Zakłady Mechaniczne Tarnów. Produkty utoż­sa­mione z potrze­bami użyt­kow­nika

Karabin wyborowy 7,62 mm Bor

Karabiny wybo­rowe 7,62 mm Bor (na zdję­ciu) i 8,6 mm Alex mają dłu­gie lufy (660 mm) mimo małej dłu­go­ści cał­ko­wi­tej (odpo­wied­nio 980 i 985 mm), co uła­twia trans­port i uży­cie, także w mie­ście.

Nowe zada­nia sta­wiane funk­cjo­na­riu­szom Policji oraz innych służb pod­le­głych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji wyma­gają, z racji zmie­nia­ją­cych się zagro­żeń dla bez­pie­czeń­stwa publicz­nego w Polsce i na świe­cie, odpo­wied­niego uzbro­je­nia i wypo­sa­że­nia. Na prze­ciw tym potrze­bom wycho­dzą Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. wystę­pują na Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2017 w szcze­gól­nych oko­licz­no­ściach, gdyż w tym roku ZM Tarnów będą obcho­dziły swoje 100-lecie (1917 – 2017), od zawsze będąc zwią­za­nymi z roz­wo­jem myśli i infra­struk­tury tech­nicz­nej Polski.
ZM Tarnów są jed­nym z naj­star­szych pol­skich zakła­dów dzia­ła­ją­cych w branży prze­my­słu zbro­je­nio­wego, a obec­nie waż­nym ogni­wem wśród spółek sku­pio­nych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., będą­cej wła­sno­ścią Skarbu Państwa, wzmac­nia­jąc obron­ność Polski i poten­cjał Wojska Polskiego.
Od pół roku ZM Tarnów notują zde­cy­do­wany wzrost, jeśli cho­dzi o wiel­kość pro­duk­cji, jak i jej zakres czy roz­bu­dowę oprzy­rzą­do­wa­nia linii pro­duk­cyj­nej. Oddają to takie wskaź­niki, jak zatrud­nie­nie czy przy­chody. Jak pod­kre­śla z satys­fak­cją pre­zes zarządu ZM Tarnów S.A. Henryk Łabędź: 260 osób zostało zatrud­nio­nych w ciągu pół roku. Obecnie mamy 900 pra­cow­ni­ków, a było 640. Odnotowujemy stały wzrost zamó­wień i sprze­daży. W 2015 r. przy­chody ze sprze­daży wynio­sły 65,6 mln, w ubie­głym nie­mal 87 mln PLN. A w tym, jubi­le­uszo­wym roku sytu­acja wygląda jesz­cze lepiej, gdyż mamy już zamó­wie­nia i pod­pi­sane umowy o war­to­ści ponad 171 mln PLN. A więk­szość z tej sumy – 110 mln PLN – sta­nowi eks­port, co jest obiek­tyw­nym wskaź­ni­kiem naszego roz­woju.
Poza tym walka o ter­mi­no­wość dostaw, przy jed­no­cze­snym zwięk­sza­niu nowo­cze­sno­ści i inno­wa­cyj­no­ści wła­snych wyro­bów, spo­wo­do­wała, że ZM Tarnów odzy­skały markę na rynku i świa­do­mość u klienta, że wyrób z Tarnowa ozna­cza jakość i solid­ność wyko­na­nia.

ZM Tarnów – nie­za­wod­ność, funk­cjo­nal­ność, powta­rzal­ność

Obecnie, bio­rąc pod uwagę swój poten­cjał, ZM Tarnów pro­du­kują bez­po­śred­nio na sprze­daż, nie two­rząc zapa­sów maga­zy­no­wych wypro­du­ko­wa­nej broni. Minimalny czas reali­za­cji zamó­wie­nia od chwili pod­pi­sa­nia umowy nie prze­kra­cza sze­ściu mie­sięcy w przy­padku broni wybo­ro­wej i gra­nat­ni­ków, oraz trzech – czte­rech mie­sięcy w przy­padku sys­te­mów kon­te­ne­ro­wych.
Na doda­tek wszyst­kie wyroby ZM Tarnów mają wyma­gane pol­skim pra­wem dopusz­cze­nia i cer­ty­fi­katy, a także speł­niają normy mię­dzy­na­ro­dowe i kra­jowe, np. BHP czy ochrony śro­do­wi­ska.
ZM Tarnów są wła­ści­cie­lem praw inte­lek­tu­al­nych do skon­stru­owa­nej broni, więc nie jest ona obar­czona ogra­ni­cze­niami licen­cyj­nymi.
Natomiast wyzwa­nia, jakim muszą dziś spro­stać służby mun­du­rowe, w tym pod­le­głe MSWiA, oprócz dys­po­no­wa­nia ade­kwat­nym uzbro­je­niem, wymu­szają też zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie szko­le­nia. I to ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem nastę­pu­ją­cych czyn­ni­ków: wła­ści­wej oceny sytu­acji; intu­icyj­nej umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się bro­nią; natu­ral­nego dzia­ła­nia, nie­wy­ma­ga­ją­cego namy­słu spo­wal­nia­ją­cego reak­cję i dzia­ła­nia bez szkody dla osób postron­nych. Funkcjonariusz nie może być zaab­sor­bo­wany obsługą broni służ­bo­wej, tylko sku­piony na jej sku­tecz­nym i prze­pi­so­wym uży­ciu, aby zaże­gnać zagro­że­nie dla porządku publicz­nego.

  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE