Wiedza jest siłą

Amunicja 30×173 mm skonstruowana przez Nammo i produkowana przez MESKO S.A. jest wykorzystywana przez polskie kołowe wozy bojowe Rosomak.

Amunicja 30×173 mm skon­stru­owana przez Nammo i pro­du­ko­wana przez MESKO S.A. jest wyko­rzy­sty­wana przez pol­skie kołowe wozy bojowe Rosomak.

Polski prze­mysł obronny na prze­strzeni ostat­nich dzie­się­ciu lat prze­cho­dzi pro­ces roz­woju i moder­ni­za­cji. Współpraca z fir­mami mię­dzy­na­ro­do­wymi ode­grała w nim istotną rolę, podob­nie jak w budo­wa­niu kra­jo­wych zdol­no­ści obron­nych i dostar­cza­niu wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów Siłom Zbrojnym RP. W nad­cho­dzą­cych latach licen­cje i trans­fery tech­no­lo­gii będą klu­czem do utrzy­ma­nia i umac­nia­nia tych wię­zów.

Współczesne śro­do­wi­sko pola walki jest coraz bar­dziej dyna­miczne i stwa­rza nowe, coraz bar­dziej zło­żone wyzwa­nia dla sił zbroj­nych. Jako wio­dący dostawca pro­duk­tów obron­nych i lot­ni­czych, Nammo ma zdol­no­ści i doświad­cze­nie, aby opra­co­wy­wać nie­za­wodny, wyso­kiej jako­ści sprzęt i roz­wią­za­nia, któ­rych współ­cze­sny żoł­nierz potrze­buje. Umożliwia to prze­wi­dy­wa­nie wyzwań jutra i opra­co­wy­wa­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań, aby im spro­stać.

Precyzja kon­struk­cji

Umiejętność patrze­nia w przy­szłość pomo­gła Nammo w osią­gnię­ciu pozy­cji glo­bal­nego lidera, jeśli cho­dzi o roz­wią­za­nia obronne. Dzięki poten­cja­łowi badaw­czo-roz­wo­jo­wemu i wysoko wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadrze inży­nier­skiej, fir­mie udało się opra­co­wać zaawan­so­wane tech­no­lo­gie, a te z kolei pozwo­liły na dostar­cze­nie klien­tom pro­duk­tów naj­wyż­szej klasy. Nie osią­gnięto jed­nak tego wszyst­kiego samo­dziel­nie. W ostat­niej deka­dzie Nammo nawią­zało współ­pracę z kil­koma przed­się­bior­stwami z Polski, trans­fe­ru­jąc wypo­sa­że­nie i know-how, budu­jąc part­ner­stwo, które satys­fak­cjo­nuje obie koope­ru­jące strony.
Nammo zbu­do­wało w Polsce dłu­go­fa­lowe rela­cje oparte na zaufa­niu, i bli­sko współ­pra­cuje z pol­skimi fir­mami sek­tora obron­nego, aby dostar­czyć nie­zbędne tech­no­lo­gie i usługi. Dzięki wspól­nym przed­się­wzię­ciom moż­liwe jest zapew­nie­nie opty­mal­nych roz­wią­zań Siłom Zbrojnym RP, w tym samym cza­sie zaspo­ka­ja­jąc także potrzeby innych kon­tra­hen­tów z państw NATO.
Siłę związ­ków z pol­skim prze­my­słem obra­zuje współ­praca Nammo z MESKO S.A. ze Skarżyska-Kamiennej. Nammo i MESKO współ­pra­co­wały na prze­strzeni lat m.in. w ramach pro­gramu amu­ni­cji śred­niego kali­bru, który zaowo­co­wał zbu­do­wa­niem zdol­no­ści do uru­cho­mie­nia pro­duk­cji i tym samym dostar­cza­nia SZ RP nowo­cze­snej amu­ni­cji 30×173 mm do armaty auto­ma­tycz­nej koło­wego wozu bojo­wego Rosomak.
Współpraca roz­sze­rzyła się także na inne obszary. Nammo wspiera pol­skie firmy m.in. w opra­co­wa­niu przez nie wła­snych zdol­no­ści demi­li­ta­ry­za­cji prze­ter­mi­no­wa­nej amu­ni­cji i piro­tech­niki. Zleciło też Zakładom Metalowym DEZAMET S.A. wyko­na­nie waż­nego i pre­sti­żo­wego zada­nia — opra­co­wa­nia i kwa­li­fi­ka­cji nowego zapal­nika do 25-mili­me­tro­wej amu­ni­cji APEX, która będzie uży­wana w dział­kach GAU-22/A myśliw­ców F‑35. Prace te obec­nie trwają i Dezamet dosko­nale oraz ter­mi­nowo wywią­zuje się ze swo­ich zobo­wią­zań. Zapalnik został już zaapro­bo­wany przez ame­ry­kań­ską komi­sję odbior­czą i trwają jego bada­nia kwa­li­fi­ka­cyjne.

Stawić czoła nowym zagro­że­niom

Współczesne siły zbrojne muszą sta­wić czoła na polu walki róż­no­rod­nym i nagle poja­wia­ją­cym się zagro­że­niom, zatem potrze­bują zdol­no­ści do szyb­kiej i efek­tyw­nej odpo­wie­dzi. Dzięki doświad­cze­niu i sta­łemu inwe­sto­wa­niu w roz­wój, Nammo zapew­nia dzi­siaj sze­reg zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań, zarówno swoim klien­tom w Polsce, jak i w innych kra­jach. Amunicja 30 mm i 120 mm, gra­nat­nik prze­ciw­pan­cerny M72 LAW, czy kon­cep­cja amu­ni­cji pro­gra­mo­wal­nej, to tylko nie­które przy­kłady takich roz­wią­zań firmy. Rodzina 30-mili­me­tro­wej amu­ni­cji Nammo, składa się z nabo­jów z poci­skiem pod­ka­li­bro­wym i wie­lo­za­da­nio­wym, a także nabo­jów ćwi­czeb­nych, które zapro­jek­to­wane zostały i są pro­du­ko­wane zgod­nie z naj­wyż­szymi stan­dar­dami firmy, a które łączą w sobie bez­pie­czeń­stwo eks­plo­ata­cji i efek­tyw­ność w walce.
Amunicja do czoł­gów pod­sta­wo­wych 120-mili­me­trowy nabój do czoł­go­wej armaty gład­ko­lu­fo­wej to także bar­dzo efek­tywny śro­dek walki, dziś coraz czę­ściej wybie­rany przez siły zbrojne na całym świe­cie. Amunicja ta cha­rak­te­ry­zuje się wysoką pene­tra­cją, a także sku­tecz­nym raże­niem celu odłam­kami i siłą wybu­chu.
120 mm nabój z mało wraż­li­wym poci­skiem odłam­kowo-burzą­cym ze smu­ga­czem IM HE‑T (Insensitive Munition High Explosive Tracer) został zapro­jek­to­wany w taki spo­sób, aby zapew­nić kom­bi­na­cję wiel­kiej siły raże­nia i wyso­kiej cel­no­ści, co pozwala na ogra­ni­cze­nie znisz­czeń ubocz­nych.
Z kolei nabój 120 mm z poci­skiem wie­lo­za­da­nio­wym MP, jak sama nazwa wska­zuje, jest wyjąt­kowo wszech­stronny. Może deto­no­wać przy ude­rze­niu, pene­tro­wać ściany budyn­ków i innych obiek­tów umoc­nio­nych, co pomaga wła­snym żoł­nie­rzom np. pod­czas dzia­łań w tere­nie zur­ba­ni­zo­wa­nym. Detonacja może zostać opóź­niona, co zapew­nia poci­skowi pene­tra­cję ściany budynku i wybuch wewnątrz obiektu. To ozna­cza, że cele takie jak schrony szta­bowe nie­przy­ja­ciela czy sta­no­wi­ska snaj­pe­rów mogą być neu­tra­li­zo­wane bez powo­do­wa­nia poważ­niej­szych znisz­czeń ubocz­nych.

  • Nammo AS

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE