Umowa na Pilicę pod­pi­sana

Umowa na Pilicę podpisana. Drugi prototyp przeciwlotniczego zestawu rakietowo-artyleryjskiego ZUR-23-2SP (Jodek-SP) systemu PSR-A Pilica był prezentowany m.in. na tegorocznym MSPO.

Umowa na Pilicę pod­pi­sana. Drugi pro­to­typ prze­ciw­lot­ni­czego zestawu rakie­towo-arty­le­ryj­skiego ZUR-23 – 2SP (Jodek-SP) sys­temu PSR‑A Pilica był pre­zen­to­wany m.in. na tego­rocz­nym MSPO.

24 listo­pada, w sie­dzi­bie Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., przed­sta­wi­ciele Inspektoratu Uzbrojenia MON i Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., w obec­no­ści mini­stra obrony naro­do­wej Antoniego Macierewicza, zło­żyli swoje pod­pisy na war­tej 746 155 165,41 PLN umo­wie doty­czą­cej dostar­cze­nia Siłom Zbrojnym RP (a dokład­nie Siłom Powietrznym) Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo-Artyleryjskiego (PSR‑A) Pilica.

Z ramie­nia IU umowę pod­pi­sał zastępca szefa Inspektoratu Uzbrojenia MON płk Piotr Imański, nato­miast ze strony prze­my­słu byli to: pre­zes zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko i czło­nek zarządu PGZ S.A. Adam Lesiński; w imie­niu ZM Tarnów S.A. pre­zes zarządu Henryk Łabędź i czło­nek zarządu Łukasz Komendera; poza tym człon­ko­wie zarządu PIT-RADWAR S.A. Rafał Kowalczyk i Janusz Wieczorek oraz czło­nek zarządu PCO S.A. Stanisław Natkański. Tak długa lista pod­pi­su­ją­cych oddaje zakres aktyw­no­ści w przed­się­wzię­ciu po stro­nie PGZ S.A., gdyż w opra­co­wa­nie PSR‑A Pilica zaan­ga­żo­wane było kon­sor­cjum, na czele któ­rego stoi ZM Tarnów S.A., jako lider tech­niczny i dostawca, jak rów­nież inne spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej: PIT-RADWAR S.A. i PCO S.A. Spółka PIT-RADWAR będzie odpo­wia­dała za dostar­cze­nie sze­ściu sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych (na obec­nym, począt­ko­wym, eta­pie wdra­ża­nia umowy, ich typ nie został okre­ślony – w grę wcho­dzą sta­cje klasy Soły lub Bystrej; teo­re­tycz­nie mogą to być nawet radio­lo­ka­tory impor­to­wane, choć wydaje się to mało praw­do­po­dobne), nato­miast PCO będzie dostawcą opto­elek­tro­nicz­nych gło­wic obser­wa­cyjno-śle­dzą­cych GOS‑1 Aurora. Faktyczna lista pol­skich pod­do­staw­ców jest znacz­nie dłuż­sza i obej­muje m.in.: MESKO S.A. (amu­ni­cja 23 mm i poci­ski rakie­towe Grom/Piorun), WZŁ nr 2 S.A. (kon­te­ner i sta­no­wi­ska dowo­dze­nia) czy Jelcz Sp. z o.o. (pojazdy cię­ża­rowe serii Jelcz 442.32).
  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE