Wojsko i Technika 3/2015

  WiT 3-2015

  Spis tre­ści:

  • Nowości z armii świata – Andrzej Kiński, Łukasz Pacholski, Maciej Szopa
  • 20-lecie Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju Sławomir Kułakowski w roz­mo­wie z Maciejem Szopą
  • Próby nowego Kraba – Andrzej Kiński
  • Radary AESA i tech­no­lo­gia azotku galu, czyli zmiany w radio­lo­ka­cji – Maksymilian Dura
  • Wojskowe bez­za­ło­gowce na MSPO 2015 – Maciej Szopa
  • Własne tech­no­lo­gie i patrio­tyzm prze­my­słowy klu­czem do suk­cesu na świa­to­wych ryn­kach uzbro­je­nia – Adam Bartosiewicz
  • Nowości defi­lady w Pekinie – Tomasz Szulc str. 30
  • Broń strze­lecka i wypo­sa­że­nie indy­wi­du­alne na XXIII MSPO – Krzysztof M. Płatek
  • Rozbudowa sys­temu logi­stycz­nego do efek­tyw­nego wyko­rzy­sta­nia czoł­gów Leopard 2 – Piotr Jacek Wojtowicz
  • Węzły Teleinformatyczne – nadal wiele nie­ja­sno­ści – Tomasz Wachowski
  • Dorobek i oferta szko­le­niowa Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia – WiTU
  • Nowości z sił powietrz­nych świata – Łukasz Pacholski, Maciej Szopa
  • Ukraińskie rakiety do pol­skich MiG-ów-29 – Łukasz Pacholski, współ­praca Andrzej Kiński
  • PAK FA – z coraz mniej­szym prze­ko­na­niem – Piotr Butowski
  • MAKS-2015 – rosyj­ski prze­mysł prze­staje nadą­żać cz. II – Tomasz Szulc
  • Finlandia poszu­kuje następcy Horneta – Maciej Szopa
  • Nowości z flot wojen­nych świata – Marcin Chała, Andrzej Nitka, Łukasz Pacholski.
  • Arleigh Burke po chiń­sku, czyli nisz­czy­ciele pro­jektu 052C – Andrzej Nitka
  • Uzbrojenie i wypo­sa­że­nie okrę­towe na IMDS 2015 – Marcin Chała, Andrzej Nitka