Wystawa „AIR FAIR 2016”

AIR FAIR 2016

AIR FAIR 2016

Sprowadziła ona do grodu nad Brdą ponad stu wystaw­ców, któ­rzy repre­zen­to­wali branżę lot­ni­czą. Po raz kolejny, pierw­sze skrzypce grali gospo­da­rze, któ­rzy przy­go­to­wali dla gości kilka nie­spo­dzia­nek.

Tegoroczna wystawa odby­wała się w cza­sie, kiedy zbliża się roz­strzy­gnię­cie przez Ministerstwo Obrony Narodowej kilku postę­po­wań doty­czą­cych pozy­ska­nia dla pol­skiej armii bez­za­ło­go­wych sys­te­mów powietrz­nych oraz śmi­głow­ców. Do tego cały czas jest podej­mo­wany temat moder­ni­za­cji samo­lo­tów myśliw­skich MiG-29, sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nie 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego Malbork, a także prze­pro­wa­dze­nia dru­giego etapu moder­ni­za­cji MiG-29 z 23. BLT Mińsk Mazowiecki. Problematyka ta została mocno zaak­cen­to­wana w Bydgoszczy. Tym razem uboż­sza była część cywilna, co było m.in. zwią­zane z bra­kiem pla­nów zaku­po­wych pozo­sta­łych służb mun­du­ro­wych – Policji i Straży Granicznej.
Tegoroczną rela­cję z wystawy zaczniemy od Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., które wyra­stają na nie­kwe­stio­no­wa­nego lidera w obsłu­dze i moder­ni­za­cji samo­lo­tów eks­plo­ato­wa­nych przez Siły Zbrojne RP. Dużą atrak­cją było otwo­rze­nie zakładu dla publicz­no­ści – dzięki temu można było zapo­znać się z tym jak wygląda codzienna praca załogi. Można było zoba­czyć średni samo­lot trans­por­towy C‑130E z nume­rem bocz­nym 1502 w trak­cie prze­glądu gene­ral­nego, nie­mal pustą (na razie) halę prze­zna­czoną do wyko­ny­wa­nia prze­glą­dów i malo­wa­nia samo­lo­tów cywil­nych, halę do usu­wa­nia powłoki lakier­ni­czej metodą PMB, w któ­rej można było dostrzec kolejny kadłub wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca trans­por­to­wego W‑3 Sokół nale­żą­cego do Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej oraz codzienne prace reali­zo­wane przy obsłu­dze i remon­tach samo­lo­tów myśliw­sko-bom­bo­wych Su-22 oraz myśliw­skich MiG-29. Kolejną atrak­cją był poma­lo­wany frag­ment kadłuba komu­ni­ka­cyj­nego ATR-72, który jest wyko­rzy­sty­wany przez pra­cow­ni­ków byd­go­skiego zakładu do zdo­by­cia upraw­nień do malo­wa­nia samo­lo­tów cywil­nych w cen­trum malar­sko-obsłu­go­wym.
Bydgoski zakład kon­se­kwent­nie przy­go­to­wuje się do dru­giego etapu moder­ni­za­cji samo­lo­tów myśliw­skich MiG-29, czego wyra­zem było m.in. przed­sta­wie­nie na wysta­wie dwóch inte­re­su­ją­cych ofert z tym zwią­za­nych. We współ­pracy z kon­cer­nem Saab, zapro­po­no­wano dopo­sa­że­nie MiG-29 w nowo­cze­sne środki walki elek­tro­nicz­nej. Chodzi tu o zasob­nik z ukła­dem ostrze­ga­nia przed zbli­ża­ją­cymi się poci­skami prze­ciw­lot­ni­czymi i wyrzut­nią ter­micz­nych nabo­jów zakłó­ca­ją­cych oraz zasob­nik-wyrzut­nię z prze­ciw­ra­dio­lo­ka­cyj­nymi nabo­jami zakłó­ca­ją­cymi. O ile pierw­szy zasob­nik zaj­muje jedno z pod­wie­szeń pod­skrzy­dło­wych, o tyle drugi – pozwala na zacho­wa­nie moż­li­wo­ści jed­no­cze­snego prze­no­sze­nia lot­ni­czych środ­ków bojo­wych, jest on bowiem moco­wany na boku pod­wie­sze­nia. Nie mniej inte­re­su­jący jest wspólny pro­jekt WZL nr 2 S.A. i firmy Teldat, także mają­cej swoją sie­dzibę w Bydgoszczy. Obaj part­ne­rzy pra­cują nad sys­te­mem trans­mi­sji danych dla MiG-29, który swo­imi roz­wią­za­niami bazuje na sie­cio­cen­trycz­nej plat­for­mie tele­in­for­ma­tycz­nej Jaśmin. Dzięki wpię­ciu w sieć, pro­po­no­wany sys­tem w znacz­nym stop­niu pozwoli wzmoc­nić świa­do­mość sytu­acyjną pilo­tów w cza­sie rze­czy­wi­stym – dane mają być prze­ka­zy­wane za pośred­nic­twem naziem­nego cen­trum dowo­dze­nia.
  • Łukasz Pacholski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE