Czy wresz­cie docze­kamy się nowych samo­lo­tów dla VIP-ów?

Do końca 2017 r. PLL LOT będą wykonywać umowę czarteru dwóch samolotów Embraer ERJ-170-200, których bezpośrednim następcą ma być używany samolot do przewozu VIP-ów. Fot. Alan Lebeda.

Do końca 2017 r. PLL LOT będą wyko­ny­wać umowę czar­teru dwóch samo­lo­tów Embraer ERJ-170 – 200, któ­rych bez­po­śred­nim następcą ma być uży­wany samo­lot do prze­wozu VIP-ów. Fot. Alan Lebeda.

W ostat­nim tygo­dniu czerwca po raz kolejny roz­po­częto pro­ce­durę zakupu samo­lo­tów dys­po­zy­cyj­nych do obsługi lotów z naj­waż­niej­szymi oso­bami w pań­stwie, któ­rych użyt­kow­ni­kiem będą Siły Powietrzne. Przyjęta 30 czerwca uchwała Rady Ministrów otwiera drogę do uru­cho­mie­nia postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego w ramach wie­lo­let­niego pro­gramu „Zabezpieczenie trans­portu powietrz­nego naj­waż­niej­szych osób w pań­stwie (VIP)”, który ma pochło­nąć 1,7 mld PLN.

30 czerwca br. pod­jęto decy­zję o zaku­pie nowych samo­lo­tów do prze­wozu VIP, które będa eks­plo­ato­wane przez Siły Powietrzne RP. Informacje na temat pla­nów obec­nego kie­row­nic­twa MON w tej spra­wie prze­ka­zał 19 lipca br. wice­mi­ni­ster Bartosz Kownacki, pod­czas posie­dze­nia sej­mo­wej Komisji Obrony Narodowej. Środki na zakup maszyn – 1,7 mld PLN – mają pocho­dzić spoza budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej i być wydat­ko­wane w latach 2016 – 2021. Największe obcią­że­nie przy­pa­dać ma na bie­żący rok i opiewa na 850 mln PLN. W kolej­nych ma wyno­sić ok. 150 – 200 mln PLN rocz­nie. Jak już wspo­mniano, zało­żono zakup czte­rech fabrycz­nie nowych samo­lo­tów — po dwa kate­go­rii małej i śred­niej. Zakupy mogą także objąć jeden średni samo­lot na rynku wtór­nym. Ma to być maszyna tego samego typu co pla­no­wane dwa kate­go­rii śred­niej. Jego dostawa zapla­no­wana została na 2017 rok, co pozwo­li­łoby na bez­pro­ble­mowe przej­ście od obec­nego czar­teru Embraerów 175 od PLL LOT na rzecz wła­snego samo­lotu. Po dosta­wie fabrycz­nie nowych maszyn, wypo­sa­żo­nych m.in. w roz­bu­do­wane wypo­sa­że­nie samo­obrony, uży­wana maszyna ma pozo­stać we flo­cie i słu­żyć jako samo­lot rezer­wowy.
Głównym zada­niem doce­lo­wych samo­lo­tów kate­go­rii śred­niej będą loty na tra­sach euro­pej­skich i mię­dzy­kon­ty­nen­tal­nych, sądząc po wypo­wie­dziach mini­stra Kownackiego, mowa tu o maszy­nach pozwa­la­ją­cych na zabra­nie do 100 pasa­że­rów. Prawdopodobnymi dostaw­cami samo­lo­tów śred­nich są dzi­siaj firmy Airbus i Boeing. Małe maszyny mają słu­żyć do lotów kra­jo­wych i euro­pej­skich z dele­ga­cjami liczą­cymi około 20 osób. Teoretycznie plan zakłada zakup dwóch fabrycz­nie nowych, ale MON nie wyklu­cza zwięk­sze­nia tej liczby jeżeli znajdą się na to środki.
Oferty będą pocho­dzić, naj­praw­do­po­dob­niej, od czte­rech reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów: fran­cu­skiego Dassault Aviation, kana­dyj­skiego Bombardiera, bra­zy­lij­skiego Embraera i ame­ry­kań­skiego Gulfstreama. Każdy z nich ma w swo­jej ofer­cie kon­struk­cje, któ­rych para­me­try tech­niczne wykra­czają poza wymogi strony pol­skiej, szcze­gól­nie pod wzglę­dem zasięgu (czę­ściowo prze­wyż­sza­jące te dla kon­struk­cji kate­go­rii śred­niej). Biorąc pod uwagę powyż­sze fakty, nie można wyklu­czyć, że także te nie­wiel­kie maszyny będą w przy­szło­ści wyko­ny­wać loty mię­dzy­kon­ty­nen­talne, szcze­gól­nie w cza­sie robo­czych wizyt niż­szego i naj­wyż­szego szcze­bla. W postę­po­wa­niu mogą wziąć udział pro­du­cenci mniej­szych odrzu­to­wych samo­lo­tów dys­po­zy­cyj­nych — tu musiałby zostać dopre­cy­zo­wany wymóg liczby zabie­ra­nych pasa­że­rów.
Według słów wice­mi­ni­stra Kownackiego, uzu­peł­nie­niem pla­no­wa­nej floty samo­lo­tów wyspe­cja­li­zo­wa­nych w trans­por­cie VIP będą samo­loty sze­ro­ko­ka­dłu­bowe. Wbrew pra­so­wym donie­sie­niom Polska pod­trzy­mała bowiem swoją decy­zję o udziale w euro­pej­skim pro­gra­mie zakupu czte­rech wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów tan­ko­wa­nia powietrz­nego MRTT. W tej sytu­acji będzie ist­niała moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia samo­lotu Airbus A330MRTT do prze­wozu dużych dele­ga­cji w dowolny punkt świata (z takiego roz­wią­za­nia sko­rzy­stała Wielka Brytania, uży­wa­jąc jed­nego ze swo­ich Voyagerów do trans­portu dele­ga­cji na war­szaw­ski szczyt NATO). Alternatywą jest „szybki” czar­ter cywil­nego samo­lotu pasa­żer­skiego Boeing 787 – 8, nale­żą­cego do Polskich Linii Lotniczych LOT. Potrzeba uży­cia maszyny sze­ro­ko­ka­dłu­bo­wej będzie jed­nak na tyle rzadka (kilka razy w roku), że nie ma sensu kupo­wac samo­lotu tej klasy słu­żą­cego wyłącz­nie do trans­portu VIP.

Pełna wer­sja arty­kułu dostępna w e‑wydaniu za darmo »>

  • Łukasz Pacholski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE