Wojsko na zaku­pach w 2017 roku

W ubieglym roku rozpoczely się dostawy do jednostek elementow kompanijnych modulow ogniowych 120 mm mozdzierzy samobieznych Rak, zamowionych na podstawie umowy z kwietnia 2016 r.

W ubie­glym roku roz­po­czely się dostawy do jed­no­stek ele­men­tow kom­pa­nij­nych modu­low ognio­wych 120 mm moz­dzie­rzy samo­bie­znych Rak, zamo­wio­nych na pod­sta­wie umowy z kwiet­nia 2016 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej po raz drugi obwie­ściło fakt wyko­rzy­sta­nia w cało­ści zapi­sa­nych w usta­wie budże­to­wej środ­ków na obron­ność, a lista pod­pi­sa­nych kon­trak­tów robi wra­że­nie. Tymczasem potrzeby Sił Zbrojnych RP wciąż są olbrzy­mie, a spis naj­waż­niej­szych, nadal nie­uzgod­nio­nych, zaku­pów bynaj­mniej się nie skraca.

Spokojny rok finan­sowy nie przy­niósł więk­szych nie­spo­dzia­nek. Kierownictwo MON mogło bez pro­ble­mów spo­żyt­ko­wać dwa­na­ście mie­sięcy na reali­za­cję wcze­śniej zało­żo­nych celów, dzięki czemu nie było pro­ble­mów z wyda­niem całego zapla­no­wa­nego na 2017 r. budżetu na cele obronne.

Budżet na miarę potrzeb

A warto przy­po­mnieć, że był to ostatni budżet liczony według sta­rych zasad. Przyjęta przez Sejm 15 wrze­śnia 2017 r. nowe­li­za­cja ustawy o moder­ni­za­cji i finan­so­wa­niu SZ RP zakłada, że w 2018 i 2019 roku MON otrzyma 2,0% PKB, w 2020 r. – 2,1%, w latach 2021 – 2023 – 2,2% PKB, w latach 2024 – 2025– 2,3% PKB, w latach 2026 – 2029 – 2,4% PKB i począw­szy od 2030 r. 2,5% PKB (ale tu też nastą­piła zmiana, bo liczo­nego nie z roku poprzed­niego tylko bie­żą­cego).
Na wyko­na­nie zadań zwią­za­nych z obron­no­ścią kraju w usta­wie budże­to­wej na 2017 r. zapla­no­wano, zgodne z for­mułą zawartą w „Ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o prze­bu­do­wie i moder­ni­za­cji tech­nicz­nej oraz finan­so­wa­niu SZ RP” (nie mniej niż 2,00% PKB z roku poprzed­niego), wydatki w wyso­ko­ści 37,352 mld PLN. W ramach tej kwoty sumę 36,854 mld ujęto w czę­ści 29 „Obrona naro­dowa”, 300 mln w pozo­sta­łych czę­ściach budżetu pań­stwa, a także 200 mln w czę­ści 83 „Rezerwy celowe”, które w tym przy­padku ozna­czały zamro­żone z roku poprzed­niego środki na zakup samo­lo­tów VIP. Wzrost sum prze­zna­czo­nych w 2017 r. na wydatki obronne był moż­liwy dzięki wzro­stowi pro­duktu kra­jo­wego brutto naszego kraju.
Cel główny resortu uza­sad­nia­jący wydatki jest w zasa­dzie ten sam od kilku lat, i zakłada: wzrost poten­cjału obron­nego pań­stwa, pod­wyż­sze­nie stop­nia nowo­cze­sno­ści sprzętu woj­sko­wego oraz dosto­so­wa­nie zaso­bów i moder­ni­za­cję infra­struk­tury zgod­nie z potrze­bami SZ RP, z uwzględ­nie­niem pro­cesu przyj­mo­wa­nia na tery­to­rium Polski Sojuszniczych Sił Wzmocnienia NATO. W celach szcze­gó­ło­wych zapi­sano z kolei:

 • utrzy­ma­nie i roz­wój zdol­no­ści ope­ra­cyj­nych Sił Zbrojnych RP do prze­ciw­sta­wie­nia się zagro­że­niom mili­tar­nym (w tym hybry­do­wym) oraz do odstra­sza­nia poten­cjal­nego prze­ciw­nika;
 • reali­za­cję zadań sojusz­ni­czych wyni­ka­ją­cych z decy­zji pod­ję­tych na szczy­cie NATO w Warszawie, w tym m.in.: roz­wój Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, przy­ję­cie na tery­to­rium RP pod­od­dzia­łów z wybra­nych państw w ramach bata­lio­no­wej grupy bojo­wej, rota­cyj­nej obec­no­ści pod­od­dzia­łów SZ RP w pań­stwach bał­tyc­kich;
 • zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie współ­pracy sojusz­ni­czej w zakre­sie przy­go­to­wa­nia i pro­wa­dze­nia wspól­nych ćwi­czeń w ukła­dzie wie­lo­na­ro­do­wym i koali­cyj­nym, ukie­run­ko­wa­nych na zwięk­sze­nie stra­te­gicz­nej odpor­no­ści kraju;
 • roz­bu­dowę infra­struk­tury woj­sko­wej w celu spraw­nego przy­ję­cia Sojuszniczych Sił Wzmocnienia NATO na tery­to­rium Polski;
 • roz­bu­dowę poten­cjału woj­sko­wego jed­no­stek dys­lo­ko­wa­nych na wscho­dzie kraju;
 • for­mo­wa­nie Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • zwięk­sze­nie stanu oso­bo­wego żoł­nie­rzy;
 • moder­ni­za­cję tech­niczną Sił Zbrojnych RP;
 • stwo­rze­nie warun­ków do roz­wi­nię­cia i funk­cjo­no­wa­nia na tery­to­rium Polski sys­temu obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej.
  W struk­tu­rze wydat­ków obron­nych na 2017 r. w kwo­cie 36,854 mld PLN doko­nano nastę­pu­ją­cego podziału:
 • wydatki mająt­kowe (w ramach Centralnych Planów Rzeczowych) – 10,221 mld (27,7%);
 • wydatki bie­żące w ramach CPR – 2,239 mld (6,1%);
 • świad­cze­nia – 7,6 mld (20,6%);
 • wydatki oso­bowe – 9,272 mld (25,2%);
 • utrzy­ma­nie jed­no­stek i szko­le­nie wojsk
 • 6,334 mld (17,2%);
 • dota­cje – 1,184 mld (3,2%).
  Zaplanowana w wydat­kach kwota na wydatki mająt­kowe w ramach CPR się­ga­jąca 27,7% całego budżetu obron­nego to naj­wyż­szy wskaź­nik, jaki do tej pory udało się na te cele osią­gnąć. Warto przy­po­mnieć, że w:
 • 2014 r. było to 8,19 mld (26,2%);
 • 2015 r. 13,51 mld (35,7%), ale w tym 5,363 mld na wykup odro­czo­nych płat­no­ści w ramach pro­gramu wypo­sa­że­nie SZ RP w samo­loty wie­lo­za­da­niowe;
 • 2016 r. 9,852 mld (27,4%).

Ministerstwo na zaku­pach

W ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie prze­ka­za­nym przez MON 27 grud­nia 2017 r. można wyczy­tać, że: w ciągu ostat­nich dwóch lat MON zawarło 250 umów zwią­za­nych z moder­ni­za­cją SZ RP na kwotę bli­sko 20 mld PLN. W tym 160 z nich, o war­to­ści 13 mld PLN, ulo­ko­wano w pol­skim prze­my­śle. Zarówno w 2016, jak i w 2017 roku budżet MON został wyko­nany w 100%. tj. pra­wi­dłowo i w cało­ści, a w 2016 r. po raz pierw­szy od ośmiu lat MON wydał na pro­gram moder­ni­za­cji woj­ska wszyst­kie prze­zna­czone fun­du­sze. To rze­czy­wi­ście prawda, choć jest grono scep­ty­ków, któ­rzy uwa­żają, że część wyda­nych pie­nię­dzy została naj­zwy­czaj­niej w świe­cie zmar­no­wana na zakupy nie­tra­fione, albo wręcz nie­po­trzebne. Do tego zre­ali­zo­wa­nie budżetu w cało­ści zwią­zane jest m.in. z wypła­tami coraz więk­szych zali­czek (do 33% war­to­ści umowy) na sprzęt, któ­rego dostawy roz­ło­żone są czę­sto na wiele lat.
Z przed­sta­wio­nego zesta­wie­nia wynika, że wydatki na Plan Modernizacji Technicznej zamknęły się w 2017 r. kwotą 9,3 mld PLN, z czego 7,7 mld przy­pa­dło na Inspektorat Uzbrojenia MON, a 1,6 mld na Inspektorat Wsparcia SZ. Największym bene­fi­cjen­tem z tej kwoty były Siły Powietrzne (42% wydat­ków), w dal­szej kolej­no­ści: Wojska Lądowe (22%), Marynarka Wojenna (16%), Inspektorat Wsparcia SZ (8%), WOT (5%) oraz inne pod­mioty (8%).
Z danych opu­bli­ko­wa­nych przez Inspektorat Uzbrojenia MON wynika, że z kwoty 7,725 mld PLN dostawcy kra­jowi prze­jęli „z tortu” 3,961 mld (w tym aż 2,837 mld Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.), a 3,764 mld kon­tra­henci zagra­niczni. Zawarto 131 nowych umów, a w reali­za­cji było ich aż o 300 wię­cej, prze­pro­wa­dzono też 325 postę­po­wań o udzie­le­nie zamó­wień.

 • Wojciech Zawadzki

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE