XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa

WIT_2_2016_konfW dniach 19 – 22 wrze­śnia 2016 r. w hotelu Zamku Ryn na Mazurach odbę­dzie się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa UZBROJENIE 2016 pt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa – NATUB. Jej orga­ni­za­to­rami są: Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej (od 1996 r.) i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki (od 2008 r.). Konferencji będzie towa­rzy­szyło IX Sympozjum Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pt. Zarządzanie sprzę­tem uzbro­je­nia i elek­tro­niki w Siłach Zbrojnych RP.

Celem Konferencji jest przed­sta­wie­nie ory­gi­nal­nych, dotych­czas nie pre­zen­to­wa­nych prac, zawie­ra­ją­cych doro­bek naukowy i myśl tech­niczną w zakre­sie naj­ogól­niej poję­tych zagad­nień tech­nicz­nych uzbro­je­nia i bez­pie­czeń­stwa oraz wymiana doświad­czeń mię­dzy jej uczest­ni­kami. Tematyka obrad będzie kon­cen­tro­wała się wokół nastę­pu­ją­cych obsza­rów pro­ble­mo­wych:

 • tech­niczna moder­ni­za­cja Sił Zbrojnych RP,
 • uzbro­je­nie i wypo­sa­że­nie żoł­nie­rza XXI wieku,
 • sys­temy broni lufo­wej i rakie­to­wej oraz środki bojowe,
 • sys­temy prze­ciw­lot­ni­cze i obrony powietrz­nej,
 • wykry­wa­nie, śle­dze­nie i masko­wa­nie celów,
 • sys­temy kie­ro­wa­nia ogniem,
 • bali­styka wewnętrzna, zewnętrzna i koń­cowa,
 • fizyka wybu­chu i nowo­cze­sne mate­riały wyso­ko­ener­ge­tyczne,
 • bez­za­ło­gowe obiekty pre­cy­zyj­nego raże­nia,
 • ochrona i obrona anty- oraz kontr­ter­ro­ry­styczna,
 • bez­pie­czeń­stwo infra­struk­tury i osób.

Patronat naukowy nad obra­dami Konferencji objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nato­miast patro­nat medialny – mie­sięcz­nik „Wojsko i Technika. Bezpieczeństwo, Uzbrojenie, Przemysł” i Magazyn Strzelecki „Broń i Amunicja”.
Nadesłane w wer­sji elek­tro­nicz­nej (na adres: mku@wat.edu.pl) refe­raty w języku angiel­skim lub pol­skim, po zakwa­li­fi­ko­wa­niu przez Radę Naukowo-Programową (któ­rej prze­wod­ni­czy dzie­kan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński), zostaną – po pozy­tyw­nej recen­zji – opu­bli­ko­wane w mate­ria­łach kon­fe­ren­cyj­nych, a naj­lep­sze z nich – w kwar­tal­niku nauko­wym „Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lot­nic­two, inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa” (8 pkt – „lista B” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Konferencji, będzie towa­rzy­szył V Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Siemienowicza – za naj­lep­szą publi­ka­cję kon­fe­ren­cyjną z dzie­dziny tech­niki uzbro­je­nia i bez­pie­czeń­stwa. Do kon­kursu, któ­remu będzie prze­wod­ni­czył dyrek­tor Instytutu Techniki Uzbrojenia WML WAT prof. dr hab. inż. Józef Gacek, mogą przy­stą­pić auto­rzy zakwa­li­fi­ko­wa­nych refe­ra­tów, któ­rzy nie ukoń­czyli 35 roku życia.2

 • Ryszard Woźniak

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE