Trzeci filar Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A.

W listopadzie WZL nr 2 S.A. przeprowadził pierwszą usługę malowania samolotu dla Polskich Linii Lotniczych LOT.

W listo­pa­dzie WZL nr 2 S.A. prze­pro­wa­dził pierw­szą usługę malo­wa­nia samo­lotu dla Polskich Linii Lotniczych LOT.

Obok dzia­łal­no­ści w sek­to­rze prze­my­słu obron­nego i świad­cze­nia usług obej­mu­ją­cych obsługi woj­sko­wych samo­lo­tów i prace przy bez­za­ło­go­wych sys­te­mach lata­ją­cych, trze­cim fila­rem dzia­łal­no­ści Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy jest rynek lot­nic­twa cywil­nego. W tym seg­men­cie, druga połowa upły­wa­ją­cego roku, poka­zuje jak szybko można odnieść suk­ces ryn­kowy.

Jednym z tego­rocz­nych pre­sti­żo­wych suk­ce­sów mar­ke­tin­go­wych WZL nr 2 S.A. w seg­men­cie lot­nic­twa cywil­nego była reali­za­cja usług malo­wa­nia tur­bo­śmi­gło­wych samo­lo­tów komu­ni­ka­cji regio­nal­nej Bombardier Q400 dla Polskich Linii Lotniczych LOT – pierw­szy z nich, SP-EQD, prze­cho­dził prace w pierw­szej poło­wie listo­pada. Maszyna o nume­rze seryj­nym 4411 została wypro­du­ko­wana w 2012 r. i począt­kowo była eks­plo­ato­wana przez EuroLOT, a po jego upadku pozo­stała w Polsce i tra­fiła do PLL LOT.
Dwa Q400 dla naro­do­wego prze­woź­nika to ważny suk­ces, po któ­rym mogą przyjść kolejne – sys­te­ma­tyczny roz­wój sprzę­towy PLL LOT (obec­nie dys­po­nu­ją­cego 90 samo­lo­tami róż­nych typów i ocze­ku­ją­cego na dostawy kolej­nych), a także (ponowne) uru­cho­mie­nie połą­cze­nia lot­ni­czego pomię­dzy Bydgoszczą i Warszawą daje moż­li­wość zacie­śnie­nia współ­pracy. Jednym z przy­kła­dów jest wyko­ny­wa­nie przez pra­cow­ni­ków WZL nr 2 S.A. obsług linio­wych dla samo­lo­tów, które wyko­nują powyż­sze loty.
O ile Polskie Linie Lotnicze LOT sta­no­wią nowego ope­ra­tora, który odbiera samo­loty po przej­ściu pro­cesu malo­wa­nia w Bydgoszczy, tak dział malar­ski sta­nowi obec­nie ważne ogniwo oddziału cywil­nego. Początkowo pra­cow­nicy reali­zo­wali do dwóch usług mie­sięcz­nie, obec­nie (śred­nio) w mie­siącu pro­wa­dzone są prace przy trzech samo­lo­tach, a w przy­padku zapo­trze­bo­wa­nia mogą oni także malo­wać śmi­głowce – co ważne, są jesz­cze rezerwy pozwa­la­jące na zwięk­sze­nie tempa do czte­rech samo­lo­tów, o ile tylko będzie takie zapo­trze­bo­wa­nie rynku.
Statki powietrzne prze­ma­lo­wane w WZL nr 2 S.A. latają w Europie i Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Poprzez dzia­ła­nia infor­ma­cyjno-pro­mo­cyjne, a także dzięki jako­ści, zapy­ta­nia ofer­towe doty­czące moż­li­wo­ści reali­za­cji usługi spły­wają do Bydgoszczy z całego świata, a gra­fik pod koniec bie­żą­cego roku jest już zapeł­niony na kilka mie­sięcy do przodu. Co ważne, obok prze­woź­ni­ków pasa­żer­skich malo­wa­nie prze­cho­dzą także samo­loty klien­tów pry­wat­nych.
Pokazuje to, że pomimo dotych­cza­so­wego nasta­wie­nia na obsługi woj­skowe, rynek cywilny zwe­ry­fi­ko­wał kom­pe­ten­cje pra­cow­ni­ków byd­go­skich zakła­dów. Wszystko wska­zuje na to, że w przy­szłym roku malar­nia zasko­czy rynek kolej­nymi cie­ka­wymi reali­za­cjami, a także roz­bu­do­wy­wa­nymi moż­li­wo­ściami tech­nicz­nymi, o któ­rych poin­for­mu­jemy w odpo­wied­nim cza­sie.
Rosnąca liczba zapy­tań ofer­to­wych, a także reali­zo­wana (wie­lo­let­nia) stra­te­gia roz­woju spo­wo­do­wała, że w bie­żą­cym roku pod­pi­sano umowę na budowę dru­giego han­garu prze­zna­czo­nego do obsług tech­nicz­nych samo­lo­tów cywil­nych wraz z powięk­sze­niem płyty przed­han­ga­ro­wej. Jego budowa ma zakoń­czyć się w pierw­szej poło­wie przy­szłego roku, nato­miast uru­cho­mie­nie prac jest spo­dzie­wane w dru­gim pół­ro­czu.
Przy pro­jek­to­wa­niu dru­giego han­garu wyko­rzy­stano doświad­cze­nia zwią­zane z eks­plo­ata­cją (odda­nego do użytku w 2016 r.) wie­lo­funk­cyj­nego han­garu obsłu­gowo-malar­skiego Powierzchnia obsłu­gowa o wymia­rach 55 x 47 metrów pozwoli na jed­no­cze­sne obsługi dwóch samo­lo­tów komu­ni­ka­cji regio­nal­nej (ATR-42 i ATR-72 lub Embraer ERJ-170 i ERJ-190) bądź poje­dyn­czego Boeinga 737 – 800. Taka kon­fi­gu­ra­cja wyklu­cza obsługi sze­ro­ko­ka­dłu­bo­wych samo­lo­tów pasa­żer­skich, które na obec­nym eta­pie nie są celem mar­ke­tin­go­wym byd­go­skiej firmy.
Tego typu kie­ru­nek prac to wynik dotych­cza­so­wych doświad­czeń – prze­strzeń obsłu­gowa w dotych­cza­so­wym han­ga­rze wie­lo­funk­cyj­nym, będą­cym cen­trum trze­ciego filaru WZL nr 2 S.A., jest czę­ściowo zajęta przez śred­nie samo­loty trans­por­towe Lockheed Martin C‑130E Hercules Sił Powietrznych prze­cho­dzące prze­glądy okre­sowe w ramach pro­ce­dury PDM. Wprawdzie ostatni z nich ma powró­cić do jed­nostki do końca roku, pozo­sta­wia­jąc cały han­gar na uży­tek cywilny jed­nak wkrótce mogą dojść kolejne, o ile doj­dzie do pod­pi­sa­nia mię­dzy­rzą­do­wej umowy pomię­dzy Polską i Stanami Zjednoczonymi w spra­wie prze­ję­cia pię­ciu kolej­nych samo­lo­tów Lockheed Martin C‑130 Hercules.
Pochodzące z nad­wy­żek sprzę­to­wych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych samo­loty trans­por­towe, będą potrze­bo­wać prze­glą­dów PDM, które być może zostaną połą­czone z grun­towną moder­ni­za­cją. Dodatkowo ist­nieje opcja, że usłu­gami obsług samo­lo­tów tej rodziny w Bydgoszczy zain­te­re­sują się klienci na świe­cie. To ogra­ni­cza moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia obsług bazo­wych, jed­nak w naj­bliż­szym cza­sie roz­pocz­nie się pro­ce­dura obsługi jed­nego z samo­lo­tów komu­ni­ka­cji regio­nal­nej Embraer zbli­żona do tzw. D‑Check, która zwe­ry­fi­kuje umie­jęt­no­ści zespołu cywil­nego.
Z tego też względu Zarząd WZL nr 2 S.A. pod­jął decy­zję o roz­bu­do­wie poten­cjału o kolejny han­gar, który ma pozwo­lić na roz­po­czę­cie obsług cięż­kich samo­lo­tów lot­nic­twa cywil­nego. Biorąc pod uwagę poten­cjał oraz moż­li­wo­ści, w przy­padku gdy (po jego ukoń­cze­niu i uru­cho­mie­niu) jego sloty zapeł­nią się zawsze można zbu­do­wać kolejny obiekt tego typu – obszar byd­go­skich zakła­dów nadal dys­po­nuje rezerwą prze­strzeni pod następny budy­nek, a patrząc z per­spek­tywy czasu o suk­ces komer­cyjny raczej nie będzie trudno.

  • Łukasz Pacholski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE