Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Polskie zbro­je­nia lot­ni­cze w latach dwu­dzie­stych XX wieku

Po zamachu majowym 1926 r. i dokonaniu oceny sytuacji panującej w lotnictwie wojskowym okazało się, że pomimo wcześniejszego skierowania nań wielkich funduszy znajduje się ono…

Wiek nie­ty­po­wych czoł­gów cz.2

Druga wojna światowa przyniosła bogate doświadczenia, związane z opracowaniem i użyciem czołgów. Taktyka oraz klasyczny trójkąt parametrów: manewr – siła ognia – osłona mogły być…

Torpedy Polskiej Marynarki Wojennej 1924 – 1939 cz.2. Taktyka i szko­le­nie

Uzbrojenie torpedowe Polskiej Marynarki Wojennej było sukcesywnie modernizowane, a metody jego wykorzystania dostosowywane do zmieniających się zasad prowadzenia walki na morzu.

Polskie lot­nic­two mor­skie 1945 – 1990. Siły ude­rze­niowe i roz­po­znaw­cze

Na niewielkim morzu zamkniętym jakim jest Bałtyk lotnictwo nad nim operujące i działające na korzyść Marynarki Wojennej było, jest i będzie istotnym składnikiem potencjału obronnego…

Wiek nie­ty­po­wych czoł­gów

Pierwsze czołgi, oznaczone Mark I, zostały użyte bojowo w 1916 r. przez Brytyjczyków w bitwie nad Sommą do wsparcia piechoty. Pierwsze zmasowane natarcie czołgów miało…

Torpedy Polskiej Marynarki Wojennej 1924 – 1939

Broń torpedowa była dla Polskiej Marynarki Wojennej jednym z jej najważniejszych oręży. W przeciągu 20-lecia międzywojennego wykorzystywano i testowano w Polsce różne typy torped, a…

Czołgi. Pierwsze sto lat cz.2

Druga wojna światowa przyniosła burzliwy rozwój czołgów. Istniejący w wielu krajach podział na czołgi wsparcia piechoty i czołgi szybkie do samodzielnych działań w głębi ugrupowania…

Ostatnie bry­tyj­skie czołgi krą­żow­ni­cze

Czołgi krążownicze narodziły się z powodu ograniczeń technicznych i technologicznych. Intensywna rozbudowa przemysłu podczas II wojny światowej doprowadziła do zlikwidowania większości z tych ograniczeń i sprawiła,…

Rakietowa bitwa o Bałtyk

Kierowane pociski przeciwokrętowe już od niemal 50 lat są głównym uzbrojeniem ofensywnym okrętów różnej wielkości. Na świecie eksploatowanych jest obecnie kilkadziesiąt różnych odmian uzbrojenia tej…

Muzeum Royal Air Force w Hendon

Muzea lotnicze tworzą swoje kolekcje, kierując się różnymi założeniami. Najczęściej praktykowane bywa eksponowanie statków powietrznych wycofywanych z czynnej służby w danym kraju. Gdy muzeum ma…

Samochody pan­cerne w Wojsku Polskim w latach 1921 – 1939

W drugiej połowie 1921 r., po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej i III Powstania Śląskiego, Wojsko Polskie rozpoczęło działania organizacyjne mające na celu dostosowanie go do funkcjonowania…

Siły desan­towe Floty Czarnomorskiej ZSRR w okre­sie zim­nej wojny cz.2

Artykuł stanowi kontynuację części 1 opublikowanej w poprzednim wydaniu „Mórz i Okrętów”.

Kto do arty­le­rii kon­nej?

Poza wypo­sa­że­niem i tak­tyką dzia­ła­nia arty­le­rii kon­nej odręb­nym i mało zna­nym zagad­nie­niem jest zróż­ni­co­wana struk­tura spo­łeczna żoł­nie­rzy peł­nią­cych służbę w dywi­zjo­nach arty­le­rii kon­nej w latach 1935 – 1939.

Pierwsze samo­chody pan­cerne

W 1885 r. Karl Friedrich Benz skonstruował swój pierwszy pojazd mechaniczny. Dzięki skutecznej kampanii reklamowej przeprowadzonej w latach 80. XX wieku przez firmę Mercedes Benz,…

Czołgi. Pierwsze sto lat cz.1

Równo 100 lat temu, 15 września 1916 r. na polach Pikardii nad rzeką Sommą w północno-zachodniej Francji, do walki po raz pierwszy wprowadzono kilkadziesiąt brytyjskich…

Rosyjski sys­tem prze­ciw­lot­ni­czy Buk-M3

Jeszcze w ZSRR intensywnie rozwijano środki obrony przeciwlotniczej, które miały charakter wielowarstwowy, a ich strefy rażenia zazębiały się. Tak było z bronią lufową i tak…

Broń ener­ge­tyczna US Navy cz. 1 Lasery

Początki idei wykorzystania broni energetycznej w Stanach Zjednoczonych sięgają pierwszej połowy lat 80. XX wieku. W 1984 r. oficjalnie rozpoczęto bowiem program Strategic Defence Initiative…

HondaJet. Odrzutowy samo­lot dys­po­zy­cyjny

Marka Honda jest dobrze znana nie tylko miłośnikom motoryzacji i sportów motorowych. Oprócz motocykli, samochodów i silników spalinowych Honda produkuje także kosiarki do trawy, odśnieżarki,…

Plan roz­woju pol­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego w latach 1970 – 1985

Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku to w dziejach PRL okres, w którym dzięki intensywnej rozbudowie wielu gałęzi gospodarki kraj miał dogonić Zachód w poziomie nowoczesności i…

Zapomniany Tygrys. Tygrys Profesora Porsche

Miłośnikom broni pancernej nie trzeba przedstawiać sylwetki jednego z najsłynniejszych czołgów II wojny światowej Panzerkampfwagen VI, czyli Tygrysa.

Sopka w cie­niu P‑15

W okresie największego powojennego rozwoju Marynarki Wojennej, przypadającego na lata 60. i początek 70. XX wieku, w jej strukturze organizacyjnej funkcjonował 9. Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej.

Radzieckie i rosyj­skie sys­temy prze­ciw­ra­kie­towe dru­giej gene­ra­cji

W marcu 1961 r. po raz pierwszy na świecie udało się zniszczyć w locie głowicę pocisku balistycznego. Umożliwił to eksperymentalny system przeciwrakietowy A, opracowany w…

Przypadek: pisto­lety maszy­nowe pierw­szej połowy XX wieku

Pistolety maszynowe to broń, która powstała przez przypadek, a jej rozwój następował od przypadku do przypadku.

Ostatni rok Panzerwaffe: czer­wiec 1944 r. – maj 1945 r.

Niemieckie wojska pancerne pozostały groźne do ostatniego dnia wojny, choć w końcowych miesiącach konfliktu brakowało dosłownie wszystkiego: nowych pojazdów, amunicji, a zwłaszcza paliwa.

Pierwsze radziec­kie sys­temy obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej

Pierwsze rakiety bali­styczne zasto­so­wane bojowo to nie­miec­kie A-4, czyli V-2. Gdy tylko zaczęły spa­dać na Londyn, bry­tyj­scy eks­perci pod­jęli się poszu­ki­wa­nia spo­so­bów walki z nimi. Ich…

Tendencje roz­wo­jowe cięż­kich trans­por­te­rów pie­choty

Już podczas II wojny światowej wiele państw wykorzystywało nie tylko lekkie transportery opancerzone – przeważnie półgąsienicowe, jak niemieckie Sd.Kfz. 250/251, czy amerykańskie M2/3/5/9 – lecz…

Brytyjskie zma­ga­nia z V-1 i V-2

Kiedy brytyjska opinia publiczna z wielkimi nadziejami wyczekiwała szybkiego zakończenia drugiej wojny światowej, co miało być rezultatem otwarcia frontu zachodnioeuropejskiego, Wielka Brytania stała się niespodziewanie…

Niemieckie prze­woźne pan­cerne gniazdo ckm w Wojsku Polskim 1945 – 1960

W maju 1945 r. Naczelne Dowództwo (ND) Wojska Polskiego (WP) włączyło do zadań jednostek saperskich zajętych rozminowywaniem kraju także rozpoznanie inżynieryjne terytorium państwa. Obejmowało m.in.…

Czołgi cze­cho­sło­wac­kie w latach 20. i 30. XX wieku

W Polsce panuje dość powszechne przekonanie, że przed 1939 r. Armia Czechosłowacka była zaawansowana technicznie i dobrze przygotowana do wojny, a jej broń pancerna należała…

Przygotowania lot­nic­twa sowiec­kiego do wojny che­micz­nej 1925 – 1941 r.

Broń chemiczna, była najbardziej śmiercionośną z broni, aż do pojawienia się broni atomowej. Mimo zakazów Konwencji Haskiej, szeroko stosowano ją na polach bitew pierwszej wojny…

Sto lat pro­duk­cji lot­ni­czej AgustaWestland w Wielkiej Brytanii

AgustaWestland świę­to­wała w ubie­głym roku w Yeovil na połu­dnio­wym zacho­dzie Anglii stu­le­cie powsta­nia Westland Aircraft oraz sto lat nie­prze­rwa­nej pro­duk­cji lot­ni­czej w tych zakła­dach.

F4F Wildcat – pierw­szy rok na Pacyfiku: gru­dzień 1941 – maj 1942 r.

Lotnictwo pokła­dowe US Navy z okresu dru­giej wojny świa­to­wej zawdzię­cza swój wize­ru­nek nie­zrów­na­nej potęgi na morzu latom 1944 – 1945, kiedy to zespoły lot­ni­skow­ców prze­mie­rzały Pacyfik wzdłuż i wszerz,…

Bojowe szy­bowce Luftwaffe – DFS 230

Idea prze­rzu­ce­nia za linie nie­przy­ja­ciela wła­snych jed­no­stek spa­do­chro­no­wych naro­dziła się jesz­cze pod­czas pierw­szej wojny świa­to­wej, a jej celem miało być prze­rwa­nie frontu, który przez kilka kolej­nych…

Bristol Beaufighter cz.2

Brytyjskie dwu­sil­ni­kowe samo­loty wie­lo­za­da­niowe Beaufighter były uży­wane przez 53 dywi­zjony Royal Air Force – w tym przez pol­ski 307. Dywizjon Nocnych Myśliwców „Lwowskich Puchaczy” – i 15…

Niemieckie prze­woźne pan­cerne gniazdo ckm w Wojsku Polskim 1945 – 1960 cz.1

W 1942 r. dowódz­two Wehrmachtu zaczęło szu­kać nowych tech­nicz­nych środ­ków wspar­cia pie­choty w wal­kach obron­nych na fron­cie wschod­nim. Musiały być na tyle sku­teczne, żeby woj­ska kru­szące…

Amerykańskie czołgi w Armii Czerwonej

Armia Czerwona w latach 1941 – 1943 tra­ciła wię­cej czoł­gów, niż pro­du­ko­wał jej rodzimy prze­mysł. Miała jed­nak sojusz­ni­ków, któ­rzy nie dopu­ścili do jej klę­ski, dostar­cza­jąc potrzebne do walki…

Beijing: Muzeum Wojny i Oporu Narodu Chińskiego Przeciwko Japońskiej Agresji

Muzeum Wojny i Oporu Narodu Chińskiego Przeciwko Japońskiej Agresji jest jed­nym z nie­licz­nych woj­sko­wych muzeów, które można odwie­dzić we współ­cze­snym Pekinie. Placówkę tę, zlo­ka­li­zo­waną w wiel­kim, nowo­cze­snym budynku wewnątrz…

Nakajima Kikka i Karyū – pierw­sze japoń­skie odrzu­towce

Nakajima Kikka był pierw­szym samo­lo­tem z tur­bi­no­wym napę­dem odrzu­to­wym zbu­do­wa­nym w Japonii. Choć wzo­ro­wano go na nie­miec­kim odrzu­towcu Messerschmitt Me 262A Schwalbe, został skon­stru­owany samo­dziel­nie przez japoń­skich…

Sowiecka flota pod­wodna 1922 – 1941

W wyniku światowej rzezi, a także nie mniej krwawej i wyniszczającej wojny domowej, rosyjska flota poniosła ogromne straty. Praktycznie Rosja została bez floty wojennej i na długo straciła…

Tankietki – zapo­mniany epi­zod roz­woju wojsk pan­cer­nych

Tankietka to mały pojazd bojowy, zwykle uzbrojony wyłącznie w broń maszynową. Czasem mówi się, że to mały czołg, lżejszy od czołgów zaliczanych do kategorii lekkich.…

Czołgi roz­po­znaw­cze TK i TKS

We wrześniu 1939 r. w oddziałach Wojska Polskiego na front ruszyło ogółem około 500 tankietek TK-3 i TKS. Według oficjalnych zestawień sprzętowych czołgi rozpoznawcze TKS…

Włoskie woj­ska pan­cerne na fron­cie wschod­nim

2 czerwca 1941 r. podczas spotkania z wodzem i kanclerzem Rzeszy Adolfem Hitlerem na Przełęczy Brenner premier Włoch Benito Mussolini dowiedział się o niemieckich planach…

Superciężki czołg K-Wagen

Wydawałoby się, że era wielkich i bardzo ciężkich czołgów przypadała w historii na okres drugiej wojny światowej – wówczas to, w Trzeciej Rzeszy, pracowano nad…

Samolot myśliw­ski Bristol Beaufighter

Brytyjskie dwusilnikowe samoloty wielozadaniowe Bristol Beaufighter były w latach drugiej wojny światowej używane do szerokiego spektrum zadań. W Dowództwie Lotnictwa Myśliwskiego (Fighter Command) jako myśliwskie…

Czołgi Renault FT w Wojsku Polskim

Czołgi Renault FT. Pierwszym czołgiem WP był francuski Renault FT, jeden z pierwszych pojazdów pancernych o klasycznej formie dzisiejszego czołgu.

Dywizjon nisz­czy­cieli I./ZG 76 w 1939 r.

1 lipca 1938 r. na lotnisku Jüterborg-Damm sformowano III.(leichte)/JG 132. Po przeniesieniu na lotnisko Fürstenwalde 18 października 1938 r. Jagdgruppe została przemianowana na Zerstörergruppe II./ZG…

Obrona prze­ciw­lot­ni­cza czynna Warszawy w 1939 roku

Podczas wojny obronnej Polski jej ważnym fragmentem były boje o Warszawę toczone do 27 września w 1939 roku. Szeroko opisano działania na lądzie. Znacznie słabiej…

Powstanie nie­miec­kich wojsk pan­cer­nych

Geneza Panzerwaffe to wciąż nie do końca poznany temat. Pomimo setek książek i tysięcy artykułów napisanych na ten temat powstanie i rozwój niemieckich wojsk pancernych…

TOP