Wojsko i Technika 9/2018

  Czasopismo Wojsko i Technika 9/2018

  Spis tre­ści:

  • Nowości z armii świata – Jarosław Brach, Andrzej Kiński, Bartłomiej Kucharski, Łukasz Pacholski
  • Prace badaw­czo-roz­wo­jowe w Polskiej Grupie Zbrojeniowej – Tomasz Górski
  • Leonardo gotowe na dal­sze wspar­cie Sił Zbrojnych RP i współ­pracę z pol­skim prze­my­słem – Z Marco Lupo, wice­pre­ze­sem Leonardo na region Bałkanów i Europy Wschodniej roz­ma­wiają Andrzej Kiński i Kamil Ł. Mazurek
  • Borsuk po raz drugi na MSPO – Andrzej Kiński
  • PT-91M2 w dwóch odsło­nach, czyli kolejne pro­po­zy­cje moder­ni­za­cji czoł­gów T‑72 z Bumaru-Łabędy – Andrzej Kiński
  • Zmodernizowane BWR‑y z Poznania – Andrzej Kiński, współ­praca Bartłomiej Kucharski
  • Współczesne moder­ni­za­cje czołgu M60 Cz. 2 – Bartłomiej Kucharski
  • CAMM-ER w pro­gra­mie Narew – Adam M. Maciejewski
  • Nowe pro­po­zy­cje sys­te­mów wspar­cia szko­le­nia prze­ciw­lot­ni­ków z WZU S.A. – Tomasz Wachowski
  • Udział CRW Telesystem-Mesko w opra­co­wa­niu i pro­duk­cji zestawu Piorun – Andrzej Kiński
  • Nexter 105 LG1 – arty­le­ryj­ska waga lekka – Zbigniew Borecki
  • Udane strze­la­nia amu­ni­cji do moź­dzie­rza Rak – Adam M. Maciejewski
  • TOPAZ – nowe zdol­no­ści dla nowych wyzwań wie­lo­wy­mia­ro­wego pola walki – Grupa WB
  • Głowice z Zielonki – Robert Rochowicz
  • Dobry czas dla Jelcza – Tadeusz Wróbel
  • Ludzie są naj­waż­niejsi – Z Łukaszem Dudkowskim pre­ze­sem zarządu Jelcz Sp. z o.o. roz­ma­wia Andrzej Ulanowski
  • Praetorian – tere­nowy auto­bus Szczęśniak PS – Jarosław Brach
  • Do trzech razy sztuka, czyli Mustang od nowa – Mateusz J. Multarzyński
  • Automatyczne prze­kład­nie Allisona – wybór pro­fe­sjo­na­li­stów – Mateusz J. Multarzyński
  • Kieleckie nowo­ści Conceptu – Marcin Górka
  • Niezależność sate­li­tarna Sił Zbrojnych RP w dwa lata – Tomasz Górski, Robert Wagemann
  • Nowości z sił powietrz­nych świata – Łukasz Pacholski
  • Renesans F‑15 Eagle? – Łukasz Pacholski
  • F‑16 ofe­ruje użyt­kow­ni­kom uni­ka­towe moż­li­wo­ści – Z Randym Howardem, dyrek­to­rem roz­woju biz­nesu F‑16 w Lockheed Martin Corporation, roz­ma­wiali Andrzej Kiński i Maciej Szopa
  • AGM-88E AARGM na eks­port – Łukasz Pacholski
  • Polska przy­szłość w kosmo­sie, czyli Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa – Maciej Szopa
  • Raj dla kon­struk­to­rów – Z Hubertem Jakubowskim, kie­row­ni­kiem Działu Badań i Rozwoju w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym S.A., roz­ma­wia Maciej Szopa
  • Nowości z flot wojen­nych świata – Marcin Chała, Andrzej Nitka, Łukasz Pacholski
  • Systemy okrę­towe z CTM – Tomasz Grotnik
  • Innowacyjne dwu­sta­nowe pojazdy pły­wa­jące AUV‑S – Mirosław K. Gerigk

  W sprze­daży od 12.09.2018 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E‑WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE