Zmodernizowany Honker M‑AX Autobox Innovations

Zmodernizowany do standardu Honker M-AX przez Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.k. ze Starachowic Honker wyroznia sie znacznie unowoczesnionym wygladem, z mocno wystajacymi do przodu atrapa i zderzakiem.

Zmodernizowany do stan­dardu Honker M‑AX przez Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.k. ze Starachowic Honker wyro­znia sie znacz­nie uno­wo­cze­snio­nym wygla­dem, z mocno wysta­ja­cymi do przodu atrapa i zde­rza­kiem.

Eksploatowane przez Siły Zbrojne RP samo­chody małej ładow­no­ści i wyso­kiej mobil­no­ści — przede wszyst­kim Honkery i UAZ-y-469 — suk­ce­syw­nie się sta­rzeją. Co gor­sza, już od kilku lat nie udaje się dopro­wa­dzić do końca postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego mają­cego wyło­nić ich następcę w ramach pro­gramu Mustang. W związku z tym firma Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.k. ze Starachowic, znana m.in. z uda­nego pro­gramu moder­ni­za­cji cię­ża­ró­wek Star 266 do stan­dardu 266M2, na tego­rocz­nym MSPO zapre­zen­to­wała swoją pro­po­zy­cję prze­bu­dowy i odmło­dze­nia Honkera do wer­sji ozna­czo­nej Honker M‑AX.

Koncepcja przy­go­to­wa­nia takiego pojazdu powstała zimą tego roku. Początkowo ana­li­zo­wano główne obszary koniecz­nych do wpro­wa­dze­nia zmian i poszu­ki­wano part­ne­rów do dostawy nowych klu­czo­wych kom­po­nen­tów oraz, opcjo­nal­nie, póź­niej­szej pro­duk­cji. W zakre­sie nie­zbęd­nych zmian wska­zano, iż naj­lep­szym wyj­ściem będzie opra­co­wa­nie cał­ko­wi­cie nowego pod­wo­zia i prze­ję­cie – po koniecz­nych mody­fi­ka­cjach – dotych­cza­so­wych nad­wozi ze sta­łym dachem. Jeśli zaś cho­dzi o part­nera, po oce­nie róż­nych opcji, wybór padł zaś na spółkę Tezana ze Starych Babic. Nie może to dzi­wić, ponie­waż Autobox od lat współ­pra­cuje z Tezaną przy moder­ni­za­cji Starów 266. To wła­śnie Tezana odpo­wiada w tym pro­jek­cie, jako ich gene­ralny impor­ter, za dostar­cza­nie sil­ni­ków FPT (Fiat Powertrain Technologies) oraz – jeśli nasze woj­sko wyrazi zain­te­re­so­wa­nie takim pakie­tem zmian – auto­ma­tycz­nych skrzyń prze­kła­dnio­wych Allison. Demonstracyjny 266M2 z prze­kład­nią Allisona swoją pre­mierę na MSPO miał dwa lata temu, a ponow­nie poka­zy­wano go na tej wysta­wie w tym roku. W przy­padku Honkera M‑AX Tezana także zabez­pie­cza­łaby dostawy m.in. sil­ni­ków, jak rów­nież koor­dy­no­wała koope­ra­cję z innym swym part­ne­rem, austriacką firmą Achleitner. Mający wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu i budo­wie spe­cjal­nych warian­tów samo­cho­dów, w tym klas tona­żo­wych lek­kiej i śred­niej, Achleitner odpo­wia­dałby za kom­pletne pod­wo­zie nowego Honkera.
Po pod­ję­ciu przez Autobox sto­sow­nych decy­zji, prze­pro­wa­dzono serię spo­tkań i kon­sul­ta­cji wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w przed­się­wzię­cie pod­mio­tów. Ponieważ sto­sun­kowo szybko osią­gnięto poro­zu­mie­nie w spra­wie podziału zadań i pożą­da­nych para­me­trów pojazdu, można było przy­stą­pić do fazy reali­za­cji pro­jektu. Prototypowy, demon­stra­cyjny egzem­plarz samo­chodu kom­ple­to­wano w dru­giej poło­wie sierp­nia, a więc tuż przed kie­lec­kim salo­nem, na któ­rym miał swoją pre­mierę.
Podział zasad­ni­czych zadań pomię­dzy part­ne­rami kształ­tuje się nastę­pu­jąco:
  • Autobox Innovations pełni rolę wyko­nawcy pojazdu i inte­gra­tora cało­ści (moder­ni­zuje nad­wo­zie i inte­gruje je z pod­wo­ziem);
  • Tezana, jako kra­jowy repre­zen­tant FPT, prze­ka­zuje sil­niki wraz ze skrzy­niami bie­gów;
  • Achleitner dostar­cza pod­wo­zie i następ­nie bada oraz mody­fi­kuje egzem­plarz pro­to­ty­powy. Zadaniem firmy jest także dopro­wa­dze­nie przed­się­wzię­cia do etapu pro­duk­cyj­nego.

Zasadnicze zało­że­nia pakietu moder­ni­za­cyj­nego zapro­po­no­wa­nego przez Autobox pole­gają na usu­nię­ciu więk­szo­ści zasad­ni­czych wad pier­wo­wzoru, jakich na prze­strzeni nie­mal trzech dekad nie udało się sku­tecz­nie wyeli­mi­no­wać żad­nemu z jego kolej­nych pro­du­cen­tów, tj. Fabryce Samochodów Rolniczych w Poznaniu (lata 1988 – 1996) oraz lubel­skim pod­mio­tom: Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. (lata 1997 – 2001), Andoria-Mot Sp. z o.o. (lata 2002 – 2003), Intrall Polska Sp. z o.o. (lata 2003 – 2007) i dwóm spół­kom powią­za­nym z DZT Tymińscy lub jej wspól­ni­kami – od 2011 r. DZT Fabryka Samochodów w Lublinie Sp. z o.o. i od 2012 r. Fabryka Samochodów Honker Sp. z o.o. Tak naprawdę Honker nigdy na prze­strzeni lat swej pro­duk­cji nie stał się bowiem pojaz­dem w pełni dokoń­czo­nym, można rzec kom­plet­nym, w któ­rym wdro­żono wszyst­kie zapla­no­wane u jego zara­nia zało­że­nia. Obecnie reali­zo­wany pro­jekt wresz­cie daje na to szanse, co wię­cej nie w wyniku wytwa­rza­nia fabrycz­nie nowych samo­cho­dów, lecz moder­ni­za­cji dotych­czas wypro­du­ko­wa­nych i już eks­plo­ato­wa­nych.

  • Jarosław Brach

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE