Thracian Thunder 2016”

Thracian Thunder 2016. Dziś w NATO tylko bułgarskie i amerykańskie siły powietrzne dysponują samolotami szturmowymi dedykowanymi do bezpośredniego wsparcia wojsk lądowych na polu walki.

Thracian Thunder 2016. Dziś w NATO tylko buł­gar­skie i ame­ry­kań­skie siły powietrzne dys­po­nują samo­lo­tami sztur­mo­wymi dedy­ko­wa­nymi do bez­po­śred­niego wspar­cia wojsk lądo­wych na polu walki.

Od 7 stycz­nia do 25 marca 2016 r. więk­sza część tery­to­rium bazy lot­ni­czej Graf Ignatiewo oraz poli­gony Nowo Selo i Elena były inten­syw­nie wyko­rzy­sty­wane przez siły powietrzne Bułgarii i Stanów Zjednoczonych, pro­wa­dzące wspólne ćwi­cze­nie, pod kryp­to­ni­mem „Thracian Thunder 2016”.

Szkolenie to jest czę­ścią buł­gar­sko-ame­ry­kań­skiego planu dosko­na­le­nia wspól­nych moż­li­wo­ści bojo­wych, uję­tych w tzw. European Theater Security Package, który w ramach ope­ra­cji „Atlantic Resolve” zapew­nia zaan­ga­żo­wa­nie Stanów Zjednoczonych w kwe­stie euro­pej­skiego bez­pie­czeń­stwa.
Głównymi celami szko­le­nia są: zwięk­sze­nie moż­li­wo­ści ope­ra­cyj­nych Sił Powietrznych Bułgarii w ramach uczest­nic­twa w ope­ra­cjach pro­wa­dzo­nych przez NATO, poprawa umie­jęt­no­ści tak­tyczno-pilo­ta­żo­wych per­so­nelu lata­ją­cego a także zwięk­sze­nie umie­jęt­no­ści służb tech­nicz­nych i logi­stycz­nych w zakre­sie wspar­cia dzia­łań lot­ni­czych.
W ramach tego ćwi­cze­nia ame­ry­kań­skie samo­loty sztur­mowe A‑10 odwie­dziły Bułgarię po raz trzeci. Pierwszy raz maszyny tego typu te gościły w tym kraju w 2001 r., w cza­sie ćwi­cze­nia „Cooperative Key 2001”, pro­wa­dzo­nego w ramach pro­gramu „Partnerstwo dla Pokoju”. Było to pierw­sze wie­lo­na­ro­dowe ćwi­cze­nie pro­wa­dzone w Bułgarii. Drugi raz A‑10 gościły w bazie Bezmer w 2008 r., rów­nież na wspól­nym szko­le­niu.
Samoloty A‑10, które przy­były do Bułgarii nale­żały do 74. Ekspedycyjnego Dywizjonu Myśliwskiego 23. Grupy Myśliwskiej z bazy Moody AFB w sta­nie Georgia. Dywizjon ten sta­cjo­nuje w Europie od sierp­nia 2015 r., kiedy dwa­na­ście samo­lo­tów sztur­mo­wych A‑10 przy­było do bazy Amari w Estonii. W grud­niu 2015 r. 74. Ekspedycyjny Dywizjon Myśliwski został prze­ba­zo­wany do bazy Graf Ignatiewo w Bułgarii. W cza­sie pobytu w Estonii dywi­zjon odwie­dził węgier­ską bazę Papa, gdzie kilka A‑10 wzięło udział w ćwi­cze­niach, połą­czo­nych z uży­ciem ostrej amu­ni­cji na poli­go­nie.
W Estonii A‑10 same sta­cjo­no­wały w bazie Amari, nato­miast w Bułgarii towa­rzy­szą im samo­loty sztur­mowe Su-25 i myśliw­skie MiG-29 oraz śmi­głowce bojowe Mi-24. Chyba naj­bar­dziej inte­re­su­jące jest porów­na­nie dwóch samo­lo­tów o podob­nym prze­zna­cze­niu, A‑10 i Su-25, które razem ope­rują z Graf Ignatiewo, wspól­nie dosko­na­ląc tak­tykę wspar­cia wojsk i zwal­cza­nia for­ma­cji pan­cer­nych prze­ciw­nika.
Bułgarskie Su-25 tra­fiły do Graf Ignatiewo, ponie­waż ich macie­rzy­sta baza Bezmer prze­cho­dzi prace remon­towe i moder­ni­za­cyjne. Jest jedyną bazą samo­lo­tów do zwal­cza­nia celów naziem­nych, która pozo­stała po reduk­cjach wyni­ka­ją­cych z cięć budże­to­wych. W latach 1986 – 1989 Siły Powietrzne Bułgarii otrzy­mały 36 jed­no­miej­sco­wych samo­lo­tów bojo­wych Su-25K i cztery dwu­miej­scowe szkolno-bojowe Su-25UBK. Wszystkie dostar­czono do bazy Graf Ignatiewo i włą­czono w skład dwóch eskadr lot­ni­czych. Przez wiele lat eks­plo­ata­cji część samo­lo­tów Su-25 wyco­fano z użyt­ko­wa­nia i sprze­dano innym kra­jom. Obecnie w służ­bie pozo­staje tylko jedna eska­dra Su-25, ale tylko kilka samo­lo­tów jest zdol­nych do wyko­ny­wa­nia lotów ope­ra­cyj­nych, ze względu na brak fun­du­szy na utrzy­ma­nie wszyst­kich w spraw­no­ści tech­nicz­nej. W tej sytu­acji przy­szłość buł­gar­skich Su-25 jest nie­ja­sna. Co cie­kawe, spo­śród państw NATO, poza Stanami Zjednoczonymi jedy­nie Bułgaria dys­po­nuje obec­nie wyspe­cja­li­zo­wa­nym samo­lo­tem do bez­po­śred­niego wspar­cia lot­ni­czego wojsk lądo­wych.

Ćwiczenia
  • Czawdar Garczew

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE