Żmija i Mustang z Conceptu

Bielska spółka Concept ma w tej chwili ciekawą ofertę pojazdów wysokiej mobilności o DMC do 3,5 tony, wśród których są m.in. Wirus (po lewej) i LTMPV DINO.

Bielska spółka Concept ma w tej chwili cie­kawą ofertę pojaz­dów wyso­kiej mobil­no­ści o DMC do 3,5 tony, wśród któ­rych są m.in. Wirus (po lewej) i LTMPV DINO.

26 lipca br. Inspektorat Uzbrojenia opu­bli­ko­wał ogło­sze­nie o wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty w postę­po­wa­niu nr IU/52/X‑75/ZO/NZO/DOS/SS/2015 na dostawę pojaz­dów dale­kiego roz­po­zna­nia Żmija (WiT 9/2016). Zwycięską oka­zała się oferta o war­to­ści 90 712 500 PLN, zło­żona wspól­nie przez Polski Holding Obronny Sp. z o.o. i Concept Sp. z o.o., która zresztą jako jedyna wpły­nęła w wyma­ga­nym ter­mi­nie do IU. Do oceny ofert zasto­so­wano dwa kry­te­ria, cenę (85%) i ter­min gwa­ran­cji (15%).

Przypomnijmy, że pro­gram Żmija (ogło­sze­nie o zamó­wie­niu opu­bli­ko­wano 26 marca 2015 r.) doty­czy dostaw, wstęp­nie pla­no­wa­nych na lata 2016 – 2022 (obec­nie 2020 – 2022), 118 pojaz­dów dale­kiego roz­po­zna­nia prze­zna­czo­nych dla puł­ków roz­po­znaw­czych Wojsk Lądowych (2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy z Hrubieszowa, 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy z Lidzbarka Warmińskiego i 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy z Białegostoku). Do postę­po­wa­nia zgło­siło się w sumie ośmiu wyko­naw­ców, z czego trzy kon­sor­cja speł­niły warunki udziału w postę­po­wa­niu (ogło­sze­nie IU z 15 lutego 2016 r.). Oferty wstępne zło­żyły jed­nak tylko dwa: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider) z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. z Poznania i PHO Sp. z o.o. (lider) ze spółką Concept Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Ostateczna oferta wpły­nęła tylko od kon­sor­cjum PHO/Concept i doty­czyła pojazdu LPU (Lekki Pojazd Uderzeniowy) Wirus. W końcu, po ponad pię­ciu latach (sic!) – IU zapy­ta­nie o infor­ma­cję doty­czące moż­li­wo­ści pozy­ska­nia takiego pojazdu opu­bli­ko­wał jesz­cze w maju 2012 r. – udało się zamknąć postę­po­wa­nie na dostawę Żmii.

Motoryzacyjny region

Bielsko-Biała od wie­ków była i nadal jest waż­nym ośrod­kiem prze­my­sło­wym, zwa­nym kie­dyś „mia­stem 100 prze­my­słów” czy „ślą­skim Manchesterem”. W cza­sach PRL‑u była waż­nym ośrod­kiem prze­my­słu samo­cho­do­wego, włó­kien­ni­czego i elek­tro­ma­szy­no­wego, a także lot­ni­czego. Większości z nas, szcze­gól­nie tym uro­dzo­nym w latach 70. i póź­niej, nie­ro­ze­rwal­nie powinna koja­rzyć się z Fabryką Samochodów Małolitrażowych, dzia­ła­jącą w latach 1972 – 1992, a potem Fiat Auto Poland S.A. (do 2015 r., potem FCA Poland) i pro­du­ko­wa­nymi w niej przez nie­mal trzy­dzie­ści lat „malu­chami” (1973 – 2000), czyli Polskimi Fiatami 126p.
Obecnie Bielsko-Biała jest jed­nym z naj­le­piej roz­wi­nię­tych gospo­dar­czo miast Polski, w któ­rym roz­ra­sta się głów­nie prze­mysł: maszy­nowy, samo­cho­dowy (Automotive), włó­kien­ni­czy, meta­lur­giczny i spo­żyw­czy. Swoje fabryki mają tam m.in.: FCA Poland, Fiat-GM Powertrain Polska, Eaton Automitive Systems, Cooper-Standard Automotive Polska, Hutchinson Poland czy Avio Polska.
W poło­żo­nym nad rzeką Białą mie­ście sta­cjo­nuje rów­nież 18. Bielski Batalion Powietrznodesantowy, wcho­dzący w skład 6. Brygady Powietrznodesantowej.
Jest to więc ide­alna loka­li­za­cja dla firmy ofe­ru­ją­cej pojazdy spe­cjalne woj­sku i innym for­ma­cjom mun­du­ro­wym. Powstała ona w Bielsku-Białej w 2001 r. i przy­jęła nazwę Concept Sp. z o.o.

Nie tylko rampy sztur­mowe

Aktualnie spółka zaj­muje się pro­duk­cją, ofe­ro­wa­nych pod marką Team Concept, pojaz­dów spe­cjal­nych, nad­wozi, kom­po­nen­tów do pojaz­dów i łodzi alu­mi­nio­wych. Firma pro­wa­dzi rów­nież ser­wis moto­cy­kli, quadów (zarówno użyt­ko­wych – UTV, jak i rekre­acyj­nych – ATV) oraz jest deale­rem marek: Polaris, Indian Motorcycles, Access Motor, TGB i Linhai. Od listo­pada 2016 r. Concept Sp. z o.o. ma rów­nież sta­tus VanPartnera marki Mercedes-Benz nadany przez Daimler AG.
Jednym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych pro­duk­tów biel­skiej spółki są mobilne plat­formy sztur­mowe. Obecnie w ofer­cie znaj­dują się trzy ich modele: C1, C2 i C3/C4. Pierwszym użyt­kow­ni­kiem ramp Conceptu była jedna z lokal­nych jed­no­stek spe­cjal­nych cze­skiej poli­cji, która zaku­piła jeden egzem­plarz modelu C4 na pod­wo­ziu Toyoty Hilux. W 2014 r. kolejne rampy tra­fiły do cze­skich poli­cjan­tów, tym razem do cen­tral­nej jed­nostki kontr­ter­ro­ry­stycz­nej URNA (Útvar rychlého nasa­zení), która użyt­kuje dwie rampy – model C4 na Toyocie Hilux i C2 na Toyocie Tundra.
W lutym 2015 r. Concept pod­pi­sał umowę na dostawę czte­rech ramp sztur­mo­wych C2 na pod­wo­ziach Fordów F‑550 4×4 do Jednostki Wojskowej GROM. Warto przy­po­mnieć, że Concept zre­ali­zo­wał w latach 2006 – 2008 dostawy ok. 70 Toyot Hilux dla jed­no­stek spe­cjal­nych SZ RP, któ­rych pierw­szym użyt­kow­ni­kiem była także JW GROM.
Za to w ubie­głym roku biel­ska spółka dostar­czyła kilka pojaz­dów do war­szaw­skiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, w tym zmi­li­ta­ry­zo­wane quady marki Polaris: 2‑osobowe Polaris 570 X2 i 4‑osobowe Polaris XP4 RZR 1000 EPS, a także dwa pojazdy spe­cjalne na pod­wo­ziu Toyoty Hilux. W wypo­sa­że­niu OS ŻW znaj­dują się rów­nież dwa pojazdy Szop (WiT 4/2015) z zamon­to­wa­nymi ram­pami C1.
Concept dostar­czał rów­nież pojazdy spe­cjalne do Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i innych odbior­ców (rów­nież łodzie alu­mi­niowe i jeden pojazd amfi­bijny Bukovina), w sumie do dziś jest to ponad 400 róż­nego typu pojaz­dów.

Wirus, czyli Żmija

W dru­giej poło­wie maja 2012 r. Inspektorat Uzbrojenia opu­bli­ko­wał zapy­ta­nie o infor­ma­cję o zamia­rze prze­pro­wa­dze­nia ana­lizy rynku, doty­czą­cej moż­li­wo­ści pozy­ska­nia „Lekkiego Pojazdu Uderzeniowego (LSV) dla Wojsk Lądowych”. W załą­czo­nej do zapy­ta­nia ankie­cie doty­czą­cej LSV, zna­la­zły się także wyma­ga­nia sta­wiane temu pojaz­dowi. Ujęto w nich pod­sta­wowe para­me­try tech­niczne, osiągi i wymogi ope­ra­cyjne.

  • Mateusz J. Multarzyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE