Wojsko i Technika 1/2015

  WiT 1-2015

  Spis tre­ści:

  • MSPO to euro­pej­ska impreza na euro­pej­skim pozio­mie – roz­mowa z Prezesem Zarządu Targów Kielce Andrzejem Mochoniem – Adam M. Maciejewski
  • Nowości z armii świata
  • Na Wojsku Polskim nie wolno oszczę­dzać – roz­mowa z posłem na Sejm RP Michałem Jachem – Andrzej Kiński
  • Premiera nowego Kraba – Andrzej Kiński
  • 2S35 Koalicjia-SW – Krab po rosyj­sku – Tomasz Szulc
  • Polsko-sło­wacko-cze­ska 155 mm amu­ni­cja arty­le­ryj­ska – Lesław Mazur
  • Wiedza jest siłą – Nammo AS
  • Homar – naj­po­tęż­niej­szy sko­ru­piak pol­skiej arty­le­rii – Adam M. Maciejewski
  • Izrael ujaw­nił wyrzut­nię Pere – Paweł Przeździecki
  • 105 mm gwin­to­wana, czy 120 mm gład­ko­lu­fowa do WWO i WWB – Marek Dąbrowski
  • Próby zmo­dy­fi­ko­wa­nego UKM-2000P – Maciej Szopa
  • Technologie z CRW Telesystem-Mesko – Andrzej Kiński
  • Trenażer TR‑I – nie tylko do Newy-SC – Andrzej Kiński
  • Nie tylko ter­mo­wi­zja – nowo­ści PCO S.A. – Andrzej Kiński
  • Rok Pegaza, czyli AMPV w Sulejówku – Mateusz J. Multarzyński
  • Tur V, czyli WPWS z AMZ Kutno – Andrzej Kiński
  • Mustang na ostat­niej pro­stej? – Mateusz J. Mulatrzyński
  • Sukces pro­gramu ESSOR – koń­cowe testy kwa­li­fi­ka­cyjne inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści – Radmor S.A.
  • RADION – tak­tyczna łącz­ność pola walki do sys­temu klasy BMS – Transbit Sp. z o.o.
  • PIK – plat­forma inte­gra­cji komu­ni­ka­cji – Maciej Kłosiński
  • Takie rze­czy tylko w Polsce, czyli jak wybrano mobilny bez­za­ło­gowy pojazd roz­po­znaw­czy – Andrzej Kiński
  • Współczesny świat wymaga myśle­nia glo­bal­nego – roz­mowa z Prezesem Zarządu WB Electronics Piotrem Wojciechowskim – Andrzej Kiński
  • Warmate – Mikro-BBSP z WB Electronics – WB Electronics S.A.
  • Bezzałogowe paję­czaki i owady firmy MSP – Maciej Szopa
  • Nowości z sił powietrz­nych świata
  • Droga do suk­cesu z turec­kim prze­my­słem lot­ni­czym i kosmicz­nym… – roz­mowa z Prezesem Zarządu TAI Muharremem Dortkașlım – Andrzej Kiński, Maciej Szopa
  • Bomba szy­bu­jąca BSD – broń bez­za­ło­gow­ców – Miroslav Gyűrösi
  • F‑35B w służ­bie ope­ra­cyj­nej – Łukasz Pacholski
  • Kolejnych 10 lat Su-22 – Łukasz Pacholski
  • Nowości z flot wojen­nych świata
  • Ślązak nabiera masy – Tomasz Grotnik
  • Raport MON na temat stanu Marynarki Wojennej – Maksymilian Dura