XXIV MSPO – wiel­kie ocze­ki­wa­nie

Demonstrator modernizacji czołgu Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL i wóz zabezpieczenia technicznego ARV 3 na jego podwoziu były dominującymi eksponatami w hali PGZ S.A.

Demonstrator moder­ni­za­cji czołgu Leopard 2A4 do stan­dardu Leopard 2PL i wóz zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego ARV 3 na jego pod­wo­ziu były domi­nu­ją­cymi eks­po­na­tami w hali PGZ S.A.

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zapo­wia­dał się bar­dzo inte­re­su­jąco. Przede wszyst­kim ze względu na ocze­ki­wane pierw­sze wnio­ski ze Strategicznego Przeglądu Obronnego, przy­go­to­wy­wa­nego przez MON, wpływ tego doku­mentu na przy­szłość pro­gramu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej, decy­zje w naj­bar­dziej medial­nych prze­tar­gach zbro­je­nio­wych, jak rów­nież pre­zen­ta­cję Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. po wszyst­kich zmia­nach, jakie prze­szła od poprzed­niego Salonu.

Nie wszyst­kim ocze­ki­wa­niom uczy­niono zadość. Tuż przed roz­po­czę­ciem Salonu Ministerstwo Obrony Narodowej poin­for­mo­wało o odro­cze­niu upu­blicz­nie­nia choćby wstęp­nych kon­klu­zji Strategicznego Przeglądu Obronnego ze względu na zło­żo­ność mate­rii. Zarazem dodano, że środ­ków na pro­gram moder­ni­za­cji tech­nicz­nej w obec­nej postaci bra­kuje, co zresztą nie było aż takim zasko­cze­niem. Już wcze­śniej pły­nęły takie sygnały ze strony rządu, a raport Najwyższej Izby Kontroli miał stwier­dzić, że PMT SZ na lata 2013 – 2022 w dotych­cza­so­wym wymia­rze musiałby pochło­nąć nie ok. 100 mld PLN, a nawet ok. 245 mld PLN itd. Stało się zatem jasne, że pod­czas MSPO żadne istotne decy­zje nie zapadną. Niemniej Salon wciąż dobrze roko­wał bio­rąc pod uwagę liczbę wystaw­ców – ponad 600 z 30 kra­jów – i ilo­ści przy­wie­zio­nego do Kielc sprzętu.
Okazało się jed­nak ina­czej. Jeżeli przy­jąć sto­pień aktyw­no­ści (czy wręcz obec­ność) na MSPO 2016 wystaw­ców zagra­nicz­nych, jako wskaź­nik kon­ty­nu­acji prac nad klu­czo­wymi pro­gra­mami moder­ni­za­cyj­nymi, to być może z pro­gra­mem moder­ni­za­cji tech­nicz­nej jest nawet gorzej niż się wydaje. Lista obec­no­ści pozo­stała pra­wie nie­zmie­niona w porów­na­niu z ubie­głymi latami, jed­nak liczba sprzętu była wyraź­nie mniej­sza. Widać to było choćby po śmi­głow­cach czy sys­te­mach rakie­to­wych, w tym obrony prze­ciw­lot­ni­czej.
Najważniejsze nowo­ści i pre­miery MSPO 2016 opi­suje ten i wrze­śniowy numer Wojska i Techniki (a zachę­camy w tym kon­tek­ście także do lek­tury numeru listo­pa­do­wego), oraz paź­dzier­ni­kowy numer Lotnictwa Aviation International (bar­dziej szcze­gó­łowa pre­zen­ta­cja kon­struk­cji lot­ni­czych i sys­te­mów bez­za­ło­go­wych), dla­tego ogra­ni­czymy się tylko do dopeł­nia­ją­cego prze­glądu.

PGZ, czyli w jed­no­ści siła

Odwiedzając halę firm sku­pio­nych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., można było zoba­czyć eks­po­zy­cję Grupy zor­ga­ni­zo­waną według nowej kon­cep­cji. Zamiast dotych­cza­so­wego zbioru sto­isk poszcze­gól­nych spółek Grupy, zaj­mo­wana przez nią hala sta­no­wiła wspólną prze­strzeń, opa­trzoną wyłącz­nie logo­ty­pami PGZ S.A. W ten spo­sób zapre­zen­to­wano sze­roką ofertę – od broni i wypo­sa­że­nia pie­choty, po wozy bojowe i arty­le­rię samo­bieżną, a także bez­za­ło­gowe sys­temy powietrzne – skła­da­jącą się z kom­ple­men­tar­nych wyro­bów. Było ich tak wiele, że część naj­więk­szych gaba­ry­towo egzem­pla­rzy sprzętu i tak musiała być na zewnątrz hali, a w niej samej było dosyć cia­sno – nasz pań­stwowy prze­mysł i jego part­ne­rzy mają się czym pochwa­lić. Swoją pod­mio­to­wość na tle całej PGZ S.A. – tra­dy­cyj­nie – wyod­ręb­niły jedy­nie spółki han­dlowe Cenrex i Cenzin, wysta­wia­jąc się odręb­nie w swo­ich zwy­cza­jowo zaj­mo­wa­nych miej­scach, ale z dru­giej strony ich oferta nie obej­muje wyro­bów pol­skiego prze­my­słu.

  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE