Technika i zarzą­dza­nie Instytut Historii Nauki PAN

WITH_1_2015_rayski

Doktor habi­li­to­wany Edward Malak pra­cuje w Polskiej Akademii Nauk. W 1986 r. obro­nił dyser­ta­cję dok­tor­ską w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na temat pro­to­ty­pów samo­lo­tów bojo­wych i zakła­dów lot­ni­czych w Polsce w latach 1933 – 1939. Rozprawa powstała na pod­sta­wie badań źró­dło­wych prze­pro­wa­dzo­nych głów­nie w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie oraz licz­nych, war­to­ścio­wych rela­cji udzie­lo­nych mu przez pol­skich kon­struk­to­rów lot­ni­czych. Na tej pod­sta­wie w 1990 r. wydał dwie publi­ka­cje książ­kowe: „Samoloty bojowe i zakłady lot­ni­cze. Polska 1933−1935” oraz „Prototypy samo­lo­tów bojo­wych. Polska 1936−1939”. W 1993 r. opu­bli­ko­wał „Samolot dzieło czło­wieka. Etapy roz­woju”. W 1996 r. wydał pamięt­nik inż. Stanisława Pawła Praussa „Z Zakopanego na Stag Lane”. W 2005 r. habi­li­to­wał się w Instytucie Historii Nauki PAN na pod­sta­wie pracy „Administrowanie w lot­nic­twie pol­skim 1926 – 1939 mie­niem pań­stwo­wym w warun­kach postępu tech­nicz­nego”. W 2011 r. wydał „Prototypy samo­lo­tów bojo­wych i zakłady lot­ni­cze. Polska 1930 – 1939. Zasadniczo były to dwa wydaw­nic­twa z 1990 r. zebrane w jed­nym opra­co­wa­niu, wzbo­ga­cone o pio­nier­ski arty­kuł „Rozwój lot­nic­twa woj­sko­wego w Polsce w latach 1930−32÷33 wedle planu gen. dyw. Tadeusza Piskora”, po raz pierw­szy opu­bli­ko­wany w mie­sięcz­niku „Lotnictwo” (6 i 7/2007).
  • Jerzy Gruszczyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE