Wznowienie pro­duk­cji bom­bowca stra­te­gicz­nego Tu-160

LAI_4_2016_tu

10 marca w Kazaniu, sto­licy Tatarstanu w Rosji, odbyło się duże posie­dze­nie kie­row­nic­twa Połączonej Korporacji Lotniczej (OAK) z lokal­nymi wła­dzami na temat wzno­wie­nia pro­duk­cji bom­bowca stra­te­gicz­nego Tu-160 w kazań­skim zakła­dzie KAZ im. Gorbunowa, gdzie ten samo­lot był pro­du­ko­wany w cza­sach ZSRR. Prezydent OAK Jurij Slusar i pre­zy­dent Tatarstanu Rustam Minnichanow pod­pi­sali poro­zu­mie­nie o współ­pracy w reali­za­cji tego zada­nia. J. Slusar powie­dział, że wzno­wie­nie pro­duk­cji Tu-160 to kolo­salny pro­jekt, jakiego nie było jesz­cze w pora­dziec­kiej histo­rii naszego prze­my­słu lot­ni­czego i jest on reali­zo­wany w koope­ra­cji wszyst­kich naj­lep­szych przed­się­biorstw prze­my­słu lot­ni­czego Rosji.
Tu-160M2 to już drugi duży rosyj­ski pro­gram wzno­wie­nia po wielu latach prze­rwy pro­duk­cji samo­lo­tów pocho­dzą­cych jesz­cze z cza­sów ZSRR. Wcześniej zakład w Uljanowsku uru­cho­mił pro­duk­cję cięż­kiego samo­lotu trans­por­to­wego Ił-76, kie­dyś robio­nego w Taszkiencie w Uzbekistanie; pierw­szy nowy samo­lot Ił-76MD-90A wystar­to­wał w Uljanowsku 22 wrze­śnia 2012 r. Były plany wzno­wie­nia pro­duk­cji cięż­kiego samo­lotu trans­por­to­wego An-124, ale zostały porzu­cone po wybu­chu kon­fliktu z Ukrainą. Rozważane jest wzno­wie­nie pro­duk­cji myśliwca prze­chwy­tu­ją­cego MiG-31, regio­nal­nego samo­lotu pasa­żer­skiego Ił-114 i śmi­głowca amfi­bii Mi-14.
Po raz pierw­szy publicz­nie o zamia­rze wzno­wie­nia pro­duk­cji bom­bow­ców stra­te­gicz­nych Tu-160 powie­dział rosyj­ski mini­ster obrony Siergiej Szojgu 25 kwiet­nia 2015 r., w cza­sie jego wizyty w zakła­dzie w Kazaniu. W lutym 2016 r. głów­no­do­wo­dzący Wojsk Powietrzno-Kosmicznych Wiktor Bondariew ogło­sił, że pierw­szy nowy Tu-160M2 wystar­tuje w 2019 r., a potem ruszy pro­duk­cja seryjna w tem­pie trzech samo­lo­tów rocz­nie (kilka mie­sięcy wcze­śniej Bondariew podał inną datę pierw­szego lotu – 2021 r.; praw­do­po­dob­nie pro­gram został przy­spie­szony). Łącznie Rosjanie chcą mieć co naj­mniej 50 nowych Tu-160M2.
Resursy sil­ni­ków Tu-160 są krót­sze niż pła­tow­ców, wobec czego dal­sza eks­plo­ata­cja tych samo­lo­tów, a tym bar­dziej nowa pro­duk­cja Tu-160M2 wymaga uru­cho­mie­nia pro­duk­cji sil­ni­ków dla nich. Zakład Kuzniecowa w Samarze przy­go­to­wuje wzno­wie­nie pro­duk­cji sil­ni­ków w ulep­szo­nej wer­sji NK-32 serii 02 (for­mal­nie ozna­czo­nej NK-32 dru­giego etapu prób pań­stwo­wych) już od lat; osta­teczny kon­trakt z Ministerstwem Obrony został zawarty w sierp­niu 2014 r. Wstępna par­tia pię­ciu nowych sil­ni­ków do prób, po 25-let­niej prze­rwie, ma być gotowa w 2016 r. Ulepszenia sil­ni­ków NK-32 serii 02 w porów­na­niu do obec­nych NK-32 nie są znane, ale naj­praw­do­po­dob­niej zwięk­szono nie­za­wod­ność i żywot­ność sini­ków. Ciąg star­towy 25 000 kG pozo­stał nie­zmie­niony.
  • Piotr Butowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE