luyang II

7 października przy Nabrzeżu Francuskim Portu Gdynia po raz pierwszy w historii zacumowały okręty Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, tworzące 152. Grupę Zadaniową.

Nowe obli­cze Sigmy

18 stycznia bieżącego roku, w państwowej stoczni PT PAL w Surabaji, zwodowano pierwszą fregatę patrolową typu SIGMA 10514 dla Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL, Marynarki…

ORP Kormoran – na dobrym kur­sie

Trwa budowa prototypowego niszczyciela min ORP Kormoran projektu 258 Kormoran II, a wraz z nią produkcja, testy i montaż wyposażenia oraz uzbrojenia dla tego okrętu.…

HMS Bristol „Biały słoń” powo­jen­nej Royal Navy

Brytyjski niszczyciel rakietowy Bristol miał być prototypem planowanej serii ośmiu okrętów typu 82. Ostatecznie nie doczekał się narodzin siostrzanych jednostek, przez co uzyskał w królewskiej…

Transportowce desan­towe-doki typu San Antonio

Po ponad 10 latach zmagań w warunkach lądowych, Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, wraca do swoich korzeni, czyli do prowadzenia morskich operacji desantowych, a tym…

Kaper‑1 po moder­ni­za­cji

Kaper‑1 po modernizacji. Największymi jednostkami pływającymi Straży Granicznej, od chwili jej postania w maju 1991 r., do dnia dzisiejszego, są patrolowce typu SKS‑40 – Kaper‑1…

Rosyjskie modu­łowe rakiety okrę­towe System 3R14 Kalibr cz. 2

Zeszłoroczne, przeprowadzone jesienią, ataki rakietowe na cele tzw. Państwa Islamskiego w Syrii, wykonane przez okręty rosyjskiej Flotylli Kaspijskiej, zwróciły uwagę opinii publicznej na możliwości systemu…

Forţele Navale Române po ćwierć­wie­czu „per­ma­nent­nej restruk­tu­ry­za­cji”

Forţele Navale Române należy trak­to­wać jak kla­syczny przy­kład floty ist­nie­ją­cej siłą iner­cji, napę­dzaną minioną chwałą, tra­dy­cją, przy­zwy­cza­je­niem i fak­tem, że wypeł­nia ona istotną rolę socjalną, jako…

DDG 1000. Rewolucja w US Navy

7 grud­nia ubie­głego roku stocz­nię General Dynamics Bath Iron Works opu­ścił pierw­szy awan­gar­dowy nisz­czy­ciel nowej gene­ra­cji – Zumwalt. Pod komendą kmdr. Jamesa A. Kirka –…

ORP Kormoran – speł­nione marze­nie Marynarki Wojennej?

4 wrze­śnia w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku, Pani Maria Karweta, wdowa po dowódcy Marynarki Wojennej, admi­rale floty Andrzeju Karwecie, zmar­łym tra­gicz­nie w kata­stro­fie lot­ni­czej pod Smoleńskiem, ochrzciła…

Flota Algierii. Nowa „potęga” znad Morza Śródziemnego

Państwa arabskie, zwłaszcza te czerpiące wielkie dochody z eksportu surowców energetycznych, starają się zajmować na arenie międzynarodowej coraz ważniejszą pozycję. Nie wahają się używać do…

TOP