Taurus: marka zbu­do­wana dzięki jako­ści

GPU 7/90 TAURUS obsługujący największy  pasażerski samolot świata Airbus A380.

GPU 790 TAURUS obsłu­gu­jący naj­więk­szy pasa­żer­ski samo­lot świata Airbus A380.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. (WCBKT S.A.) jest jedy­nym w Polsce przed­się­bior­stwem, które kom­plek­sowo wypo­saża lot­ni­ska woj­skowe w urzą­dze­nia do naziem­nej obsługi stat­ków powietrz­nych (NOSP). Spółka pro­wa­dzi dzia­łal­ność rów­nież na rynku cywil­nym i dla oby­dwu tych sek­to­rów ofe­ruje wypo­sa­że­nie han­ga­rowo-lot­ni­skowe oraz urzą­dze­nia NOSP, takie jak: zasi­la­cze elek­tro­ener­ge­tyczne, zasi­la­cze hydrau­liczne, dys­try­bu­tory tlenu, azotu i powie­trza, gazy­fi­ka­tory tlenu i azotu, sprę­żarki powie­trza, osu­sza­cze, urzą­dze­nia oświe­tle­niowe i holow­niki.

Przedsiębiorstwo posiada zin­te­gro­wany sys­tem Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016 oraz Wewnętrzny System Kontroli. Wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ S.A.), co pozwala mu na korzy­sta­nie z poten­cjału kil­ku­dzie­się­ciu spółek i reali­za­cję wyso­ko­tech­no­lo­gicz­nych pro­jek­tów. WCBKT S.A. nie­ustan­nie poszu­kuje nowo­cze­snych roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych, udo­sko­na­la­jąc pro­du­ko­wany sprzęt i posze­rza­jąc ofertę Spółki o nowe urzą­dze­nia.

Sprzęt NOSP z WCBKT S.A.:  zasilacz elektroenergetyczny GPU 7/90 TAURUS i schody pasażerskie LSP3S.

Sprzęt NOSP z WCBKT S.A.: zasi­lacz elek­tro­ener­ge­tyczny GPU 790 TAURUS i schody pasa­żer­skie LSP3S.

WCBKT S. A. świad­czy naj­wyż­szy poziom usług i szybko reaguje na potrzeby użyt­kow­ni­ków. Zakres świad­czo­nych przez Spółkę usług obej­muje: ser­wis gwa­ran­cyjny i pogwa­ran­cyjny, remonty i moder­ni­za­cję urzą­dzeń, szko­le­nia spe­cja­li­styczne, bada­nie i oce­nia­nie sprzętu NOSP i urzą­dzeń szkolno-tre­nin­go­wych, wyko­ny­wa­nie połą­czeń spa­wa­nych według uzgod­nio­nych instruk­cji spa­wa­nia WPS oraz zatwier­dzo­nych przez Urząd Dozoru Technicznego kwa­li­fi­ko­wa­nych tech­no­lo­gii spa­wa­nia według normy PN-EN 15614 – 1, wytwa­rza­nie, naprawę oraz moder­ni­za­cję prze­wo­dów ela­stycz­nych wyso­ko­ci­śnie­nio­wych prze­zna­czo­nych do medium: tlen, azot, powie­trze oraz do olei hydrau­licz­nych.
W związku z tym, że we współ­cze­snym lot­nic­twie trwa dyna­miczny postęp naukowo-tech­niczny i układy elek­tro­me­cha­niczne w coraz więk­szym stop­niu są wypie­rane przez układy elek­tro­niczne (awio­nika cyfrowa), bar­dzo istotną rolę odgrywa dostar­cza­nie do stat­ków powietrz­nych ener­gii o jak naj­lep­szych para­me­trach. Oprócz rygo­ry­stycz­nych wyma­gań, for­mu­ło­wa­nych w sto­sunku do urzą­dzeń mon­to­wa­nych bez­po­śred­nio na samo­lo­tach i śmi­głow­cach coraz więk­szą uwagę zwraca się na źró­dła zasi­la­nia słu­żące do obsługi przed i po locie. Nie są one uży­wane jedy­nie „do uru­cho­mie­nia” statku powietrz­nego, ale mają rów­nież zna­czący wpływ na pro­cesy przy­go­to­waw­cze przed lotami.
To one sta­no­wią pod­sta­wowe źró­dło zasi­la­nia dla wszel­kiego rodzaju urzą­dzeń pokła­do­wych, które wyma­gają wstęp­nej kali­bra­cji w cza­sie obsługi. Często zły stan lot­ni­sko­wego zasi­la­cza elek­tro­ener­ge­tycz­nego bądź zła jakość ener­gii dostar­cza­nej przez zasi­lacz może skut­ko­wać nie­wła­ści­wymi odczy­tami para­me­trów z przy­rzą­dów pokła­do­wych, w skraj­nych przy­pad­kach zaś może dopro­wa­dzić do awa­rii i nie­do­pusz­cze­nia statku powietrz­nego do eks­plo­ata­cji.
Odpowiedzią WCBKT S.A. na rosnące w tym zakre­sie wyma­ga­nia rynku cywil­nego są lot­ni­skowe urzą­dze­nia zasi­la­nia elek­tro­ener­ge­tycz­nego samo­lo­tów GPU 790 TAURUS i GPU 290 TAURUS eco. Zasilacze bar­dzo nowo­cze­sne, a pod wzglę­dem wielu para­me­trów, wręcz wyzna­cza­jące nowe stan­dardy w swo­jej kla­sie.
Lotniskowe urzą­dze­nie zasi­la­nia elek­tro­ener­ge­tycz­nego samo­lo­tów GPU 790 TAURUS jest prze­zna­czone do zasi­la­nia stat­ków powietrz­nych prą­dem prze­mien­nym a.c. oraz prą­dem sta­łym d.c.
Zasilacz przy­sto­so­wany do trans­portu powietrz­nego jest wypo­sa­żony w nastę­pu­jące sys­temy: auto­dia­gno­styka, zdalna dia­gno­styka on-line, start bez­klu­czy­kowy, szybki start zimowy, zabez­pie­cze­nie przed holo­wa­niem przy roz­wi­nię­tych kablach wydaw­czych, ochrona tur­bo­sprę­żarki przed prze­grza­niem, zabez­pie­cze­nie opon przed prze­bi­ciem. System auto­dia­gno­styczny, dzięki wyso­kiemu ucy­fro­wie­niu GPU, w przy­padku poja­wie­nia się pro­ble­mów z urzą­dze­niem, sam wyświe­tla komu­ni­katy z suge­stiami w jaki spo­sób można roz­wią­zać kon­kretny pro­blem.
Ucyfrowienie ma także duży wpływ na uru­cho­mie­nie GPU. Po włą­cze­niu, urzą­dze­nie auto­ma­tycz­nie przy­go­to­wuje się do pracy, a pro­ces uru­cha­mia­nia jest kon­tro­lo­wany przez główny ste­row­nik. Do uru­cho­mie­nia wystar­czy naci­śnię­cie jed­nego przy­ci­sku lub wyda­nie komendy z tabletu (tzw. start bez­klu­czy­kowy).
Z kolei zasto­so­wa­nie pod­grze­wa­cza fil­tru paliwa umoż­li­wia tzw. szybki roz­ruch zimowy. Dzięki temu roz­wią­za­niu roz­po­czę­cie pracy urzą­dze­nia jest bar­dzo szyb­kie i zawiera się w prze­dziale od 0,5 do 3 minut (w tem­pe­ra­tu­rze oto­cze­nia od ‑30°C do +50°C).
Lotniskowe urzą­dze­nie zasi­la­nia elek­tro­ener­ge­tycz­nego samo­lo­tów GPU 290 TAURUS eco jest prze­zna­czone do zasi­la­nia stat­ków powietrz­nych prą­dem prze­mien­nym a.c. Jest urzą­dze­niem przy­sto­so­wa­nym do pracy sta­cjo­nar­nej: na pły­cie lot­ni­ska lub zawie­szony pod ręka­wem lot­ni­czym.
GPU 270 TAURUS eco posiada nastę­pu­jące opcje wypo­sa­że­nia: sys­tem auto­dia­gno­styczny, auto­ma­tyczna zwi­jarka kablowa, sys­tem zdal­nego ste­ro­wa­nia (tablet peł­niący rolę pul­pitu ste­ru­ją­cego) oraz sys­tem zdal­nej dia­gno­styki on-line.
Zastosowanie w GPU dużego ekranu ste­ru­ją­cego z intu­icyj­nym inter­fej­sem ste­ru­ją­cym pozwala, aby czyn­no­ści od uru­cho­mie­nia urzą­dze­nia do wyda­wa­nia ener­gii zostały skró­cone do mini­mum. Z kolei, dzięki zasto­so­wa­niu zdal­nego, bez­prze­wo­do­wego pul­pitu ste­ro­wa­nia (tablet), tech­nik ma moż­li­wość obsługi zasi­la­cza oraz kon­troli para­me­trów bez­po­śred­nio z pokładu samo­lotu.

  • Jerzy Gruszczyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE