Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. W kie­runku inno­wa­cyj­no­ści

Siedziba Zakladow  Mechanicznych „Tarnow” S.A

Siedziba Zakladow Mechanicznych „Tarnow” S.A.

Wizytówką Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. jest sze­roka oferta uzbro­je­nia i sprzętu woj­sko­wego, w któ­rej szcze­gólną rolę odgry­wają kara­biny wybo­rowe i maszy­nowe, gra­nat­niki, moź­dzie­rze, arty­le­ryj­skie i arty­le­ryj­sko-rakie­towe zestawy prze­ciw­lot­ni­cze oraz sprzęt szkolno-tre­nin­gowy. Zakłady Mechaniczne mają uznaną pozy­cję dostawcy sprzętu woj­sko­wego dla Sił Zbrojnych RP i innych służb mun­du­ro­wych, jak też odbior­ców zagra­nicz­nych.

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. (ZMT) sta­wiają na inno­wa­cyj­ność oraz nowa­tor­skie pomy­sły i roz­wią­za­nia w pro­duk­cji. Przedstawiciele spółki, która od 2105 r. jest czę­ścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., pod­kre­ślają że jest to konieczne do utrzy­ma­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści na dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się rynku zbro­je­nio­wym. Prowadzenie prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, two­rze­nie nowych pro­duk­tów i tech­no­lo­gii, udo­sko­na­la­nie już ist­nie­ją­cych wyro­bów, współ­praca z insty­tu­tami badaw­czymi oraz uczel­niami, to warunki, które trzeba speł­nić, by nie zostać w tyle za innymi. Rynek zbro­je­niowy – z uwagi na dyna­mikę roz­woju i zmie­nia­jące się uwa­run­ko­wa­nia na współ­cze­snym polu walki – wymaga nie­usta­ją­cej mody­fi­ka­cji i dostar­cza­nia nowych pro­duk­tów oraz tech­no­lo­gii, które pozwolą uzy­skać prze­wagę tech­no­lo­giczną sił zbroj­nych. Dlatego nie­zbędne jest opra­co­wa­nie nowych pro­duk­tów, o lep­szych para­me­trach tech­niczno-tak­tycz­nych – pod­kre­śla pre­zes ZMT, Henryk Łabędź.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Miejscem, gdzie rodzą się nowe pomy­sły, pro­jekty i tech­no­lo­gie jest Centrum Badawczo-Rozwojowe ZMT. Jest to inte­lek­tu­alne „serce” tar­now­skiej fabryki. Pracuje tu 67 inży­nie­rów, w tym 41 kon­struk­to­rów mecha­ni­ków i 26 kon­struk­to­rów elek­tro­ni­ków. To oni – przy współ­pracy uczelni wyż­szych oraz insty­tu­tów badaw­czych – two­rzą pro­jekty w dzie­dzi­nie uzbro­je­nia i sprzętu woj­sko­wego. Placówka została wypo­sa­żona w naj­no­wo­cze­śniej­sze labo­ra­to­ria, urzą­dze­nia i pro­gramy warte miliony zło­tych.
Jak infor­muje dyrek­tor Centrum Badawczo-Rozwojowego, Tadeusz Świętek, do prio­ry­te­tów CBR należą m.in. dywer­sy­fi­ka­cja i zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści pro­duk­cji oraz wpro­wa­dze­nie tech­no­lo­gii przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska. Dzięki reali­za­cji tych celów spółka będzie bar­dziej kon­ku­ren­cyjna na rynku zbro­je­nio­wym, co jest ważne szcze­gól­nie w kon­tek­ście uwol­nie­nia tego rynku i wpro­wa­dze­nia nie­skrę­po­wa­nej kon­ku­ren­cji – pod­kre­śla. W związku z tym utwo­rze­nie Centrum było konieczne, ponie­waż pozwo­liło na skon­so­li­do­wa­nie prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych w jed­nej komórce. Z kolei wzmoc­niony poten­cjał badaw­czy i zróż­ni­co­wa­nie oferty, to jedyny śro­dek na osią­gnię­cie suk­cesu na rynku, tłu­ma­czy dyrek­tor CBR.

Innowacyjne pro­jekty kon­struk­to­rów z Tarnowa

Tarnowscy inży­nie­ro­wie pro­wa­dzą obec­nie kil­ka­na­ście zna­czą­cych pro­jek­tów. Jeden z nich doty­czy zmian w opar­tym na radziec­kich roz­wią­za­niach kara­bi­nie maszy­no­wym kal. 12,7 mm. Jak tłu­ma­czy czło­nek Zarządu ZMT, Łukasz Komendera, cho­dzi o wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści zasi­la­nia kara­binu z lewej strony amu­ni­cją 12,7×99 mm Browning, by dosto­so­wać go do stan­dar­dów NATO. Opracowana zosta­nie nowa, modu­łowa kon­struk­cja broni umoż­li­wia­jąca m.in. szybką wymianę lufy, a zuni­fi­ko­wane moco­wa­nie zwięk­szy moż­li­wo­ści apli­ka­cyjne uzbro­je­nia, dodaje.
Kolejnym pro­jek­tem, nad któ­rym pra­cują kon­struk­to­rzy, jest moder­ni­za­cja 23 mm Morskiego Zestawu Rakietowo-Artyleryjskiego ZU-23 – 2MR Wróbel II do poziomu 23 mm Morskiego Systemu Artyleryjskiego ZU-23 – 2MA Wróbel III. Jest to sys­tem, do któ­rego można dołą­czyć okrę­tową wyrzut­nię Pustułka do prze­ciw­lot­ni­czego zestawu rakie­to­wego Grom. W jego skład będzie wcho­dzić m.in. bate­ria dwóch nowo­cze­snych, zdal­nie ste­ro­wa­nych i bez­ob­słu­go­wych armat kal. 23 mm ze sta­bi­li­za­cją linii ognia. Wróbel III będzie prze­zna­czony do zwal­cza­nia celów powietrz­nych, nawod­nych i brze­go­wych ogniem arty­le­ryj­skim do 2500 m.
Kolejnym waż­nym przed­się­wzię­ciem, nad któ­rym trwają prace, jest Zdalnie Sterowany Moduł Uzbrojenia ZSMU- ‑1276 A3 wypo­sa­żony w kara­bin 7,62 mm UKM 2000C. Będzie on mógł być mon­to­wany m.in. na koło­wych trans­por­te­rach opan­ce­rzo­nych, samo­cho­dach tere­nowo-oso­bo­wych i spe­cja­li­stycz­nych pojaz­dach koło­wych oraz gąsie­ni­co­wych.
Systemowy Moduł Uzbrojenia jest zdal­nie ste­ro­wa­nym uzbro­je­niem, które umoż­li­wia zało­dze pro­wa­dze­nie cel­nego i sku­tecz­nego ognia na polu walki wewnątrz pojazdu lub obiektu. Może być wyko­rzy­sty­wany m.in. do nisz­cze­nia opan­ce­rzo­nych pojaz­dów tere­no­wych, celów nie­ru­cho­mych i poru­sza­ją­cych się z różną pręd­ko­ścią oraz nisko lecą­cych celów powietrz­nych zarówno w dzień, jak i w nocy. Podstawowym ele­men­tem sys­temu obser­wa­cji i celo­wa­nia ZSMU- ‑1276 A3 jest gło­wica opto­elek­tro­niczna wypo­sa­żona w kamerę ter­mo­wi­zyjną oraz dal­mierz lase­rowy. Projekt ma się zakoń­czyć w tym roku.
Konstruktorom z Tarnowa bar­dzo zależy na tym, by opra­co­wane przez nich roz­wią­za­nia i pro­jekty tra­fiały do pro­duk­cji. Jak pod­kre­śla Łukasz Komendera nie cho­dzi prze­cież o to, by leżały na pół­kach, ale by słu­żyły i przy­no­siły realne zyski zarówno tar­now­skiej spółce, jak i pol­skiej armii oraz zagra­nicz­nym kon­tra­hen­tom.
Jak infor­muje Tadeusz Świętek dotych­czas sko­mer­cja­li­zo­wano dwa z sied­miu inno­wa­cyj­nych, zasad­ni­czo zmie­nio­nych pro­duk­tów, czyli 7,62 mm zmo­dy­fi­ko­wany kara­bin maszy­nowy UKM-2000P oraz 8,6 mm powta­rzalny kara­bin wybo­rowy.

  • Zbiam

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE