XXIV MSPO. Samoloty, śmi­głowce i bez­za­ło­gowce

XXIV MSPO. Samoloty, śmigłowce i bezzałogowce

XXIV MSPO. Samoloty, śmi­głowce i bez­za­ło­gowce

MSPO to trze­cie co do wiel­ko­ści targi obron­no­ści w Europie, uzna­wane w branży za jedną z naj­waż­niej­szych imprez mię­dzy­na­ro­do­wych. W ciągu czte­rech dni (6−9 wrze­śnia 2016 r.) swoje tech­no­lo­gie zapre­zen­to­wało ponad 600 pol­skich i zagra­nicz­nych wystaw­ców. Nowinki obej­mo­wały nie tylko wypo­sa­że­nie sił zbroj­nych, straży gra­nicz­nej i służb porządku publicz­nego, ale rów­nież roz­wią­za­nia komu­ni­ka­cyjne, infor­ma­tyczne i ratow­ni­cze. W ramach MSPO odbyły się także kon­fe­ren­cje pra­sowe pro­du­cen­tów oraz panele dys­ku­syjne.

Punktualnie w połu­dnie Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz uro­czy­ście otwo­rzył kie­lecki salon prze­my­słu obron­nego. Podkreślił zna­cze­nie wystawy dla obron­no­ści kraju, gospo­darki i świa­to­wego roz­głosu dla Kielc i regionu świę­to­krzy­skiego. Wojewoda świę­to­krzy­ski, Agata Wojtyszek mówiła w prze­mó­wie­niu, że targi obronne pozwa­lają roz­wi­jać się mia­stu i regio­nowi, są fila­rem pol­skiego bez­pie­czeń­stwa. Odczytała też list od pre­mier Beaty Szydło, w któ­rym Prezes Rady Ministrów wyra­ziła dumę z pol­skiej myśli tech­nicz­nej i obron­nej, pre­zen­to­wa­nej na tar­gach w Kielcach. Następnie pre­zes Targów Kielce, Andrzej Mochoń zapro­sił gości do zwie­dza­nia rekor­do­wej w tym roku wystawy zbro­je­nio­wej i życzył owoc­nych roz­mów han­dlo­wych. Po uro­czy­sto­ści otwar­cia goście zwie­dzili hale tar­gowe, dłu­żej zatrzy­mu­jąc się przy wysta­wie Sił Zbrojnych RP.
Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju i Wiceprezes Rady Ministrów wraz z Wiceministrem Obrony Narodowej Bartoszem Kownackim oraz Podsekretarzami Stanu MON Tomaszem Szatkowskim i Wojciechem Fałkowskim, przed­sta­wi­cie­lami sił zbroj­nych i prze­my­słu wzięli udział w kon­fe­ren­cjach doty­czą­cych klu­czo­wych dla pol­skiej obron­no­ści tema­tów, takich jak „Priorytetowe kie­runki moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych RP w latach 2017−2019”, oraz „Możliwości zaan­ga­żo­wa­nia pod­mio­tów nale­żą­cych do Polskiej Grupy Zbrojeniowej w reali­za­cję prio­ry­te­to­wych zadań w zakre­sie moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych RP”.

Odrzutowe samo­loty bojowe

Pomimo, że w „Planie moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych RP w latach 2013−2022” nie zna­la­zło się pozy­ska­nie 48 odrzu­to­wych samo­lo­tów bojo­wych dla zastą­pie­nia 32 samo­lo­tów myśliw­skich MiG-29 i 32 samo­lo­tów myśliw­sko-bom­bo­wych Su-22 (wcze­śniej pla­no­wano zakup w ich miej­sce 48 uży­wa­nych samo­lo­tów F‑16, z pakie­tem moder­ni­za­cyj­nym) i nie ma ich w „Priorytetowych zada­niach w zakre­sie moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych RP w latach 2017−2019”, to kwe­stia pozy­ska­nia 48 odrzu­to­wych samo­lo­tów bojo­wych, dla wspar­cia 48 samo­lo­tów wie­lo­za­da­nio­wych F‑16 Jastrząb jest nadal aktu­alna.
Świadczą o tym pol­skie potrzeby obronne mówiące o koniecz­no­ści posia­da­nia 100 – 120 odrzu­to­wych samo­lo­tów bojo­wych: 6 eskadr lot­ni­czych, z 16 samo­lo­tami bojo­wymi każda (plus 8 dodat­ko­wych maszyn tego typu dla kom­po­nentu prze­szko­le­nia ope­ra­cyj­nego) i 1 eska­dra z 16 uzbro­jo­nymi samo­lo­tami szkolno-bojo­wymi (plus 12 takich maszyn szkol­nych, bez moż­li­wo­ści prze­no­sze­nia lot­ni­czych środ­ków bojo­wych). Obecnie liczba ta, po reduk­cji stanu samo­lo­tów myśliw­sko-bom­bo­wych Su-22 z 32 do 16 nie jest już dotrzy­my­wana, ale to nie wszystko.
Jeśli wziąć pod uwagę, że pozo­sta­wione w eks­plo­ata­cji samo­loty myśliw­sko-bom­bowe Su-22 nigdy nie zostały zmo­der­ni­zo­wane (prze­szły jedy­nie drobne dopo­sa­że­nie) i w związku z tym nie dys­po­nują nowo­cze­sną awio­niką oraz nie prze­no­szą kie­ro­wa­nego uzbro­je­nia lot­ni­czego (wcze­śniej posia­dane poci­ski rakie­towe osta­tecz­nie utra­ciły swój resurs eks­plo­ata­cyjny kilka lat temu), to liczba odrzu­to­wych samo­lo­tów bojo­wych zdol­nych do dzia­łań ope­ra­cyj­nych w lot­nic­twie Sił Zbrojnych RP wynosi tylko 80. Su-22 mogą być trak­to­wane jedy­nie jako samo­loty szkolno-bojowe, wyko­rzy­sty­wane w pro­ce­sie szko­le­nia pilo­tów samo­lo­tów myśliw­skich MiG-29 (co czyni szko­le­nie tań­szym) oraz zdolne do udzie­le­nia wspar­cia lot­ni­czego siłom lądo­wym i mor­skim, jed­nak w ogra­ni­czo­nym zakre­sie (za pomocą bomb swo­bod­nie spa­da­ją­cych, nie­kie­ro­wa­nych poci­sków rakie­to­wych i uzbro­je­nia arty­le­ryj­skiego).

  • Maciej Szopa, Jerzy Gruszczyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE