Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A.

Produkowana w Polsce i certyfikowana przez RWM Italia bomba spełnia wysokie wymagania jakościowe stawiane przez RWM Italia i jest w pełni wymienna z bombą lotniczą serii Mk 82 produkcji włoskiej.

Produkowana w Polsce i cer­ty­fi­ko­wana przez RWM Italia bomba speł­nia wyso­kie wyma­ga­nia jako­ściowe sta­wiane przez RWM Italia i jest w pełni wymienna z bombą lot­ni­czą serii Mk 82 pro­duk­cji wło­skiej.

15 lipca w Zakładach Chemicznych Nitro-Chem S.A. w Bydgoszczy odbyła się uro­czy­stość przy­zna­nia cer­ty­fi­katu koń­czą­cego pro­ces trans­feru tech­no­lo­gii ela­bo­ra­cji bomb lot­ni­czych serii Mk 82, któ­rych licen­cjo­dawcą była, nale­żąca do Rheinmetall Defence, firma RWM Italia SPA. Tym samym byd­go­ski zakład dołą­czył do grona pro­du­cen­tów tego popu­lar­nego na świe­cie uzbro­je­nia lot­ni­czego.

W wyda­rze­niu wziął udział pre­zes zarządu Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. Krzysztof Kozłowski, wice­pre­zes RWM Italia Fabio Sgarzi, a także pre­zes firmy Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o.
Jak ujął to gospo­darz: Półtora roku cięż­kiej pracy zaowo­co­wało uzy­ska­niem przez nasze zakłady zdol­no­ści pro­duk­cyj­nych nowo­cze­snego uzbro­je­nia, będą to kły pol­skich Jastrzębi, a rów­nież w przy­szło­ści pla­no­wa­nych F‑35A Lightning II.
Wydarzenie to było owo­cem pod­pi­sa­nia w listo­pa­dzie 2017 r. umowy pomię­dzy RWM Italia oraz Zakładami Chemicznymi Nitro-Chem S.A. w spra­wie nawią­za­nia współ­pracy doty­czą­cej pro­duk­cji w Polsce bomb lot­ni­czych serii Mk 82 – zada­nie to poprze­dziły ana­lizy biz­ne­sowe doty­czące sensu eko­no­micz­nego przed­się­wzię­cia, a także audyty pro­wa­dzone przez stronę wło­ską.
Wykazały one, że będzie to pierw­szy (i według wszel­kiego praw­do­po­do­bień­stwa, jedyny) zakład ela­bo­ra­cji bomb lot­ni­czych serii Mk 82 w Europie Środkowo-Wschodniej, bio­rąc pod uwagę pro­fil dzia­łal­no­ści byd­go­skiego przed­się­bior­stwa może to ozna­czać kolejne zyski ze sprze­daży pro­duk­tów poza gra­ni­cami kraju (już dziś ponad 80 proc. przy­cho­dów sta­nowi eks­port).
Dotychczas byd­go­ski zakład dostar­czał dla pol­skich Sił Powietrznych lot­ni­cze bomby odłam­kowo-burzące LBOB-100, któ­rych nosi­cie­lami są samo­loty myśliw­sko-bom­bowe Su-22M4 oraz myśliw­skie MiG-29. Bomba wago­miaru 100 kg (w tym 40 kg ładunku wybu­cho­wego) jest prze­zna­czona do nisz­cze­nia siły żywej, umoc­nień polo­wych oraz celów lekko- i nie­opan­ce­rzo­nych i jest naszym ory­gi­nal­nym roz­wią­za­niem. Do zrzutu z małej wyso­ko­ści lot­ni­cza bomba odłam­kowo-burząca LBOB-100 jest wypo­sa­żana w układ UHS, układ hamu­jący spa­do­chro­nowy.
Biorąc pod uwagę fakt, że Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. są czo­ło­wym pro­du­cen­tem tro­tylu (TNT – tri­ni­tro­to­ulen; kru­szący mate­riał wybu­chowy) na świe­cie, jed­no­cze­śnie dys­po­nu­ją­cym cer­ty­fi­ko­waną linią pro­duk­cyjną i wysoką kul­turą tech­niczną pod­pi­sa­nie umów eks­por­to­wych obej­mu­ją­cych bomby lot­ni­cze serii Mk 82 to tylko kwe­stia czasu. Jak ujęli to przed­sta­wi­ciele pro­du­centa, umowa licen­cyjna nie ogra­ni­cza obszaru dzia­łań w celu zna­le­zie­nia klien­tów eks­por­to­wych, dając sze­ro­kie pole do dzia­łań pro­mo­cyj­nych.
Premierowa publiczna pro­mo­cja bomby lot­ni­czej serii Mk 82 miała miej­sce w cza­sie tego­rocz­nej Międzynarodowej Wystawy AIR FAIR 2019, która odby­wała się w maju na tere­nie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy. Wówczas na sto­isku Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. zapre­zen­to­wano jedną ze sko­rup bomby Mk 82.
Jesteśmy zado­wo­leni z kolej­nego kroku we współ­pracy z Rheinmetall Defence. Produkcja bomb lot­ni­czych Mk 82 w Polsce przy­nie­sie wzrost bez­pie­czeń­stwa pań­stwa w związku z pod­nie­sie­niem poziomu nie­za­leż­no­ści i kre­owa­niem moż­li­wo­ści wytwór­czych w kraju. Co wię­cej, wyge­ne­ruje to moż­li­wość poten­cjal­nego eks­portu pol­skich bomb na rynki trze­cie. Działania Nitro-Chemu reali­zują stra­te­gię polo­ni­za­cji sys­te­mów uzbro­je­nia znaj­du­ją­cych się na wypo­sa­że­niu Sił Zbrojnych RP – powie­dział Sebastian Chwałek, wice­pre­zes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
Rodzina bomb ogól­nego prze­zna­cze­nia Mk 82 jest popu­lar­nym lot­ni­czym środ­kiem bojo­wym klasy „powie­trze-zie­mia”, m.in. dzięki moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia jako kla­syczna bomba swo­bod­nie spa­da­jąca, bomba do zrzutu z małej wyso­ko­ści wypo­sa­żona w układ hamo­wa­nia bądź jako ele­ment skła­dowy kie­ro­wa­nych bomb lot­ni­czych GBU-12 Paveway II (kie­ro­wana pół­ak­tyw­nie lase­rowo), GBU-49 Enhanced Paveeway II (kie­ro­wana pół­ak­tyw­nie lase­rowo i sate­li­tar­nie) lub GBU-38 JDAM (kie­ro­wana sate­li­tar­nie).

  • Łukasz Pacholski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE