Wóz zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego ARV 3 Buffalo – spraw­dzony towa­rzysz czołgu Leopard 2

Tylko wyposażenie, którym dysponuje wóz zabezpieczenia technicznego Bergepanzer 3/ARV 3 zapewnia możliwość obsługi w pełnym zakresie czołgów Leopard 2, w szczególności wersji A5, A6 i A7, które z racji dodatkowego opancerzenia mają masę przekraczającą 60 ton. Na zdjęciu ARV 3 podnosi wieżę Leoparda 2A6.

Tylko wypo­sa­że­nie, któ­rym dys­po­nuje wóz zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego Bergepanzer 3/ARV 3 zapew­nia moż­li­wość obsługi w peł­nym zakre­sie czoł­gów Leopard 2, w szcze­gól­no­ści wer­sji A5, A6 i A7, które z racji dodat­ko­wego opan­ce­rze­nia mają masę prze­kra­cza­jącą 60 ton. Na zdję­ciu ARV 3 pod­nosi wieżę Leoparda 2A6.

Wóz zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego ARV 3 Buffalo jest waż­nym ele­men­tem „Systemu Leopard 2”, który two­rzą: czołg pod­sta­wowy Leopard 2 i wóz zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego ARV 3, będący jego stan­dar­do­wym wspar­ciem. Buffalo ma dosko­nałe cha­rak­te­ry­styki, do jego zalet należą także nie­za­wod­ność i efek­tyw­ność dzia­ła­nia w cięż­kim tere­nie, także w skraj­nie trud­nych warun­kach pogo­do­wych. Jako czło­nek rodziny Leopard 2, ARV 3 znaj­duje się obec­nie w służ­bie 10 państw będą­cych użyt­kow­ni­kami tych czoł­gów (tzw. Klubu LeoBen) i wypeł­nia sze­roki zakres zadań, przy­czy­nia­jąc się do utrzy­ma­nia naj­wyż­szej goto­wo­ści jed­no­stek tych czoł­gów.

W 1979 roku Bundeswehra wpro­wa­dziła do służby czołg pod­sta­wowy Leopard 2 o masie bojo­wej 55,2 tony. Po kilku latach ich służby było już jasne, że wozy zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego Bergepanzer 2/ARV 2, bazu­jące na pod­wo­ziach czoł­gów Leopard 1 nie mogą w pełni zaspo­koić potrzeb jed­no­stek użyt­ku­ją­cych Leopardy 2A4.
Kiedy pla­no­wano pierw­szą poważną moder­ni­za­cję Leoparda 2 – do wariantu 2A5/KWS II – zwią­zaną głów­nie z poprawą ochrony bali­stycz­nej, w związku z czym masa wieży i całego wozu miała jesz­cze wzro­snąć, stało się oczy­wi­ste, że wkrótce Bergepanzer 2, także w zmo­der­ni­zo­wa­nej odmia­nie A2, prze­sta­nie speł­niać swoje zada­nia we współ­pracy z tym czoł­giem. Z tego powodu firma MaK z Kilonii – dzi­siaj wcho­dząca w skład Rheinmetall Landsysteme – otrzy­mała w dru­giej poło­wie lat 80. XX wieku zle­ce­nie opra­co­wa­nia wozu zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego Bergepanzer 3/ARV 3, bazu­ją­cego na Leopardzie 2. Prototypy pojazdu roz­po­częły próby w 1988 r., a w 1990 r. zło­żone zostało zamó­wie­nie na dostawę nowych wzt dla Bundeswehry. 75 seryj­nych pojaz­dów Bergepanzer 3 Büffel zostało dostar­czo­nych w latach 1992 – 1994. Kierując się podob­nymi wzglę­dami, także inne kraje użyt­ku­jące
Leopardy 2 – Holandia, Szwajcaria i Szwecja zaku­piły takie pojazdy (odpo­wied­nio 25, 14 i 25 wzt), a w póź­niej­szym okre­sie ich śla­dami podą­żyła Hiszpania i Grecja (16 i 12), a także Kanada, która zaku­piła dwa ARV 3 z nad­wy­żek Bundeswehry i zamó­wiła prze­bu­dowę na takie pojazdy 12, zaku­pio­nych w tym celu w Szwajcarii, czoł­gów. Kilka kolej­nych kra­jów, które zaku­piły Leopardy 2 wyco­fane przez dotych­cza­so­wych użyt­kow­ni­ków, pozy­skało ARV 3 z dru­giej ręki.

ARV 3 – czło­nek rodziny Leoparda 2

Armoured Recovery Vehicle 3 Buffalo, bo takie ozna­cze­nie eks­por­towe ma Bergepanzer 3 Büffel, jest opan­ce­rzo­nym pojaz­dem gąsie­ni­co­wym, który cechują dosko­nałe cha­rak­te­ry­styki trak­cyjne w każ­dym tere­nie. Może być uży­wany nie tylko do ewa­ku­acji z pola walki uszko­dzo­nych czoł­gów pod­sta­wo­wych i ich naprawy, ale także w sze­ro­kim zakre­sie do zadań wspar­cia dzia­łań, reali­zo­wa­nych bez­po­śred­nio na obsza­rze ope­ra­cji, dzięki wycią­garce, lemie­szowi i żura­wiowi. Jak wspo­mniano, Buffalo bazuje na pod­wo­ziu Leo-
parda 2 i cha­rak­te­ry­zuje się taką samą jak czołg mobil­no­ścią w tere­nie i cha­rak­te­ry­sty­kami zespołu napę­do­wego. Büffel/Buffalo jest eks­plo­ato­wany w 10 kra­jach i miał oka­zję spraw­dzić się pod­czas misji eks­pe­dy­cyj­nych i dzia­łań bojo­wych. W pełni zin­te­gro­wany pod wzglę­dem logi­styki z Leopardem 2, nadal dys­po­nuje znacz­nym poten­cja­łem moder­ni­za­cyj­nym na przy­szłość.

Efektywne wypo­sa­że­nie spe­cja­li­styczne

Bogate i wysoce efek­tywne wypo­sa­że­nie słu­żące do ewa­ku­acji pojaz­dów i prze­pro­wa­dza­nia ich napraw bez­po­śred­nio w stre­fie dzia­łań spra­wia, że Buffalo sta­nowi dużą war­tość dla jed­no­stek bojo­wych. Do naj­waż­niej­szych ele­men­tów wypo­sa­że­nia należą: żuraw o udźwigu na haku do 30 ton, wyso­ko­ści robo­czej do 7,9 m i wysięgu 5,9 metra. Żuraw może obra­cać się w zakre­sie 270°, zaś mak­sy­malny kąt pod­nie­sie­nia ramie­nia wynosi 70°. Dzięki temu Buffalo może w warun­kach polo­wych nie tylko wymie­niać zin­te­gro­wane zespoły napę­dowe (power-packi), ale także kom­pletne wieże czoł­gów, z wieżą Leoparda 2A7 włącz­nie.
Kolejnym waż­nym ele­men­tem wypo­sa­że­nia jest wycią­garka koło­wro­towa. Ma ona siłę uciągu 350 kN – około 35 ton – i dys­po­nuje liną o dłu­go­ści 140 metrów. Dzięki zasto­so­wa­niu podwój­nego lub potrój­nego sys­temu zblo­czy, uciąg wycią­garki może wzro­snąć nawet do 1000 kN. W pojeź­dzie zain­sta­lo­wana została także wycią­garka pomoc­ni­cza o sile uciągu 15,5 kN, dodat­kowo – jako wspar­cie wycią­ga­rek – dostępne są tzw. sanki ewa­ku­acyjne. Umożliwia to szyb­kie wydo­by­cie nawet poważ­nie uszko­dzo­nego pojazdu, z cięż­kiego terenu.

  • Tomasz Wachowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE