Zmodernizowane BWR‑y z Poznania

Bojowy woz rozpoznawczy BWR-1D (na pierwszym planie wyremontowany pojazd, bez wyposazenia mocowanego na zewnatrz) i zmodernizowany BWR-1S (w pelnym ukompletowaniu) podczas badan zakladowych w grudniu ubieglego roku.

Bojowy woz roz­po­znaw­czy BWR-1D (na pierw­szym pla­nie wyre­mon­to­wany pojazd, bez wypo­sa­ze­nia moco­wa­nego na zewnatrz) i zmo­der­ni­zo­wany BWR-1S (w pel­nym ukom­ple­to­wa­niu) pod­czas badan zakla­do­wych w grud­niu ubie­glego roku.

Gorącą nowo­ścią ubie­gło­rocz­nego MSPO był pierw­szy zmo­der­ni­zo­wany przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania i Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 z Czernicy bojowy wóz roz­po­znaw­czy BWR-1S (sze­rzej w WiT 10/2017). Powstanie tej wer­sji wozu było efek­tem zawar­cia w maju 2017 r. pilo­ta­żo­wej umowy z 1. Regionalną Bazą Logistyczną na remont połą­czony z mody­fi­ka­cją łącz­nie pię­ciu „bewu­erów”. Obecnie pro­to­ty­powe pojazdy obu wer­sji zakoń­czyły pomyśl­nie bada­nia typu, a człon­ko­wie kon­sor­cjum pro­wa­dzą nego­cja­cje doty­czące prze­pro­wa­dze­nia ana­lo­gicz­nych prac na pozo­sta­łych wozach. Cały pro­gram miałby zakoń­czyć się w 2021 r. Mimo, że od lat wyko­rzy­sty­wane w woj­sku, zmo­der­ni­zo­wane BWR‑y i tak będą aktu­al­nie jed­nymi z naj­le­piej wypo­sa­żo­nych wozów bojo­wych słu­żą­cych w SZ RP – przy­naj­mniej do czasu, kiedy pojawi się ich następca.

W 2015 r. 1. Regionalna Baza Logistyczna z Wałcza prze­pro­wa­dziła dia­log tech­niczny, doty­czący remon­tów kon­ser­wa­cyj­nych i moż­li­wo­ści poten­cjal­nej mody­fi­ka­cji wszyst­kich bojo­wych wozów roz­po­znaw­czych BWR-1S (16 w służ­bie) i BWR-1D (22 w linii) pod­od­dzia­łów roz­po­znaw­czych Wojsk Lądowych. W następ­nym roku, 31 marca, 1. RBLog zaini­cjo­wała, w try­bie ogra­ni­czo­nym, postę­po­wa­nie doty­czące ich remontu połą­czo­nego z moder­ni­za­cją, a prace te mia­łyby zostać zre­ali­zo­wane w latach 2016 – 2019. Zainteresowanie udzia­łem w nim zgło­siło kon­sor­cjum firm nale­żą­cych do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z Poznania i Wojskowych Zakładów Łączności nr 2 S.A. z Czernicy. Wcześniej gestor sprzętu, Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zle­cił WZM S.A., w opar­ciu o uzgod­nione Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne, opra­co­wa­nie pro­jektu moder­ni­za­cji tych wozów, a potem pod­ję­cie prac umoż­li­wia­ją­cych wyko­na­nie i prze­ba­da­nie egzem­pla­rzy pro­to­ty­po­wych.
31 maja 2017 r. 1. RBLog zawarła dwu­let­nią umowę z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. (lider kon­sor­cjum) i Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 2 S.A. na remont i mody­fi­ka­cję pię­ciu bojo­wych wozów roz­po­znaw­czych: trzech BWR-1D i dwóch BWR-1S. Kontrakt ma war­tość 76,3 mln PLN brutto i zakłada reali­za­cję zle­co­nych prac do 14 grud­nia 2018 r.
Realizacja umowy została podzie­lona na etapy, a zakoń­cze­nie każ­dego z nich jest potwier­dzane przez przed­sta­wi­cieli 1. Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego. Obejmują one:

  • naprawę pojazdu i jego zespo­łów;
  • zakup nowego wypo­sa­że­nia (m.in. obro­to­wego urzą­dze­nia sty­ko­wego, gło­wicy obser­wa­cyj­nej, lor­netki ter­mo­wi­zyj­nej, sys­temu nawi­ga­cji, sys­temu samo­osłony pojazdu, sys­te­mów łącz­no­ści zewnętrz­nej i wewnętrz­nej);
  • prze­pro­wa­dze­nie mody­fi­ka­cji pojazdu i zabu­dowę nowych sys­te­mów;
  • prze­pro­wa­dze­nie badań typu pojaz­dów.

W ramach podziału prac pomię­dzy człon­kami kon­sor­cjum, zada­niem WZŁ nr 2 S.A. było opra­co­wa­nie kon­cep­cji nowego sys­temu łącz­no­ści zewnętrz­nej pojaz­dów oraz jego mon­tażu, dostar­cze­nie nowego sprzętu (cztery typy radio­sta­cji, o czym dalej) i nad­zór nad jego zabu­dową i bada­niami.
Zgodnie z zapi­sami umowy, jesz­cze w 2017 r. zakoń­czone miały zostać prace przy pro­to­ty­po­wych pojaz­dach – jed­nym BWR-1S i jed­nym BWR-1D. Pierwotnie pla­no­wano, że bada­nia typu obu wozów zostaną prze­pro­wa­dzone do końca marca br., ale w toku reali­za­cji pracy zakres prób roz­sze­rzono o spraw­dze­nie zdol­no­ści pojaz­dów do pły­wa­nia, co poskut­ko­wało prze­dłu­że­niem okresu wyko­na­nia tej czę­ści umowy. Przed przy­stą­pie­niem do etapu badań typu, wozy – pomię­dzy grud­niem 2017 r. a lutym 2018 r. – prze­szły pozy­tyw­nie próby zakła­dowe, na które skła­dało się spraw­dze­nie popraw­no­ści dzia­ła­nia wszyst­kich sys­te­mów i prze­pro­wa­dze­nie pod­sta­wo­wych prób poli­go­no­wych. W trak­cie tych ostat­nich pojazdy prze­je­chały ok. 20 km po dro­gach czoł­go­wych. Celem tego testu było spraw­dze­nie popraw­no­ści mon­tażu wszyst­kich nowych ele­men­tów wypo­sa­że­nia ich wytrzy­ma­ło­ści. Podczas prób zakła­do­wych prze­strze­li­wa­niu pod­dano uzbro­je­nie, potwier­dza­jąc tym samym popraw­ność dzia­ła­nia wszyst­kich urzą­dzeń i sys­te­mów. O pozy­tyw­nym wyniku prób poli­go­no­wych i strze­lań zaświad­czyły pro­to­koły odbioru wysta­wione przez 1. RPW.
To zaś otwo­rzyło drogę do roz­po­czę­cia badań typu. Zostały one zre­ali­zo­wane przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z Sulejówka pomię­dzy lutym a czerw­cem 2018 r. W sierp­niu, po zakoń­cze­niu badań i uzy­ska­niu pozy­tyw­nej reko­men­da­cji WITPiS, zama­wia­jący prze­ka­zał do remontu i mody­fi­ka­cji kolejne trzy wozy (dwa BWR-1D i jeden BWR-1S), prace przy któ­rych mają zostać zre­ali­zo­wane do połowy grud­nia br. Do końca 2018 r. mają zostać prze­pro­wa­dzone także nie­zbędne szko­le­nia dla użyt­kow­ni­ków pojaz­dów (mają się one roz­po­cząć wkrótce po powro­cie pojaz­dów z kie­lec­kiego salonu).
W lipcu 2018 r. przed­sta­wi­ciele kon­sor­cjum zło­żyli 1. RBLog. ofertę doty­czącą warun­ków prze­pro­wa­dze­nia remontu wraz z mody­fi­ka­cją 33 pozo­sta­łych BWR-1D/S. Wszystkie wozy, zgod­nie z ofertą, powinny zostać wyre­mon­to­wane i zmo­der­ni­zo­wane do końca 2021 r. Pomimo, że „bewu­ery” służą w Wojsku Polskim od wielu lat, to i tak ich ukom­ple­to­wa­nie oraz moder­ni­za­cja spra­wią, że będą jed­nymi z naj­le­piej wypo­sa­żo­nych wozów bojo­wych w SZ RP.

Zakres moder­ni­za­cji

Koncepcję moder­ni­za­cji wozów BWR-1D/S opra­co­wano zgod­nie z wymo­giem mak­sy­mal­nego dosto­so­wa­nia ich wypo­sa­że­nia do wyma­gań współ­cze­snego pola walki. Modyfikacje zasto­so­wa­nego w bazo­wych pojaz­dach wypo­sa­że­nia roz­po­znaw­czego i sprzętu łącz­no­ści, musiały być sto­sun­kowo głę­bo­kie. Biorąc pod uwagę, że celem moder­ni­za­cji jest wydłu­że­nie okresu eks­plo­ata­cji znaj­du­ją­cych się na sta­nie pojaz­dów o ok. 10 lat, do momentu wpro­wa­dze­nia bojo­wego wozu roz­po­znaw­czego na pod­wo­ziu gąsie­ni­co­wym nowej gene­ra­cji, sku­piono się na wypo­sa­że­niu, nie inge­ru­jąc w układ napę­dowy, zawie­sze­nie i układ jezdny, które kom­plek­sowo wyre­mon­to­wano. Intencją gestora było zacho­wa­nie mobil­no­ści tak­tycz­nej pojazdu na dotych­cza­so­wym pozio­mie, w tym zdol­no­ści do samo­dziel­nego poko­ny­wa­nia prze­szkód wod­nych pły­wa­niem. Niewielki wzrost masy pojaz­dów skom­pen­so­wano poprzez zasto­so­wa­nie błot­ni­ko­pły­wa­ków.
Najważniejsze zmiany doty­czą oczy­wi­ście sys­te­mów roz­po­znaw­czych. Pakiet jest wspólny dla BWR-1S i BWR-1D, róż­nice doty­czą tylko zmian w roz­miesz­cze­niu wypo­sa­że­nia deter­mi­no­wa­nych odmienną kon­struk­cją pojaz­dów bazo­wych. Tak więc sta­cja radio­lo­ka­cyjna PSNR-5K została zastą­piona nowo­cze­snym rada­rem pola walki SR Hawk (V) 2E ame­ry­kań­skiej firmy SRC Inc., dys­po­nu­ją­cym także funk­cją loka­li­za­cji wybu­chów poci­sków arty­le­ryj­skich wraz z ich współ­rzęd­nymi geo­gra­ficz­nymi. Cechuje go zasięg wykry­wa­nia dużych pojaz­dów ok. 30 km, małych pojaz­dów ok. 21 km, zaś poje­dyn­czych osób i nisko­le­cą­cych samo­lo­tów ultralekkich/średnich bez­za­ło­gow­ców ok. 12 km. Zasięg mini­malny to jedy­nie 60 m. Radar może zostać zdjęty z pojazdu i usta­wiony na trój­nogu.

  • Andrzej Kiński, Bartłomiej Kucharski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE