Warsaw Security Forum 2016

Warszawskie Warsaw Security Forum to obecnie jedna z najważniejszych konferencji związanych z sektorem bezpieczeństwa i obronności w Europie Środkowo-Wschodniej.

Warszawskie Warsaw Security Forum to obec­nie jedna z naj­waż­niej­szych kon­fe­ren­cji zwią­za­nych z sek­to­rem bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści w Europie Środkowo-Wschodniej.

W dniach 26 – 28 paź­dzier­nika w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie odbyła się mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja sek­tora bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści Warsaw Security Forum, zor­ga­ni­zo­wana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego – nie­za­leżny think tank spe­cja­li­zu­jący się w tema­tyce poli­tyki zagra­nicz­nej i bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­wego. Była to już trze­cia edy­cja tego wyda­rze­nia, które suk­ce­syw­nie zyskuje pozy­cję naj­waż­niej­szej kon­fe­ren­cji o tym pro­filu w regio­nie, a z całą pew­no­ścią jest nią już w Polsce. Zespół Badań i Analiz Militarnych, wydawca mie­sięcz­nika „Wojsko i Technika”, był jed­nym z bran­żo­wych part­ne­rów medial­nych tego przed­się­wzię­cia.

Tegoroczne Warsaw Security Forum przy­cią­gnęło liczne grono gości z Polski i zagra­nicy – ponad pół tysiąca uczest­ni­ków, włą­cza­jąc w to wyso­kich rangą przed­sta­wi­cieli admi­ni­stra­cji publicz­nej, w szcze­gól­no­ści resor­tów odpo­wie­dzial­nych za obron­ność, bez­pie­czeń­stwo, sprawy zagra­niczne i roz­wój gospo­dar­czy, a także gości z sek­tora biz­nesu, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz mediów. Na tle wcze­śniej­szych, tego­roczna kon­fe­ren­cja była nie tylko naj­dłuż­sza – trwała trzy dni – ale rów­nież naj­więk­sza, zarówno pod wzglę­dem liczby gości, jak rów­nież liczby paneli dys­ku­syj­nych, moż­li­wo­ści networ­kingu i zasięgu w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Organizatorzy doło­żyli wielu sta­rań, aby WSF 2016 wyro­sło na wyda­rze­nie ze sfery bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści, na któ­rym po pro­stu trzeba być.
WSF 2016 roz­po­częło się od czę­ści prze­my­słowo-tech­nicz­nej Security Beyond the Horizon, pod­czas któ­rej pod­mioty branży zbro­je­nio­wej miały oka­zję pre­zen­ta­cji swo­ich naj­no­wo­cze­śniej­szych pro­duk­tów i dys­ku­sji w pane­lach na wybrane, ważne z punktu widze­nia moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych RP, tematy. Wśród spon­so­rów i part­ne­rów prze­my­sło­wych obec­nych na WSF warto w tym miej­scu odno­to­wać stra­te­gicz­nych, tj. naj­więk­szy i naj­waż­niej­szy pod­miot sek­tora prze­my­słu obron­nego w naszym kraju – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. i ame­ry­kań­skiego giganta branży elek­tro­nicz­nej i rakie­to­wej – kon­cern Raytheon. Oprócz nich swoją obec­ność na kon­fe­ren­cji sil­nie zasy­gna­li­zo­wały także szwedzki SAAB i jego bez­po­średni kon­ku­rent w postę­po­wa­niach zwią­za­nych z moder­ni­za­cją Marynarki Wojennej – nie­miecki ThyssenKrupp Marine Systems. Nie zabra­kło także nor­we­skiego Kongsberga, BAE Systems i ame­ry­kań­skiego Lockheed Martina oraz kon­sor­cjum MEADS International – dziś jedy­nego ewen­tu­al­nego kon­ku­renta Raytheona w prze­targu na pol­ski sys­tem obrony prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej śred­niego zasięgu Wisła.
Otwarcie czę­ści prze­my­słowo-tech­nicz­nej WSF 2016 odbyło się z udzia­łem wyso­kiej rangi przed­sta­wi­cieli mini­ster­stwa Rozwoju i Obrony Narodowej: Jerzego Kwiecińskiego, sekre­ta­rza stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Wojciecha Falkowskiego, pod­se­kre­ta­rza stanu w MON, któ­rzy wygło­sili mowy otwie­ra­jące. Oprócz pre­zen­ta­cji prze­my­sło­wych (m.in. Raytheona, TKMS, SAAB‑a i BAE Systems), zgro­ma­dzeni goście mieli oka­zję wysłu­chać pre­zen­ta­cji przed­sta­wi­cieli woj­ska na temat Strategicznego Przeglądu Obronnego, wygło­szo­nej przez płk. Mieczysława Malca i przy­szło­ści tech­no­lo­gii woj­sko­wych w Polsce, którą przed­sta­wił zastępca dyrek­tora Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, płk Robert Łukawski. Trwającą ponad cztery godziny sesję Security Beyond the Horizon zakoń­czyły dwa panele dys­ku­syjne z sza­cow­nymi gośćmi WSF 2016, tj. gen. w st. spocz. Philipem M. Breedlove’em ze Stanów Zjednoczonych, do nie­dawna naczel­nym dowódcą sił NATO w Europie (lata 2013 – 2016) i gen. w st. spocz. Richardem Shirreffem z Wielkiej Brytanii, zastępcą naczel­nego dowódcy sił NATO w Europie w latach 2011 – 2014.
Warto w tym miej­scu wspo­mnieć o wyda­rze­niu waż­nym dla pol­sko-szwedz­kiej współ­pracy prze­my­sło­wej. Pierwszy dzień WSF 2016 zaowo­co­wał pod­pi­sa­niem poro­zu­mie­nia pomię­dzy SAAB Kockums a Polską Grupą Zbrojeniową, doty­czą­cego moż­li­wej współ­pracy w zakre­sie budowy okrę­tów pod­wod­nych dla pol­skiej Marynarki Wojennej i poten­cjal­nych klien­tów zagra­nicz­nych (patrz także w dziale „Nowości z flot wojen­nych świata”).

  • Kamil Łukasz Mazurek

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE