Wojsko i Technika 9/2020

  Wojsko i Technika 9/2020

  Spis tre­ści:

   • Nowości z armii świata – Jarosław Brach, Przemysław Juraszek, Bartłomiej Kucharski, Adam M. Maciejewski, Łukasz Pacholski
   • Polsko-ame­ry­kań­ska umowa o wzmoc­nio­nej współ­pracy obron­nej – czy możemy czuć się bez­piecz­niejsi? – Andrzej Kiński
   • Typ 15, czyli po co Chinom czołgi lek­kie? – Tomasz Szulc
   • Nie tylko Leopardy – Węgry kupują Lynxa KF41 – Bartłomiej Kucharski
   • IBCS na pro­stej dro­dze ku pro­duk­cji seryj­nej – Z Williamem L. Lambem, dyrek­to­rem oddziału Multi-Domain Mission Command kor­po­ra­cji Northrop Grumman, roz­ma­wia Adam M. Maciejewski
   • Szturm‑S w wal­kach w Donbasie – Marcin Gawęda, współ­praca Andrzej Kiński
   • Irańskie bez­za­ło­gowce i siły rakie­towe w walce cz. 3 – Adam M. Maciejewski
   • Jelcze w pro­gra­mie Wisła – Andrzej Pyzio
   • Nowe euro­pej­skie cię­ża­rówki woj­skowe – Jarosław Brach
   • Jak radzić sobie z pro­ble­mami EMC w pro­jek­tach roz­wo­jo­wych – Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.
   • Nowości z sił powietrz­nych świata – Adam M. Maciejewski, Łukasz Pacholski
   • Bezzałogowce MQ‑9 w Europie – Łukasz Pacholski
   • F‑16 nadal w grze – Łukasz Pacholski
   • Nowości z flot wojen­nych świata – Tomasz Grotnik, Andrzej Nitka, Łukasz Pacholski
   • MEKO®– ewo­lu­cja trwa – Tomasz Grotnik
   • Morskie nawodne środki trans­portu sił spe­cjal­nych – Marcin Chała

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E‑WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE