Władimir Putin roz­dał obiet­nice prze­my­słowi lot­ni­czemu

Prezydent Putin leci do Achtubinska, towa­rzy­szy mu sześć myśliw­ców Su-75, 14 maja 2019 r.

Co roku rosyj­ski pre­zy­dent Władimir Putin prze­pro­wa­dza serię narad doty­czą­cych stanu sił zbroj­nych i prze­my­słu obron­nego; w tym roku odbyły się one 15 – 17 maja w kuror­cie Soczi nad Morzem Czarnym. Nowości w tego­rocz­nej pro­ce­du­rze były dwie.

Po pierw­sze, wszyst­kie posie­dze­nia były poświę­cone tylko jed­nemu rodza­jowi sił zbroj­nych: Siłom Powietrzno-Kosmicznym Federacji Rosyjskiej, czyli lot­nic­twu, obro­nie prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej oraz woj­skom kosmicz­nym. Po dru­gie, przed serią spo­tkań w wyso­kimi woj­sko­wymi i kie­row­nic­twem prze­my­słu lot­ni­czego w Soczi, Putin odwie­dził 13 maja zakład pro­duk­cyjny w Kazaniu, gdzie moder­ni­zo­wane i pro­du­ko­wane są bom­bowce cięż­kie, a 14 maja – ośro­dek doświad­czalny 929. GLIC w Achtubinsku, gdzie pro­wa­dzone są próby wszyst­kich nowych typów samo­lo­tów i uzbro­je­nia lot­ni­czego.

MiG-31K, czyli lotniczy rakietowy kompleks powietrze-powierzchnia z hiperdźwiękowym pociskiem balistycznym izdielije 292.

MiG-31K, czyli lot­ni­czy rakie­towy kom­pleks powie­trze-powierzch­nia
z hiper­dź­wię­ko­wym poci­skiem bali­stycz­nym izdie­lije 292.

Największym zasko­cze­niem narady w Soczi było zapo­wie­dziane przez Putina zamó­wie­nie 76 myśliw­ców pią­tej gene­ra­cji Su-57 dla trzech puł­ków. Należy przed 2028 rokiem cał­ko­wi­cie prze­zbroić trzy pułki lot­ni­cze Sił Powietrzno-Kosmicznych w per­spek­ty­wiczne kom­pleksy lot­ni­cze pią­tej gene­ra­cji Su-57, powie­dział, i kon­ty­nu­ował: Mam nadzieję […] że już w naj­bliż­szym cza­sie zosta­nie zawarty kon­trakt na kom­plek­sową dostawę 76 myśliw­ców wraz z nowo­cze­snym uzbro­je­niem i zmo­der­ni­zo­waną infra­struk­turą naziemną.
Podpisanie kon­traktu na Su-57 jest moż­liwe w cza­sie zbli­ża­ją­cego się forum Armia 2019 w czerwcu w Kubince, bądź, co bar­dziej praw­do­po­dobne, wystawy MAKS 2019 w sierp­niu w Żukowskim. Przypomnijmy, że pod­czas poprzed­niego forum Armia 2018 wice­mi­ni­ster obrony Rosji Aleksiej Kriworuczko i pre­zes Połączonej Korporacji Lotniczej Jurij Sliusar pod­pi­sali kon­trakt na pierw­sze dwa pro­duk­cyjne Su-57 z dostawą ich do końca 2020 r. Sądząc z dostęp­nych doku­men­tów na zakup pod­ze­spo­łów dla tych dwóch samo­lo­tów, dostawa pierw­szego nastąpi pod koniec tego roku. Wraz z tym zaanon­so­wano kolejny kon­trakt na 13 Su-57 do końca 2027 r.; według Kriworuczko, część z tych samo­lo­tów, poczy­na­jąc od 2023 r. ma być wyko­nana w wer­sji „dru­giego etapu” z nowymi sil­ni­kami.
Siedemdziesiąt sześć myśliw­ców wystar­czy dla trzech puł­ków o zmniej­szo­nym skła­dzie, po dwie eska­dry z 12 każda; pełny skład rosyj­skiego pułku lot­nic­twa tak­tycz­nego to trzy eska­dry. Pozostałe cztery samo­loty tra­fią do ośrodka prób woj­sko­wych i prze­szka­la­nia per­so­nelu lata­ją­cego w Lipiecku.
Putin powie­dział w Soczi, że obec­nie obo­wią­zu­jący pro­gram zaku­pów uzbro­je­nia na lata 2018 – 2027 (GPW-2027) prze­wi­dy­wał zakup szes­na­stu Su-57 do 2027 r. Jednakże po nego­cja­cjach, kon­ty­nu­ował Putin, prze­mysł zmniej­szył cenę na samo­loty i ich uzbro­je­nie o pra­wie 20 pro­cent, co umoż­li­wiło zwięk­sze­nie zamó­wie­nia do 76 samo­lo­tów bez zwięk­sze­nia kosz­tów, jak­kol­wiek dziw­nie by to brzmiało. Prawdopodobnie ozna­cza to, że cena Su-57 została obni­żona na tyle, że można kupić 76 tych myśliw­ców za sumę prze­wi­dzianą wcze­śniej dla 16 Su-57 i więk­szej liczby Su-35S. Przypomnijmy, że oba te typy są pro­du­ko­wane przez ten sam zakład w Komsomolsku nad Amurem.
Intrygująca fraza poja­wiła się w repor­tażu gazety Kommersant, która powo­łu­jąc się na źró­dło w prze­my­śle obron­nym poin­for­mo­wała, że cena samo­lotu będzie mniej­sza m.in. dzięki zmia­nie kon­struk­cji wewnętrz­nej Su-57 i zuni­fi­ko­wa­niu roz­wią­zań tech­nicz­nych. „Zunifikowanie” może w tym przy­padku ozna­czać uprosz­cze­nie z uży­ciem kom­po­nen­tów, na przy­kład, od Su-35S. Przy oka­zji, Kommersant podał cenę 160 – 170 miliar­dów rubli za 76 Su-57, czyli 35 mln USD za samo­lot, co wydaje się być sumą znacz­nie zani­żoną.
Su-35 pozo­sta­nie w ofer­cie jako pro­dukt eks­por­towy. Niedawno Rosjanie ogło­sili, że także Su-57E, eks­por­towy, jest gotowy do sprze­daży innym kra­jom. Na początku maja 2019 r. w wywia­dzie dla prasy turec­kiej Siergiej Czemiezow, dyrek­tor gene­ralny Rostechu, zaofe­ro­wał go Turcji, bar­dziej pro­pa­gan­dowo niż fak­tycz­nie.
Planowane zamó­wie­nie 76 myśliw­ców Su-57 jest zaska­ku­jące, gdyż dotych­czas w Rosji domi­no­wała pozy­cja wyra­żana kil­ka­krot­nie przez rosyj­skiego wice­pre­miera Jurija Borisowa, że Su-35 jest jed­nym z naj­lep­szych samo­lo­tów na świe­cie i dla­tego nie mamy dzi­siaj powodu, aby for­so­wać pro­duk­cję seryjną myśliwca pią­tej gene­ra­cji. Z dru­giej strony nie zapo­mi­najmy, że do zała­ma­nia cen ropy naf­to­wej w 2014 r. Rosja pla­no­wała zakup 60 Su-57 do 2020 r. i kolej­nych 150 – 160 do 2025.

  • Piotr Butowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE