Wyposażenie indy­wi­du­alne na XXIII MSPO cz.2

Produkty Thermoteknix Systems: przystawka termowizyjna ClipIR współpracująca z jednoobiektywową lornetką noktowizyjną PVS-7 i monokular termowizyjny TiCAM 90.

Produkty Thermoteknix Systems: przy­stawka ter­mo­wi­zyjna ClipIR współ­pra­cu­jąca z jed­no­obiek­ty­wową lor­netką nok­to­wi­zyjną PVS‑7 i mono­ku­lar ter­mo­wi­zyjny TiCAM 90.

W dru­giej czę­ści mate­riału poświę­co­nego nowo­ściom w sfe­rze broni strze­lec­kiej i wypo­sa­że­nia indy­wi­du­al­nego na tego­rocz­nym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego pre­zen­tu­jemy m.in. sprzęt optyczny i opto­elek­tro­niczny oraz sze­roko pojęte wypo­sa­że­nie żoł­nie­rzy, a także ofertę w zakre­sie wspo­ma­ga­nia szko­le­nia.

Optyka i opto­elek­tro­nika

Podczas tego­rocz­nego MSPO zapre­zen­to­wano wiele innych inte­re­su­ją­cych pro­duk­tów z obszaru wypo­sa­że­nia indy­wi­du­al­nego dla woj­ska i innych for­ma­cji mun­du­ro­wych. Niemożliwe jest,
ze względu na ich mno­gość i dostępne miej­sce w cza­so­pi­śmie, opi­sa­nie ich wszyst­kich, dla­tego posta­ram się przy­bli­żyć tylko te, które wydają się – moim zda­niem – naj­cie­kaw­sze.
W obsza­rze optyki i opto­elek­tro­niki zade­biu­to­wała nie­miecka firma Schmidt&Bender, dostawca celow­ni­ków nie tylko dla Bundeswehry, ale także dla Sił Zbrojnych RP, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej i Policji. Z sze­ro­kiej oferty celow­ni­ków optycz­nych tego pro­du­centa na szcze­gólną uwagę zasłu­gują dwa modele. Pierwszym jest celow­nik 1 – 8×24 PM Short Dot CC, który spraw­dza się jako koli­ma­tor pod­czas sto­so­wa­nia powięk­sze­nia 1×, a jed­no­cze­śnie speł­nia funk­cję bar­dzo pre­cy­zyj­nego celow­nika do walki na więk­szych dystan­sach – przy powięk­sze­niu ośmio­krot­nym. Drugim jest, opra­co­wany zgod­nie z zapo­trze­bo­wa­niem ame­ry­kań­skich sił spe­cjal­nych, celow­nik 3 – 20×50 PM II Ultra Short o dłu­go­ści lunety 350 mm, co umoż­li­wia mon­taż na szy­nach kara­bin­ków przy jed­no­cze­snym pod­łą­cze­niu przy­sta­wek nokto- i ter­mo­wi­zyj­nych.
Wzmiankowane przy oka­zji ZISW Tytan (patrz WiT 3/2015) PCO S.A. w trak­cie tar­gów pod­pi­sało list inten­cyjny z dzia­łem sys­te­mów rakie­to­wych kon­cernu Raytheon, doty­czący współ­pracy prze­my­sło­wej, ze szcze­gól­nym ukie­run­ko­wa­niem na roz­wój sys­te­mów nokto- i ter­mo­wi­zyj­nych. Potencjalna umowa prze­wi­duje koope­ra­cję
w takich dzie­dzi­nach jak: roz­wią­za­nia w zakre­sie sys­te­mów zwia­dow­czych, obser­wa­cyj­nych i celow­ni­czych, opra­co­wy­wa­nie kon­cep­cji, pro­duk­cja i testy optyki, ele­men­tów pro­ce­so­rów wideo oraz innych kom­po­nen­tów sprzę­to­wych w obsza­rze pod­czer­wieni, wyko­rzy­sta­nie ist­nie­ją­cych pro­duk­tów obu firm w ramach umów pod­wy­ko­naw­czych oraz pro­jek­to­wa­nie i pro­duk­cja ulep­szo­nych gogli nok­to­wi­zyj­nych. Już teraz PCO ma się czym pochwa­lić w tej ostat­niej sfe­rze, czego nie omiesz­kało po raz kolejny zro­bić na MSPO. Mowa na przy­kład o zmi­nia­tu­ry­zo­wa­nych goglach nok­to­wi­zyj­nych PNL-2AD/M Szpak. Urządzenie pozwala pro­wa­dzić obser­wa­cję nie tylko korzy­sta­jąc z zewnętrz­nych źró­deł świa­tła – z uwagi na dys­po­no­wa­nie zin­te­gro­wa­nym, dodat­ko­wym źró­dłem oświe­tle­nia w zakre­sie pod­czer­wieni, można je uży­wać w cał­ko­wi­cie zaciem­nio­nych pomiesz­cze­niach. Ze względu na dwa nie­za­leżne kanały optyczne zacho­wuje rów­nież widzial­ność natu­ral­nych kształ­tów i roz­mia­rów obser­wo­wa­nych obiek­tów, z bar­dzo pre­cy­zyj­nym zobra­zo­wa­niem szcze­gó­łów. Gogle są kom­pa­ty­bilne z więk­szo­ścią wyko­rzy­sty­wa­nych w SZ RP heł­mów dzięki uni­wer­sal­nemu moco­wa­niu mon­ta­żo­wemu, ale mogą rów­nież zna­leźć zasto­so­wa­nie jako lor­netka obser­wa­cyjna.
Swoją obec­ność zaak­cen­to­wała też bry­tyj­ska firma Thermoteknix Systems Ltd., pro­du­cent takich wyro­bów jak lor­netki i mono­ku­lary TiCAM, czy przy­stawka ter­mo­wi­zyjna ClipIR Small Thermal Imager Clip On, która jest już sto­so­wana na mono­ku­la­rze nok­to­wi­zyj­nym MU-3M, pla­no­wa­nym do ZISW Tytan. Urządzenie to pozwala zna­cząco zwięk­szyć moż­li­wo­ści mono­ku­laru w trud­nych warun­kach, gdy nie ma moż­li­wo­ści zapew­nie­nia jakie­go­kol­wiek źró­dła świa­tła. Obraz otrzy­my­wany dzięki przy­stawce ter­mo­wi­zyj­nej jest nakła­dany na obraz nok­to­wi­zyjny, co pozwala łączyć zalety obu sys­te­mów obser­wa­cyj­nych. Noktowizor pozwala na dobre odwzo­ro­wa­nie szcze­gó­łów i sze­ro­ko­kątne widze­nie obrazu, nato­miast przy­stawka ter­mo­wi­zyjna eli­mi­nuje koniecz­ność sto­so­wa­nia pod­świe­tla­cza. ClipIR ma bar­dzo kom­pak­towe wymiary, tylko 11,5 cm dłu­go­ści i masę zale­d­wie 150 g. To wodo­od­porne urzą­dze­nie, mogące bez­a­wa­ryj­nie dzia­łać w zakre­sie tem­pe­ra­tur od ‑40° do +50°C, zasi­lane jest jedną bate­rią litową AA, która pozwala na 4,5 godziny cią­głej pracy.

  • Krzysztof M. Płatek

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE