Szkoła Orląt”

Smiglowce Guimbal Cabri G2, jeden z trzech typow statkow powietrznych zakupionych w ostatnich latach przez WSOSP.

Smiglowce Guimbal Cabri G2, jeden z trzech typow stat­kow powietrz­nych zaku­pio­nych w ostat­nich latach przez WSOSP.

W ostat­nich tygo­dniach poja­wiło się wiele infor­ma­cji o nowych samo­lo­tach dla 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Modernizacja 12 Orlików do stan­dardu TC-II Advanced i dopro­wa­dze­nie do niego 16 wcze­śniej zmo­der­ni­zo­wa­nych maszyn TC-II, rychły odbiór sys­temu szko­le­nio­wego opar­tego na samo­lo­tach M‑346 Master/Bielik i moż­liwe zamó­wie­nie kolej­nych egzem­pla­rzy (w grę wcho­dzą cztery, a być może nawet osiem samo­lo­tów), mają nie tylko umoż­li­wić szko­le­nie pilo­tów na naj­wyż­szym pozio­mie, ale także utwo­rze­nie w Dęblinie wyso­kiej klasy mię­dzy­na­ro­do­wego ośrodka szko­le­nia lot­ni­czego. W parze z inwe­sty­cjami w nowe samo­loty postę­puje roz­wój infra­struk­tury i parku sprzętu lata­ją­cego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, któ­rej zada­niem jest przy­go­to­wa­nie adep­tów lot­nic­twa do roz­po­czę­cia przez nich szko­le­nia na Orlikach i Bielikach.

Obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych kształci nie­mal 2000 stu­den­tów (śred­nio ok. 1800), z czego w roku aka­de­mic­kim 2017/2018 1200 uczy się na Wydziale Lotnictwa, a 800 na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Spośród tych pierw­szych, 404 to pod­cho­rą­żo­wie kształ­cący się na kie­run­kach Nawigacja oraz Lotnictwo i Kosmonautyka. Przez ostat­nie dwa lata nabór stu­den­tów w mun­du­rach wzra­stał. O ile w 2015 r. przy­jęto ich 60, to w 2016 już 90, a w ubie­głym roku aż 122. W naj­bliż­szym cza­sie ten­den­cja ta powinna się albo utrzy­mać, albo pozo­stać na pozio­mie mniej wię­cej odpo­wia­da­ją­cym 2017 r., czyli 110 – 120 adep­tów lot­nic­twa przy­ję­tych na stu­dia woj­skowe.
Przyszli piloci woj­skowi szkolą się w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego (AOSL) w spe­cjal­no­ściach:
  • pilota samo­lotu odrzu­to­wego – do uzy­ska­nia licen­cji pilota tury­stycz­nego PPL(A) wraz z upraw­nie­niem do lotów według wska­zań przy­rzą­dów IR(A);
  • pilota śmi­głowca – do uzy­ska­nia licen­cji pilota śmi­głow­co­wego PPL(H);
  • pilota samo­lotu trans­por­to­wego – do uzy­ska­nia licen­cji pilota zawo­do­wego CPL(A) wraz z upraw­nie­niem do lotów według wska­zań przy­rzą­dów IR(A) oraz lotów na samo­lo­tach wie­lo­sil­ni­ko­wych (ME).

Ośrodek pro­wa­dzi rów­nież szko­le­nie stu­den­tów cywil­nych WSOSP do uzy­ska­nia licen­cji zawo­do­wej na śmi­głow­cach CPL (H) i samo­lo­tach wraz z upraw­nie­niem IR(A)/ME.

Baza symu­la­to­rowa

Oprócz nauki teo­rii, pilo­tów woj­sko­wych przy­go­to­wuje się też wstęp­nie do lotów na stat­kach powietrz­nych, z któ­rymi zetkną się we WSOSP i w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego. Zanim zasiądą za ich ste­rami, prze­cho­dzą szko­le­nie na symu­la­to­rach. Pierwszym symu­la­to­rem, z jakim styka się stu­dent jest Selekcjoner – sys­tem wymien­nych kabin wyko­rzy­stu­ją­cych to samo śro­do­wi­sko opro­gra­mo­wa­nia wraz z sys­tem zobra­zo­wa­nia opar­tym na trzech pro­jek­to­rach wizyj­nych. Obejmuje on moduły umoż­li­wia­jące pod­gry­wa­nie myśliwca F‑16 Jastrząb i śmi­głowca W‑3PL Głuszec. Są one prze­zna­czone do wstęp­nej oceny pre­dys­po­zy­cji kan­dy­da­tów do WSOSP na kie­ru­nek pilo­taż stat­ków powietrz­nych, ale tak-
że do tre­ningu człon­ków per­so­nelu lata­ją­cego w wyko­ny­wa­niu lotów wg wska­zań przy­rzą­dów (IFR). Urządzenie ma też moduły umoż­li­wia­jące symu­la­cję samo­lo­tów PZL-130 Orlik TC-II i TS-11 Iskra, które na razie są wyko­rzy­sty­wane do pod­sta­wo­wego i zaawan­so­wa­nego szko­le­nia lot­ni­czego.
Szkolenie odbywa się także na symu­la­to­rach do nauki nawi­ga­cji w locie z tre­na­że­rem pro­ce­dur (Flight Navigation and Procedures Trainer) poziomu dru­giego według kla­sy­fi­ka­cji EASA (FNPT-II). Są to:

  • symu­la­tor ELITE‑S 612 samo­lotu Cessna-172 RG do szko­le­nia lot­ni­czego wg prze­pi­sów VFR/IFR, wypo­sa­żony w: podwójny zestaw pomocy R/NAV, trans­pon­der, auto­ma­tycz­nego pilota i urzą­dze­nie symu­lu­jące dzia­ła­nie GPS. Jego baza danych umoż­li­wia pla­no­wa­nie lotów w dowol­nym miej­scu na świe­cie, a opro­gra­mo­wa­nie tre­ning szcze­gól­nych przy­pad­ków w locie;
  • symu­la­tor samo­lotu Diamond DA40/DA42 do szko­le­nia VFR/IFR, wyko­rzy­stuje się go do szko­le­nia do licen­cji tury­stycz­nej PPL(A), zawo­do­wej CPL(A) oraz przy szko­le­niu do upraw­nień IR(A)/IR(A)ME;
  • symu­la­tor śmi­głowca z wymien­nymi kabi­nami śmi­głow­ców SW‑4 Puszczyk i Schweizer S‑300 z uni­ka­to­wym w skali euro­pej­skiej sys­te­mem wizu­ali­za­cji 3D, ukła­dem auto­ma­tycz­nej kali­bra­cji i pozy­cjo­no­wa­nia grupy ośmiu pro­jek­to­rów z ekra­nem sfe­rycz­nym. Umożliwia on naukę: uru­cho­mie­nia zespołu napę­do­wego, posłu­gi­wa­nia się wypo­sa­że­niem pokła­do­wym, lotów po kręgu, lotów do strefy pilo­tażu, lotów tra­so­wych, lotów wg prze­pi­sów IFR, a także postę­po­wa­nia w sytu­acjach awa­ryj­nych w locie;
  • symu­la­tor samo­lo­tów z wymien­nymi kabi­nami samo­lo­tów: M28 Bryza, Piper Seneca V i Cessna-172 RG. Jego prze­zna­cze­nie to: nauka pilo­tażu i nawi­ga­cji wg prze­pi­sów VFR/IFR, użyt­ko­wa­nia wypo­sa­że­nia pokła­do­wego, zespołu napę­do­wego i sys­te­mów awio­nicz­nych, a także szko­le­nie w postę­po­wa­niu w szcze­gól­nych przy­pad­kach w locie oraz współ­pracy załogi wie­lo­oso­bo­wej.

Oprócz tego uczel­nia dys­po­nuje Kompleksowym Symulatorem Lotu (KSL) samo­lotu TS-11 Iskra, który w naj­bliż­szym cza­sie zapewne trafi do muzeum lub na uczel­nianą eks­po­zy­cję, w związku z nie­da­le­kim wyco­fa­niem maszyn tego typu z pro­cesu szko­le­nia i eks­plo­ata­cji. Co cie­kawe, WSOSP nie pla­nuje zastą­pie­nia go symu­la­to­rem samo­lotu M‑346 Master/Bielik – naziemne ele­menty sys­temu szko­le­nio­wego Master, w tym kom­plek­sowy symu­la­tor lotu (FMS – Full Mission Simulator) mają zna­leźć się w sąsia­du­ją­cej z WSOSP 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego. Nie można jed­nak wyklu­czyć, że z cza­sem pojawi się moduł M‑346 do jed­nego z tre­na­że­rów klasy FNPT-II.
„Szkoła Orląt” dys­po­nuje także urzą­dze­niem BITD (Basic Instrument Training Device) do: nauki posłu­gi­wa­nia się wypo­sa­że­niem radio­na­wi­ga­cyj­nym, inter­pre­ta­cji wska­zań przy­rzą­dów pokła­do­wych, jak rów­nież nauki wyko­rzy­sta­nia środ­ków R/NAV (ILS, VOR DME). Bazę symu­la­to­rową dopeł­nia symu­la­tor dez­orien­ta­cji prze­strzen­nej z trzema wymien­nymi kabi­nami (F‑16, W‑3PL, M‑28) i ruchomą plat­formą. Po wej­ściu do niego pilot reali­zuje wir­tu­alny lot bez moż­li­wo­ści wzro­ko­wej obser­wa­cji terenu. Musi pole­gać wyłącz­nie na wska­za­niach przy­rzą­dów i opie­rać się złud­nym wra­że­niom, jakie otrzy­muje z błęd­nika na sku­tek ruchów plat­formy.
Do bazy symu­la­to­ro­wej doli­czyć należy urzą­dze­nia Zespołu Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego, dys­po­nu­ją­cego m.in. symu­la­to­rami kata­pul­to­wa­nia z samo­lo­tów TS-11, Orlik TC-II i symu­la­to­rem opa­da­nia na spa­do­chro­nie ratow­ni­czym (wyko­rzy­stu­ją­cym oku­lary VR).

  • Maciej Szopa

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE