Wojsko i Technika 10/2018

  Czasopismo Wojsko i Technika 10/2018

  Spis tre­ści:

  • Nowości z armii świata – Bartłomiej Kucharski, Adam M. Maciejewski, Łukasz Pacholski
  • Przed nami jesz­cze dużo cięż­kiej pracy. Z wice­pre­ze­sem ds. zin­te­gro­wa­nych sys­te­mów obrony prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej na Polskę w Raytheon Integrated Defense Systems Johnem Bairdem roz­ma­wia Andrzej Kiński
  • Pięciolecie naj­waż­niej­szej kon­fe­ren­cji bez­pie­czeń­stwa w Polsce – Warsaw Security Forum. Z pre­ze­sem Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniewem Pisarskim roz­ma­wia Kamil Ł. Mazurek
  • XXVI MSPO – zmiana trendu? – Adam M. Maciejewski
  • Haubicoarmata samo­bieżna DANA ma nadal poten­cjał roz­wo­jowy – Excalibur Army
  • PCO w pro­gra­mie Leopard 2PL – Andrzej Kiński
  • Rosomaki dowo­dze­nia prze­ka­zane woj­sku – Andrzej Kiński
  • Zmodernizowany Honker M-AX Autobox Innovations – Jarosław Brach
  • Postępy pro­gramu moder­ni­za­cji Challengera 2 – Bartłomiej Kucharski
  • Moskiewskie Międzynarodowe Forum Wojskowo-Techniczno Armija 2018 Cz. 1 Uzbrojenie wojsk lądo­wych – Tomasz Szulc
  • UZBROJENIE 2018 – kon­fe­ren­cja w świą­tecz­nej opra­wie – Ryszard Woźniak
  • Amerykańska dywi­zja pan­cerna w Polsce – pomysł genialny czy chy­biony? – Kamil Ł. Mazurek
  • Litwa – coraz sil­niej­szy ele­ment wschod­niej flanki NATO – Maciej Szopa, Kamil Ł. Mazurek
  • Nowości z sił powietrz­nych świata – Adam. M. Maciejewski, Łukasz Pacholski
  • Rozpoznanie z kosmosu w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści – sate­lity IAI OptSat 3000 i ich wypo­sa­że­nie – Israel Aerospace Industries
  • Miesiąc suk­ce­sów i pierw­szego wypadku F-35 – Dariusz Wiaderski
  • Stingray dla Boeinga – Dariusz Wiaderski
  • Europejskie śmi­głowce do ochrony ame­ry­kań­skiej broni nukle­ar­nej – Łukasz Pacholski
  • T-X roz­strzy­gnięty – Łukasz Pacholski
  • Nowości z flot wojen­nych świata – Marcin Chała, Tomasz Grotnik, Łukasz Pacholski
  • Pułaski wystrze­lił – Tomasz Grotnik
  • Ukraińskie Centaury – Tomasz Grotnik
  • Euronaval Press Tour 2018 – Tomasz Grotnik

  W sprze­daży od 18.10.2018 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE