Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. osiągnęły rekordowe wyniki finansowe: ponad 231 mln zł przychodu i 29,5 mln zł zysku netto.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. osią­gnęły rekor­dowe wyniki finan­sowe: ponad 231 mln zł przy­chodu i 29,5 mln zł zysku netto.

Ostatnie lata to okres sil­nego roz­woju Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. (WZL1). Spółka gene­ruje rekor­dowe zyski, two­rzy miej­sca pracy, pozy­skuje kolej­nych klien­tów i posze­rza swoją aktyw­ność na nowe obszary dzia­łal­no­ści. Wszystko to prze­kłada się na kolejne suk­cesy firmy.

Łukasz Prus, ZBiAM: W 2019 r. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. osią­gnęły rekor­dowe wyniki finan­sowe: ponad 231 mln zł przy­chodu i 29,5 mln zł zysku netto. Spółka co roku odno­to­wy­wała stały wzrost zysku, ale uzy­ski­wane wskaź­niki nigdy nie były tak wyso­kie. Co wpły­nęło na osią­gnię­cie tak dobrych wyni­ków?

Marcin Nocuń, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. (WZL1): Wyniki finan­sowe, jakie Spółka zano­to­wała za 2019 r., oce­niamy jako rekor­dowe. Po raz pierw­szy w histo­rii WZL1 uzy­skały ponad 200 mln zł przy­chodu netto. Również odno­to­wany zysk – ponad 29,5 mln zł netto – inter­pre­tu­jemy jako zde­cy­do­wa­nie ponad­prze­ciętny. Na osią­gnię­cie takich wskaź­ni­ków finan­so­wych zło­żyło się wiele czyn­ni­ków. Duże zna­cze­nie miała reali­za­cja celów zarząd­czych, które zało­ży­li­śmy, a także bar­dzo duże zaan­ga­żo­wa­nie pra­cow­ni­ków w wyko­ny­wa­nie powie­rzo­nych zadań. Całej zało­dze zale­żało, żeby­śmy w cza­sie zre­ali­zo­wali pod­pi­sane umowy, aby Siły Zbrojne RP mogły zabez­pie­czać swoje zdol­no­ści.

Wyniki finan­sowe, które uzy­ska­li­śmy w 2019 r. wska­zują na dosko­nały stan­ding finan­sowy Spółki. Dla porów­na­nia wskażę, jak wyglą­dały one w nie­od­le­głej prze­szło­ści. Jeszcze w 2016 r. mie­li­śmy ponad 106 mln zł przy­chodu i 5,5 mln zł zysku. Te dane poka­zują, że Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w ciągu ostat­nich lat osią­gnęły zna­czący pro­gres roz­wo­jowy. Innym czyn­ni­kiem, który obra­zuje pozy­tywne zmiany zacho­dzące w Zakładach jest fakt, że udało nam się zre­ali­zo­wać bar­dzo wiele celów. Nie spo­sób ich wszyst­kich wymie­nić.

Bardzo dobre wyniki finan­sowe ozna­czają, że WZL1 stać na reali­za­cję klu­czo­wych inwe­sty­cji. W 2019 r. otwo­rzy­li­śmy nowo­cze­sny han­gar lot­ni­czy oraz odda­li­śmy do użytku wła­sne lądo­wi­sko. Obecnie powstaje Centrum Badawczo Rozwojowe (CBR WZL1).

Oceniam, że naj­więk­szy wpływ na wyso­kie zyski w 2019 r. miał wybór odpo­wied­niego stylu zarzą­dza­nia, kon­se­kwentne dąże­nie do reali­za­cji celów, a także duże zaan­ga­żo­wa­nie pra­cow­ni­ków firmy oraz zro­zu­mie­nie reali­zo­wa­nych przez nich pro­ce­sów. Ogromny wpływ na poprawę efek­tyw­no­ści w fir­mie miało wdro­że­nie sys­temu Lean Management. Wynik ten cie­szy tym bar­dziej, że w tym roku przy­pada jubi­le­usz 75-lecia ist­nie­nia WZL1.

Podsumowując, w 2019 r. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. stały się jed­nym z lide­rów Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. zarówno w obsza­rze orga­ni­za­cji jak i finan­so­wym uwzględ­nia­jąc rosnące przy­chody, zysk oraz war­tość majątku.

ŁP: W ubie­głym roku w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. wdro­żono sys­tem Lean Management, co zresztą do dzi­siaj sta­nowi ewe­ne­ment wśród firm pol­skiego prze­my­słu obron­nego. W jaki spo­sób imple­men­ta­cja tego sys­temu prze­ło­żyła się na funk­cjo­no­wa­nie Spółki?

MN: Dzisiaj po upły­wie pra­wie dwóch lat od początku wdra­ża­nia sys­temu Lean Management jeste­śmy w sta­nie oce­nić jego wpływ na efek­tyw­ność reali­za­cji pro­ce­sów. Najpierw wdro­ży­li­śmy to narzę­dzie do reali­za­cji obsług okre­so­wych śmi­głow­ców i w tym przy­padku udało się zmniej­szyć cał­ko­wity czas obsługi śmi­głowca o 30 proc. To pozwo­liło nam m.in. na ustan­da­ry­zo­wa­nie wszyst­kich pro­ce­sów, ale także na zro­zu­mie­nie tego modelu zarza­dza­nia przez każ­dego pra­cow­nika, który brał udział w kon­kret­nym pro­ce­sie. Kluczowym czyn­ni­kiem mają­cym wpływ na uzy­skane rezul­taty w pro­wa­dze­niu pro­gramu jest struk­tu­ralne podej­ście oparte przede wszyst­kim na zmia­nie zacho­wań ludzi i spo­so­bie zarzą­dza­nia, co w efek­cie pro­wa­dzi do praw­dzi­wej zmiany kul­tu­ro­wej orga­ni­za­cji. Nowe podej­ście do pracy wśród naszej załogi spo­wo­do­wało, że udało nam się obni­żyć koszty i pod­nieść efek­tyw­ność pro­ce­sów.

Dostrzegając suk­ces wdro­że­nia sys­temu Lean Management w obsza­rze obsług okre­so­wych śmi­głow­ców, zde­cy­do­wa­li­śmy się na imple­men­ta­cję tego modelu zarzą­dza­nia w kolej­nych obsza­rach tj.: logi­styce (sprze­daż, zaopa­trze­nie, gospo­darka maga­zy­nowa), w dziale tech­no­lo­gicz­nym oraz w obsza­rze pro­duk­cyj­nym (demon­taż śmi­głow­ców i naprawa główna sil­ni­ków). Wdrażając stra­te­gię dla pro­cesu naprawy głów­nej śmi­głow­ców zamie­rzamy w latach 2021 – 2022 zakoń­czyć pro­ces imple­men­ta­cji, przy jed­no­cze­snym cią­głym jej dosko­na­le­niu.

ŁP: Jakie umowy zwią­zane z ser­wi­so­wa­niem i moder­ni­za­cją śmi­głow­ców są reali­zo­wane przez Spółkę? Czy w związku z wyso­kimi przy­cho­dami pla­nuje Pan roz­sze­rze­nie oferty i uru­cho­mie­nie nowych kie­run­ków dzia­łal­no­ści?

MN: Opieramy naszą dzia­łal­ność na kilku fila­rach. Najważniejszy sta­nowi ser­wi­so­wa­nie (naprawy główne), obsługi, moder­ni­za­cje i dopo­sa­że­nia stat­ków powietrz­nych. Równie istotna jest pro­duk­cja oraz usługi będące w port­fo­lio firmy. Niemniej ważne jest uczest­nic­two w naro­do­wych pro­gra­mach zbro­je­nio­wych m.in. CSAR ZOP, Wisła, bez­za­ło­gowe statki powietrzne oraz roz­sze­rza­nie zakresu dzia­łal­no­ści eks­por­to­wej i cywil­nej w opar­ciu o cer­ty­fi­kat PART-145.

Nadrzędnym celem dzia­łal­no­ści Spółki jest utrzy­ma­nie poten­cjału obron­nego Sił Zbrojnych RP. Obecnie reali­zu­jemy sze­reg umów wyko­rzy­stu­jąc 100% mocy pro­duk­cyj­nej firmy. Są to zarówno klu­czowe umowy jak rów­nież zamó­wie­nia z rynku cywil­nego. Wychodząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom obec­nych i przy­szłych klien­tów nie­ustan­nie zwięk­szamy zatrud­nie­nie w przed­się­bior­stwie oraz moder­ni­zu­jemy infra­struk­turę.

  • Łukasz Prus

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE