Wojsko i Technika BTM 2016

  Spis tre­ści:

  • Damen — ćwierć wieku w Polsce – Andrzej Nitka
  • Systemy alty­le­ryj­skie Bofors dla Marynarki Wojennej – Marcin Chała, Tomasz Grotnik
  • Lacroix — eks­pert od mor­skich środ­ków zakłó­ca­ją­cych
  • Polska w gro­nie twór­ców suk­cesu pro­gramu ESSOR
  • Kongsberg NSM — uni­wer­salny pocisk mor­ski – Tomasz Grotnik
  • Sprawdzony i nowo­cze­sny. Gowind 2500 dla Marynarki Wojennej – Tomasz Grotnik
  • 35 mm armata mor­ska roz­po­częła próby – Andrzej Kiński

  Wydanie spe­cjalne: 14. Bałtyckie Targi Militarne