Wojsko i Technika 3/2019

  Wojsko i Technika 3/2019

  Spis tre­ści:

  • Nowości z armii świata – Andrzej Kiński, Bartłomiej Kucharski, Kamil Ł. Mazurek, Łukasz Pacholski
  • Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017 – 2026 pod­pi­sany – Kamil Ł. Mazurek
  • Missile Defense Review 2019 – Adam M. Maciejewski
  • Oficerowie US Army o potrze­bach pola walki – pojazdy i ich dosto­so­wa­nie do aktu­al­nych potrzeb – Bartłomiej Kucharski
  • Salon IDEX 2019 cz. 1 – Miroslav Gyűrösi
  • China International Aviation & Aerospace Exhibition 2018 cz. 4 Wozy bojowe, obrona prze­ciw­lot­ni­cza i sprzęt wojsk lądo­wych – Tomasz Szulc
  • Łączność woj­skowa w erze cyfro­wej – rela­cja z kon­fe­ren­cji MDC 2019 – Kamil Ł. Mazurek
  • Nowości z sił powietrz­nych świata – Łukasz Pacholski
  • Powrót do prze­szło­ści, czyli moder­ni­za­cja Mi-24 – Łukasz Pacholski
  • Zimowy letarg? Nie w przy­padku F-35 Lightning II – Łukasz Pacholski
  • Najnowsze odmiany Dassault Rafale cz. 2 – Marek Łaz
  • Nowości z flot wojen­nych świata – Tomasz Grotnik
  • HMAS Attack – stra­te­giczne part­ner­stwo zawarte – Łukasz Pacholski
  • Arktyczny patrol – Marcin Chała
  • Zmiany na glo­bal­nym rynku okrę­to­wym a stocz­nie euro­pej­skie – Antoni Pieńkos

  W sprze­daży od 15.03.2019 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE