Transformacja Sił Powietrznych Bułgarii

LAI_3_2016_bulgaria

W latach 1989 – 1990 buł­gar­skie lot­nic­two woj­skowe otrzy­mało 22 samo­loty myśliw­skie MiG-29, w tym 18 jed­no­miej­sco­wych bojo­wych i 4 dwu­miej­scowe szkolno-bojowe.

Po roz­wią­za­niu Układu Warszawskiego Siły Powietrzne Bułgarii zostały znacz­nie zre­du­ko­wane i zre­or­ga­ni­zo­wane. Punktem zwrot­nym w pro­ce­sie trans­for­ma­cji buł­gar­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego do zachod­nich stan­dar­dów stało się przy­ję­cie Bułgarii do NATO, co miało miej­sce w 2004 r. Obecnie naj­waż­niej­szym pro­gra­mem moder­ni­za­cyj­nym Sił Powietrznych Bułgarii jest zakup wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów myśliw­skich.

Szkoła Sił Powietrznych

Szkolenie teo­re­tyczne pilo­tów buł­gar­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego odbywa się na Wydziale Lotniczym Narodowego Uniwersytetu Wojskowego, nato­miast prak­tyczne szko­le­nie w powie­trzu pro­wa­dzi 12. Lotnicza Baza Szkolna. Zarówno Narodowy Uniwersytet Wojskowy, jak i lot­ni­sko na któ­rym znaj­duje się 12. Lotnicza Baza Szkolna, znaj­dują się w miej­sco­wo­ści Dolna Mitropolija.
Decyzję co do tego który ze stu­den­tów będzie szko­lony na samo­lo­tach, a który na śmi­głow­cach podej­mują wspól­nie Dowództwo Sił Powietrznych i Wydział Lotniczy Narodowego Uniwersytetu Wojskowego. Studenci wybrani do szko­le­nia na samo­lo­tach są kie­ro­wani do lot­ni­czej eska­dry szkol­nej i cer­ty­fi­ka­cji znaj­du­ją­cej się na lot­ni­sku w Dolna Mitropolija, gdzie szkolą się na samo­lo­tach Pilatus PC-9M, nato­miast ci któ­rzy zostali wybrani do szko­le­nia na śmi­głow­cach są kie­ro­wani na lot­ni­sko Płodiw-Krumowo, gdzie sta­cjo­nuje samo­dzielny lot­ni­czy klucz szkolny wypo­sa­żony w śmi­głowce Bell 206B‑3 JetRanger III.
Turbośmigłowe samo­loty szkolne Pilatus PC-9M, są wyko­rzy­sty­wane do pod­sta­wo­wego i zaawan­so­wa­nego szko­le­nia lot­ni­czego. Obecnie szko­le­nie prze­cho­dzi około dzie­się­ciu stu­den­tów rocz­nie. W ciągu dwóch lat na samo­lo­tach PC-9M uzy­skują oni nalot w gra­ni­cach 200 godzin. Następnie stu­denci prze­cho­dzą szko­le­nie tak­tyczno-bojowe na odrzu­to­wych samo­lo­tach szkol­nych Aero Vodochody L‑39ZA Albatros.
Początkowo Bułgaria zamie­rzała zaku­pić 12 tur­bo­śmi­gło­wych samo­lo­tów szkol­nych PC-9M, ale osta­tecz­nie liczbę zaku­pio­nych samo­lo­tów tego typu zmniej­szono do sze­ściu. Kontrakt na zakup sze­ściu maszyn tego typu oraz na dostawę poje­dyn­czego wie­lo­za­da­nio­wego samo­lotu trans­por­to­wego Pilatus PC-12M, prze­zna­czo­nego do prze­wozu waż­nych oso­bi­sto­ści, został pod­pi­sany 5 grud­nia 2003 r. (war­tość kon­traktu 32 mln euro). Samoloty PC-9M, wypo­sa­żone w wie­lo­funk­cyjne wyświe­tla­cze cie­kło­kry­sta­liczne, zostały dostar­czone w listo­pa­dzie i grud­niu 2004 r.
Odrzutowe samo­loty szkolne Aero Vodochody L‑39ZA Albatros sta­no­wią wypo­sa­że­nie lot­ni­czej eska­dry szkol­nej. Spośród zaku­pio­nych 36 maszyn tego typu (w tym 18 w 1986 r. i 18 w 1991 r.) dziś tylko dwa­na­ście nadal pozo­staje na sta­nie Sił Powietrznych Bułgarii. Pozostałe zostały odsprze­dane innym pań­stwom bądź nawet użyt­kow­ni­kom pry­wat­nym. W 2004 r. pięć samo­lo­tów L‑39ZA Albatros zostało zmo­der­ni­zo­wa­nych przez izra­el­ską firmę Radom oraz buł­gar­ską Bulgarian Avionics Services (BAS) z Sofii. Prace prze­pro­wa­dzono w warsz­ta­tach lot­ni­czych bazy Bezmer. W ramach moder­ni­za­cji zamon­to­wano odbior­niki VOR (VHF Omnidirectional Range), ILS (Instrument Landing System), DME (Distance Measuring Equipment), GPS (Global Positioning System) oraz TACAN (Tactical Aid to Navigation).

  • Séan Wilson

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE