Udane strze­la­nia amu­ni­cji do moź­dzie­rza Rak

20 sierpnia br., strzal 120 mm pociskiem HE na poligonie w Nowej Debie w trakcie probnych strzelan, ktore zakonczyly etap badan konstrukcyjnych nowej amunicji.

20 sierp­nia br., strzal 120 mm poci­skiem HE na poli­go­nie w Nowej Debie w trak­cie prob­nych strze­lan, ktore zakon­czyly etap badan kon­struk­cyj­nych nowej amu­ni­cji.

Dwa lata temu, na łamach „Wojska i Techniki” 9/2016, przed­sta­wi­li­śmy aktu­alny stan zaawan­so­wa­nia pro­gramu roz­woju nowej pol­skiej amu­ni­cji prze­zna­czo­nej do naj­now­szych 120 mm moź­dzie­rzy samo­bież­nych Rak, pro­wa­dzony przez Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. 20 sierp­nia tego roku nowo skon­stru­owana amu­ni­cja, czyli nabój z poci­skiem odłam­kowo-burzą­cym z zapal­ni­kiem ude­rze­nio­wym, ukoń­czyła pomyśl­nie bada­nia kon­struk­cyjne.

Przeprowadzone 20 sierp­nia strze­la­nia to kolejny suk­ces kon­sor­cjum ZM DEZAMET S.A. i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Potwierdzają to osią­gnię­cia pra­cow­ni­ków spółki z Nowej Dęby i Instytutu z Zielonki. Dzięki wyni­kom ich pracy 120 mm moź­dzie­rze samo­bieżne Rak Wojska Polskiego będą miały sku­teczną amu­ni­cję do szko­le­nia i walki. A pro­gram moź­dzie­rza Rak i jego amu­ni­cja będą kolej­nym suk­ce­sem pol­skich kon­struk­to­rów sys­te­mów arty­le­ryj­skich, a także kon­ku­ren­cyj­nym na świa­to­wych ryn­kach wyro­bem w ofer­cie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Warto w tym miej­scu wspo­mnieć, że w pra­cach nad moź­dzie­rzem i amu­ni­cją do niego bie­rze także udział sze­reg innych spółek sku­pio­nych w PGZ S.A., m.in.: Huta Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., Nitro-Chem S.A., Rosomak S.A., Jelcz Sp. z o.o.
Przypomnijmy, że sys­tem amu­ni­cji kali­bru 120 mm do moź­dzie­rza samo­bież­nego Rak (pro­du­ko­wa­nego przez Hutę Stalowa Wola S.A.) będzie skła­dał się z nabo­jów z poci­skami: odłam­kowo-burzą­cymi (HE), oświe­tla­ją­cymi (ILL), dym­nymi (SMK) i amu­ni­cji OF-843BM. Ta ostat­nia to amu­ni­cja odłam­kowo-burząca sta­rego typu, która po moder­ni­za­cji, dosto­so­wu­ją­cej do strze­la­nia z Raka (ory­gi­nal­nie była prze­zna­czona do moź­dzie­rzy łado­wa­nych odprzo­dowo), będzie wyko­rzy­sty­wana jako amu­ni­cja ćwi­czebna, nato­miast nowo skon­stru­owane naboje z poci­skami HE będą sta­no­wiły zapas na czas W. Dodajmy, że umowa na sys­tem amu­ni­cyjny nie obej­muje zupeł­nie nowej amu­ni­cji ćwi­czeb­nej, odpo­wia­da­ją­cej bali­styce amu­ni­cji HE, choć takowa także powstała. Jest to nabój z poci­skiem wskaź­ni­ko­wym z ładun­kiem wybu­cho­wym o małej sile raże­nia. Powstał także pocisk ela­bo­ro­wany obo­jęt­nie, który już wyko­rzy­sty­wano do badań bali­stycz­nych moź­dzie­rza Rak.
Poza tym umowa na opra­co­wa­nie sys­temu amu­ni­cji 120 mm do moź­dzie­rza samo­bież­nego Rak obej­muje rów­nież dostawę innych nabo­jów: szkol­nego, szkol­nego-prze­kroju i tre­nin­go­wego. Ten ostatni to atrapa naboju, prze­zna­czona do szko­le­nia obcho­dze­nia się z amu­ni­cją, np. uzu­peł­nia­nia zapasu amu­ni­cji w maga­zy­nach kadłu­bo­wych Raka, łado­wa­nia moź­dzie­rza bez strze­la­nia itp.

Co nowego?

Minione dwa lata przy­nio­sły pewne zmiany orga­ni­za­cyjne i od nich zacznijmy tę krótką aktu­ali­za­cję wyda­rzeń.
24 maja 2017 r. pod­pi­sano aneks do umowy, który zmie­nił podział obo­wiąz­ków w ramach kon­sor­cjum. Przypomnijmy, że wcze­śniej ZM DEZAMET odpo­wia­dały tylko za pro­duk­cję pro­to­ty­pów amu­ni­cji, ale mimo tak nie­wiel­kiego wpływu na wynik koń­cowy były zara­zem lide­rem kon­sor­cjum. Natomiast do WITU nale­żało skon­stru­owa­nie amu­ni­cji i prze­pro­wa­dze­nie jej badań (opra­co­wa­nie pro­gramu badań i ich prze­bieg). Po anek­so­wa­niu umowy DEZAMET odpo­wiada za kon­struk­cję amu­ni­cji wraz z jej pro­duk­cją. Programy badań wstęp­nych i kwa­li­fi­ka­cyj­nych są wspól­nym dzie­łem Zakładów i Instytutu, nato­miast na WITU spo­czywa odpo­wie­dzial­ność za prze­pro­wa­dze­nie tychże badań, jak rów­nież opra­co­wa­nie tabel strzel­ni­czych.
Nowe infor­ma­cje doty­czą też moder­ni­zo­wa­nej amu­ni­cji, czyli nabo­jów OF-843BM. Amunicja ta prze­szła bada­nia cer­ty­fi­ku­jące w try­bie III OiB. Obecnie trwają dostawy OF-843BM, na mocy umowy zawar­tej w 2016 r.

  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE