Zmodernizowany Mi‑2 MSB

Zmodernizowany Mi-2 MSB.

Zmodernizowany Mi‑2 MSB.

Motor Sicz to ukra­iń­ska firma z Zaporoża, która w wyniku roz­padu ZSRR prze­jęła radziec­kie tech­no­lo­gie i linie pro­duk­cyjne sil­ni­ków lot­ni­czych, samo­lo­to­wych i śmi­głow­co­wych. Poza tym moder­ni­zuje ona śmi­głowce będące w eks­plo­ata­cji, dając im „dru­gie życie”. W przy­szło­ści Motor Sicz pla­nuje opra­co­wać i wpro­wa­dzić na rynek wła­sne kon­struk­cje.

W sierp­niu 2011 r. prze­wod­ni­czący rady dyrek­to­rów Motor Sicz Wiaczesław A. Bogusłajew zako­mu­ni­ko­wał w wywia­dzie, że firma przy­stą­piła do prac nad zmo­der­ni­zo­wa­nym śmi­głow­cem Mi‑2 MSB (Motor Sicz, Bogusłajew), wypo­sa­żo­nym w nowe moc­niej­sze i eko­no­micz­niej­sze sil­niki. Środki na ten cel zagwa­ran­to­wało Ministerstwo Obrony Ukrainy, które Mi‑2 MSB zamie­rzało wyko­rzy­stać w woj­sko­wym szkol­nic­twie lot­ni­czym. Złożone zamó­wie­nie doty­czyło prze­bu­dowy do nowego stan­dardu 12 śmi­głow­ców Mi‑2.
Zmodernizowany Mi‑2 MSB otrzy­mał dwa sil­niki tur­bi­nowe AI-450M‑B o mocy mak­sy­mal­nej 430 KM każdy (dla porów­na­nia: Mi‑2 był napę­dzany dwoma GTD-350 o mocy 400 KM każdy) oraz odbior­nik sate­li­tar­nego sys­temu nawi­ga­cyj­nego. Śmigłowiec obla­tano 4 lipca 2014 r.
28 listo­pada 2014 r. pierw­szego Mi‑2 MSB prze­ka­zano do prób woj­sko­wych Ministerstwu Obrony Ukrainy, które zakoń­czyły się z wyni­kiem pozy­tyw­nym 3 grud­nia, po wyko­na­niu 44 lotów doświad­czal­nych. 26 grud­nia 2014 r. w bazie lot­ni­czej Czugujew (203. Brygada Lotnictwa Szkolnego) pierw­sze dwa zmo­der­ni­zo­wane Mi‑2 MSB ofi­cjal­nie prze­ka­zano Siłom Powietrznym Ukrainy, które jed­no­cze­śnie ofi­cjal­nie przy­jęły je do uzbro­je­nia. Dwa lata póź­niej moder­ni­za­cja 12 śmi­głow­ców Mi‑2 do stan­dardu Mi‑2 MSB dobie­gła końca.
Wszystkie prace z tym zwią­zane były pro­wa­dzone w zakła­dzie lot­ni­czym w Winnicy, spe­cjal­nie w tym celu zaku­pio­nym przez Motor Sicz w 2011 r. Aby zapew­nić suk­ces przed­się­wzię­ciu na Charkowskim Uniwersytecie Lotniczym utwo­rzono kie­ru­nek „budowa śmi­głow­ców”, któ­rego absol­wenci mieli zasi­lić dział pro­jek­towy zakładu lot­ni­czego w Winnicy. Natomiast dział pro­jek­towy w pierw­szej kolej­no­ści zajął się spraw­dzo­nymi kon­struk­cjami napę­dza­nymi sil­ni­kami pro­du­ko­wa­nymi przez Motor Sicz (Mi‑2, Mi‑8, Mi-17, Mi-24), do któ­rych zapro­jek­to­wano i wyko­nano nowe typy sil­ni­ków tzw. 5. gene­ra­cji, posia­da­jące więk­szą moc, mniej­sze zuży­cie paliwa, zwięk­szoną odpor­ność na wyso­kie tem­pe­ra­tury oraz pozwa­la­jące na zde­cy­do­wane zwięk­sze­nie wyso­ko­ści zawisu i pułapu lotu.
Działania firmy Motor Sicz wsparł rząd ukra­iń­ski. Według „Programu akty­wi­za­cji roz­woju gospo­darki Ukrainy” inwe­sty­cje poczy­nione w Motor Sicz miały pozwo­lić na zaosz­czę­dze­nie 1,6 mld USD na impor­cie śmi­głow­ców lek­kich (200 szt.) oraz uzy­ska­nie wpły­wów z eks­portu nowych kon­struk­cji na pozio­mie 2,6 mld USD (300 śmi­głow­ców razem z pakie­tem ser­wi­so­wym).
2 czerwca 2016 r. na wysta­wie uzbro­je­nia KADEX-2016 firma Motor Sicz pod­pi­sała poro­zu­mie­nie licen­cyjne z OOO „Kazachstański Przemysł Lotniczy” o prze­ka­za­niu do Kazachstanu tech­no­lo­gii moder­ni­za­cji śmi­głow­ców Mi‑2 do stan­dardu Mi‑2 MSB.
Śmigłowiec Mi‑2 MSB z sil­ni­kami AI-450M‑B pro­du­ko­wa­nymi przez Motor Sicz, sta­nowi głę­boką moder­ni­za­cję Mi‑2, któ­rej głów­nym celem było popra­wie­nie jego cha­rak­te­ry­styk lotno-tech­nicz­nych, tech­niczno-eko­no­micz­nych i eks­plo­ata­cyj­nych. Zabudowa nowego zespołu napę­do­wego wyma­gała zmian w ukła­dzie siło­wym śmi­głowca, insta­la­cji pali­wo­wej, ole­jo­wej i prze­ciw­po­ża­ro­wej, ukła­dzie chło­dze­nia sil­ni­ków, a także nowej kon­fi­gu­ra­cji oka­po­to­wa­nia, wyko­na­nego z mate­ria­łów kom­po­zy­to­wych.
W wyniku moder­ni­za­cji śmi­gło­wiec otrzy­mał zespół napę­dowy nowego poko­le­nia. Po remo­to­ry­za­cji suma­ryczna moc sil­ni­ków na zakre­sie star­to­wym zwięk­szyła się do 860 KM, co dało mu nowe ope­ra­cyjne moż­li­wo­ści. Silnik AI-450M‑B ma dodat­kowy zakres 30-minu­to­wej mocy awa­ryj­nej, dzięki któ­remu śmi­gło­wiec może wyko­nać lot z jed­nym pra­cu­ją­cym sil­ni­kiem.
Dzięki moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia róż­no­rod­nego prze­no­szo­nego na pod­wie­sze­niach zewnętrz­nych i roz­miesz­czo­nego w kabi­nie pasa­żer­sko-trans­por­to­wej wypo­sa­że­nia zada­nio­wego, śmi­gło­wiec może wyko­ny­wać sze­ro­kie spek­trum zadań. Mi‑2 MSB może być wyko­rzy­stany do zadań trans­por­towo-pasa­żer­skich (w tym z salo­nem o pod­wyż­szo­nym kom­for­cie), poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych (z moż­li­wo­ścią zabu­dowy wypo­sa­że­nia do gasze­nia poża­rów), rol­ni­czych (z apa­ra­turą do opy­la­nia lub opry­ski­wa­nia), patro­lo­wych (z doda­nymi środ­kami moni­to­ringu z powie­trza) oraz szkolno-tre­nin­go­wych (ze zdwo­jo­nym ukła­dem ste­ro­wa­nia).

  • Stanisław Kutnik

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE