Wojsko i Technika 12/2017

  Czasopismo Wojsko i Technika 12/2017

  Spis tre­ści:

  • Nowości z armii świata – Bartłomiej Kucharski, Adam M. Maciejewski, Łukasz Pacholski
  • Droga I faza Wisły – Adam M. Maciejewski
  • Warmate dla pol­skich żoł­nie­rzy – Maciej Szopa
  • Bezpieczeństwo jest bez­cenne – Warsaw Security Forum 2017 – Kamil Ł. Mazurek
  • Polska mogłaby dołą­czyć do OCCAR – Z Arturem Alfonso-Meiriñą roz­ma­wia Kamil Ł. Mazurek
  • Ewolucja prze­ciw­lot­ni­czego Tora – Tomasz Szulc
  • Narew – pol­ska i z poci­skami CAMM? – Maciej Szopa
  • Skrzydlate poci­ski manew­ru­jące Republiki Korei – Adam M. Maciejewski
  • Próby kolej­nych pół­noc­no­ko­re­ań­skich sys­te­mów rakie­to­wych – Tomasz Szulc
  • Aktywne sys­temy ochrony pojaz­dów dla Sił Zbrojnych USA – Bartłomiej Kucharski
  • Radmor COMP@N – łącz­ność XXI wieku dla WOT – Marcin Chała
  • Dalszy los Węzłów Teleinformatycznych – Maciej Szopa
  • Aeromobilne lot­ni­skowe samo­chody ratow­ni­czo-gaśni­cze – Jarosław Brach
  • Nowości z sił powietrz­nych świata – Adam M. Maciejewski, Łukasz Pacholski
  • Polska dołą­cza do grona pro­du­cen­tów bomb rodziny Mk 80 – Kamil Ł. Mazurek
  • WCBKT S.A. wyre­mon­tuje ame­ry­kań­skie urzą­dze­nia lot­ni­skowe – Maciej Szopa
  • Marszałek przy­był do Warszawy, czyli pierw­szy Boeing 737 w Siłach Powietrznych – Łukasz Pacholski
  • Lightning II w ogniu kry­tyki – Łukasz Pacholski
  • Nowe moż­li­wo­ści współ­dzia­ła­nia Apache’a z bez­za­ło­gow­cami – Maciej Szopa
  • MQ-25 Stingray, bez­za­ło­gowy tan­ko­wiec US Navy – Maciej Szopa
  • Nowości z flot wojen­nych świata – Marcin Chała, Andrzej Nitka, Łukasz Pacholski
  • Kormoran pod­niósł ban­derę – Tomasz Grotnik
  • Saab Naval Tour – Tomasz Grotnik
  • IMDS 2017 – sys­temy elek­tro­niczne i wypo­sa­że­nie okrę­towe – Andrzej Nitka

  Zobacz skrót czasopisma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE