Warsaw Security Forum 2017

Przemowienie otwierajace WSF 2017 z udzialem wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansow Mateusza Morawieckiego

Przemowienie otwie­ra­jace WSF 2017 z udzia­lem wice­pre­miera, Ministra Rozwoju i Finansow Mateusza Morawieckiego

Tegoroczny listo­pad obfi­to­wał w sze­reg kon­fe­ren­cji i semi­na­riów, poru­sza­ją­cych tema­tykę bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści. Najważniejszym takim wyda­rze­niem w Polsce była kon­fe­ren­cja Warsaw Security Forum 2017 (WSF), która odbyła się w Warszawie w dniach 8 – 9 listo­pada. Zespół Badań i Analiz Militarnych był głów­nym part­ne­rem medial­nym czwar­tej edy­cji tego corocz­nego wyda­rze­nia, orga­ni­zo­wa­nego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego – nie­za­leżny think tank spe­cja­li­zu­jący się w poli­tyce zagra­nicz­nej, bez­pie­czeń­stwie mię­dzy­na­ro­do­wym i obron­no­ści.

Czwarta kon­fe­ren­cja Warsaw Security Forum, wzo­rem poprzed­nich, była wyda­rze­niem pod każ­dym wzglę­dem rekor­do­wym. Wzięło w niej udział ponad 900 uczest­ni­ków z 53 kra­jów, z czego nie­mal połowę sta­no­wili obco­kra­jowcy. Dla porów­na­nia, WSF 2016 przy­cią­gał ponad 500 osób, a więc nie­mal dwu­krotny wzrost liczby uczest­ni­ków można uznać za zna­czące osią­gnię­cie. Ponad 100 pre­le­gen­tów, nie­mal 150 przed­sta­wi­cieli admi­ni­stra­cji publicz­nej i pra­wie 200 repre­zen­tan­tów orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych to liczby, które robią wra­że­nie i sta­wiają WSF w gro­nie naj­waż­niej­szych wyda­rzeń tego typu w Europie. Warto dodać, że jak co roku stra­te­gicz­nym part­ne­rem WSF 2017 było Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, inni part­ne­rzy to: NATO, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundusz Wyszehradzki. Oficjalny patro­nat nad WSF 2017 objęło pięć mini­sterstw oraz amba­sady 10 państw.
Również pod wzglę­dem medial­nym kon­fe­ren­cja osią­gnęła nie­by­wały suk­ces. Obecnych było ok. 120 przed­sta­wi­cieli ogól­no­pol­skich, zagra­nicz­nych i bran­żo­wych mediów, zasięg twe­etów z hasz­ta­giem #WSF2017 osią­gnął pra­wie 500 000, a wia­do­mo­ści zwią­zane z WSF miały ponad 2400 udo­stęp­nień. Na kon­fe­ren­cji obec­nych było sie­dem ekip tele­wi­zyj­nych (TVP Info, Polsat News 2, TVN Biznes i Świat, TVP Polonia, Biełsat TV, UA TV oraz hromadske.ua), co rów­nież należy uznać za zna­czący suk­ces, szcze­gól­nie w kon­tek­ście zazwy­czaj nie­wiel­kiego zain­te­re­so­wa­nia tego typu wyda­rze­niami w mediach audio­wi­zu­al­nych.

Znamienici goście

W WSF 2017 wzięli udział liczni przed­sta­wi­ciele insty­tu­cji publicz­nych, mini­sterstw, sił zbroj­nych, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, amba­sad, biz­nesu, mediów tra­dy­cyj­nych, audio­wi­zu­al­nych i elek­tro­nicz­nych oraz nie­za­leżni eks­perci z całego świata. Z pol­skich gości należy wymie­nić przede wszyst­kim wice­pre­miera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, jak rów­nież Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, któ­rzy wygło­sili mowy otwie­ra­jące kon­fe­ren­cję. Oprócz nich, z pol­skich pane­li­stów nie spo­sób nie wspo­mnieć o Michale Jachu, Przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP; Michale Kobosko, dyrek­to­rze war­szaw­skiego biura Atlantic Council; Grzegorzu Małeckim, Szefie Agencji Wywiadu w latach 2015 – 2016; Andrzeju Zybertowiczu, doradcy Prezydenta RP czy Rafale Trzaskowskim, pośle na Sejm RP. Co jed­nak ważne, w spo­sób widoczny zabra­kło wyso­kich rangą przed­sta­wi­cieli Ministerstwa Obrony Narodowej.
Wydaje się, że jesz­cze bar­dziej dopi­sali goście i pre­le­genci z zagra­nicy. Tegoroczne WSF gościło Giorgija Margwelaszwiliego, pre­zy­denta Gruzji oraz kil­ka­dzie­siąt towa­rzy­szą­cych mu osób. Oprócz niego w kon­fe­ren­cji wzięli udział m.in.: Arturo Alfonso-Meiriño, dyrek­tor OCCAR; Klaus-Dieter Borchardt z Komisji Europejskiej; prof. Norman Davies z Uniwersytetu Oksfordzkiego; George Friedman, zało­ży­ciel Geopolitical Futures; Thomas Greminger, Sekretarz Generalny OBWE; Mark Gunzinger z ame­ry­kań­skiego CSBA; Hanna Hopko, Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy; Vuk Jeremić, Minister Spraw Zagranicznych Serbii w latach 2007 – 2012; Mehdi Jomaa, pre­mier Tunezji w latach 2014 – 2015; Daniel Kostoval, Wiceminister Obrony Republiki Czeskiej; Linas Linkievičius, Minister Spraw Zagranicznych Litwy; Peter Roberts, dyrek­tor bry­tyj­skiego RUSI oraz Vaira Vīķe-Freiberga, pre­zy­dent Łotwy w latach 1999 – 2007.
Jak widać, orga­ni­za­to­rom WSF 2017 udało się z jed­nej strony zacho­wać balans pomię­dzy gośćmi z Polski i z zagra­nicy, z dru­giej zaś w tym roku rów­no­waga mię­dzy przed­sta­wi­cie­lami, i tym samym opi­niami, insty­tu­cji i pod­mio­tów ame­ry­kań­skich a tymi z Europy Zachodniej i Środkowej została zacho­wana, co nie do końca miało miej­sce np. pod­czas WSF 2016, gdzie zde­cy­do­waną domi­na­cję mieli Amerykanie. Widać, że Fundacja Pułaskiego potrafi nie tylko orga­ni­zo­wać wiel­kie wyda­rze­nia, ale rów­nież uczyć się na błę­dach i dosto­so­wy­wać swoje dzia­ła­nia do bie­żą­cych potrzeb.
Także pod wzglę­dem obec­no­ści biz­nesu WSF 2017 był wyda­rze­niem nie­tu­zin­ko­wym. W impre­zie wzięło udział ponad 170 przed­sta­wi­cieli firm, w głów­nej mie­rze naj­waż­niej­szych pol­skich i zagra­nicz­nych przed­się­biorstw sek­to­rów: zbro­je­nio­wego, ener­ge­tycz­nego, ban­ko­wego i nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. Tak jak w zeszłym roku, part­ne­rem stra­te­gicz­nym WSF była ame­ry­kań­ska firma Raytheon – praw­do­po­dobny dostawca sys­te­mów Patriot dla Wojska Polskiego. Także szwedzki Saab oraz nor­we­ski Kongsberg były, tra­dy­cyj­nymi już, spon­so­rami wyda­rze­nia. Nowością oka­zało się nato­miast uczest­nic­two ame­ry­kań­skich firm, czyli Bell Helicopter
– wal­czą­cego o kon­trakt na śmi­głowce bojowe w pro­gra­mie Kruk – oraz Northrop Grumman, który stara się pro­mo­wać swój zauto­ma­ty­zo­wany sys­tem dowo­dze­nia IBCS. Oprócz powyż­szych firm zbro­je­nio­wych, obec­nymi na WSF były: Bank PKO S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu, EY, Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Selectivv. W kon­fe­ren­cję sil­nie zaan­ga­żo­wały się także HP i BMW jako odpo­wied­nio part­ner tech­niczny i logi­styczny.
Nie spo­sób rów­nież nie wspo­mnieć o sze­regu part­ne­rów insty­tu­cjo­nal­nych, pośród któ­rych zna­la­zły się takie pod­mioty, jak: Atlantic Council, Brookings, German Marshal Fund, Potomac Foundation, Center for Strategic & International Studies, Ośrodek Studiów Wschodnich, OCCAR czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

  • Kamil Ł. Mazurek

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE