Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. – ponad pół wieku wspie­ra­nia sape­rów

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. – ponad pół wieku wspierania saperów

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. – ponad pół wieku wspie­ra­nia sape­rów

Jednostki inży­nie­ryjne i saper­skie są nie­odzowną czę­ścią każ­dych sił zbroj­nych. W cza­sie wojny dzia­łają na pierw­szej linii, zapew­nia­jąc wła­ściwe tempo dzia­łań, w cza­sie pokoju poma­gają lud­no­ści cywil­nej pod­czas klęsk żywio­ło­wych lub usu­wają skutki dzia­łań wojen­nych (np. oczysz­cza­nie terenu z nie­wy­bu­chów i nie­wy­pa­łów). Z tego powodu wypo­sa­że­nie takich jed­no­stek jest bar­dzo ważne. W Polsce za remonty, moder­ni­za­cje i mody­fi­ka­cje takiego sprzętu odpo­wia­dają Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z Dęblina, mające uni­ka­towe zdol­no­ści w tym wzglę­dzie w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

W ojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z Dęblina wywo­dzą się z Wojskowych Zakładów Naprawczych, które utwo­rzono na pod­sta­wie decy­zji Ministra Obrony Narodowej z 24 grud­nia 1958 r. Ważną datą w histo­rii zakła­dów był 8 paź­dzier­nika 1964 r., kiedy kolejna decy­zja
Ministra Obrony Narodowej prze­kształ­ciła je w przed­się­bior­stwo o nazwie Wojskowe Zakłady Naprawcze – Dęblin. Już wów­czas dębliń­skie zakłady spe­cja­li­zo­wały się w napra­wach i remon­tach sprzętu saper­sko-inży­nie­ryj­nego, a ich rangę pod­kre­ślało pod­po­rząd­ko­wa­nie Szefowi Wojsk Inżynieryjnych MON. Znalazło to odbi­cie w kolej­nej decy­zji resortu obrony, kiedy 15 kwiet­nia 1982 r. zakłady w Dęblinie otrzy­mały nazwę Wojskowe Zakłady Inżynieryjne (WZInż), która obo­wią­zuje do dziś. W ramach dosto­so­wa­nia WZInż do obec­nych realiów gospo­dar­czych, 1 stycz­nia 2008 r. zakłady sko­mer­cja­li­zo­wano, prze­kształ­ca­jąc je w jed­no­oso­bową spółkę Skarbu Państwa, czyli w Wojskowe Zakłady Inżynieryjne WZInż S.A., któ­rych Prezesem Zarządu i Dyrektorem Naczelnym jest dziś Bernard Ściechowski. 29 maja 2014 r. peł­no­praw­nym wła­ści­cie­lem Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. stała się Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., do któ­rej WZInż zostały włą­czone w ramach kon­so­li­da­cji prze­my­słu zbro­je­nio­wego nale­żą­cego do Skarbu Państwa.
Niniejszy krótki rys histo­ryczny jest punk­tem wyj­ścia do zapre­zen­to­wa­nia obec­nego pro­filu dzia­łal­no­ści Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A., które – bio­rąc pod uwagę całość oferty i kom­pe­ten­cji sku­pio­nych w PGZ S.A. – ofe­rują nie­które, nie­po­wta­rzalne w skali pol­skiego prze­my­słu obron­nego wyroby i usługi. Ich zakres jest znacz­nie szer­szy, niż tylko pro­duk­cja, remonty, moder­ni­za­cje czy mody­fi­ka­cje sprzętu inży­nie­ryj­nego i saper­skiego, zasy­gna­li­zo­wane we wstę­pie. Dotyczą
one spe­cja­li­stycz­nych pojaz­dów samo­cho­do­wych o sze­ro­kim spek­trum zasto­so­wań, pojaz­dów gąsie­ni­co­wych wszel­kich typów, sil­ni­ków do ww. pojaz­dów, zespo­łów i pod­ze­spo­łów do ww. sprzętu, sze­ro­kiej gamy woj­sko­wych i cywil­nych kon­te­ne­rów oraz spe­cja­li­stycz­nych zabu­dów kon­te­ne­ro­wych, kon­struk­cji sta­lo­wych i innych kon­struk­cji spa­wa­nych. WZInż S.A. dzia­łają też na rynku cywil­nym, jed­nak obec­nie jest to zale­d­wie kilka pro­cent obro­tów i mocy prze­ro­bo­wych, któ­rych gros doty­czy branży woj­sko­wej.
Warto nad­mie­nić, że waż­nym atu­tem Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. jest zakła­dowe biuro tech­no­lo­giczno-kon­struk­cyjne z wykwa­li­fi­ko­waną kadrą inży­nier­ską. Dzięki temu WZInż S.A. mogą wyko­ny­wać także prace pro­jek­towe, a tym samym wpro­wa­dzać udo­sko­na­le­nia i opty­ma­li­zu­jące mody­fi­ka­cje w pro­du­ko­wa­nych oraz remon­to­wa­nych pojaz­dach i urzą­dze­niach. Podnosi to atrak­cyj­ność Spółki jako part­nera prze­my­sło­wego w przy­padku bar­dziej zło­żo­nych pro­gra­mów moder­ni­za­cyj­nych, w tym we wdra­ża­niu do pro­duk­cji i eks­plo­ata­cji w Siłach Zbrojnych RP nowych typów pojaz­dów oraz innych urzą­dzeń. Jest to istotne w ramach modelu funk­cjo­no­wa­nia PGZ S.A., która dla spraw­nego i eko­no­micz­nie efek­tyw­nego wyko­ny­wa­nia powie­rzo­nych jej zadań z zakresu moder­ni­za­cji SZ RP, musi w pełni wyko­rzy­sty­wać doświad­cze­nie oraz spe­cja­li­styczny poten­cjał, jak i wypo­sa­że­nie wcho­dzą­cych w jej skład spółek. W przy­padku Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A., ich moż­li­wo­ści zostały sze­rzej przed­sta­wione w kon­tek­ście świad­czo­nych prac pro­duk­cyjno-remon­towo-usłu­go­wych.
  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE