Systemy obronne Rafaela

Czołg podstawowy Merkawa Mk 4 Sił Obronnych Izraela z zamontowanym na wieży systemem ochrony aktywnej Rafael Trophy HV APS.

Czołg pod­sta­wowy Merkawa Mk 4 Sił Obronnych Izraela z zamon­to­wa­nym na wieży sys­te­mem ochrony aktyw­nej Rafael Trophy HV APS.

Od 69 lat Rafael roz­wija i pro­du­kuje zaawan­so­wane sys­temy defen­sywne dla Sił Obronnych Izraela, innych struk­tur bez­pie­czeń­stwa pań­stwa izra­el­skiego, a także kon­tra­hen­tów na całym świe­cie. Firma ofe­ruje swoim klien­tom sze­roką gamę inno­wa­cyj­nych zin­te­gro­wa­nych i wie­lo­funk­cyj­nych, nowo­cze­snych roz­wią­zań – od sys­te­mów pod­wod­nych, przez mor­skie, lądowe, do sys­te­mów aktyw­nej ochrony.

Rafael jest drugą co do wiel­ko­ści firmą sek­tora obron­nego Izraela, w 2016 r. odno­to­wu­jącą sprze­daż o war­to­ści 2 mld USD i mającą port­fel zamó­wień opie­wa­jący na 5,6 mld USD oraz zysk netto wyno­szący 123 mln USD.
Rafael opra­co­wał prze­ło­mowe sys­temy aktyw­nej obrony, które pozwa­lają wyeli­mi­no­wać pocisk prze­ciw­nika zanim ma on szansę ude­rzyć w cel. Rozwiązania te mogą zna­leźć zasto­so­wa­nie we wszyst­kich śro­do­wi­skach walki: lądo­wym, powietrz­nym i mor­skim. Tworzą sys­tem sys­te­mów, zło­żony z róż­nych ele­men­tów, zdol­nych do wykry­wa­nia, kla­sy­fi­ka­cji i ana­lizy zagro­że­nia, okre­śle­nia punktu ude­rze­nia poci­sku prze­ciw­nika oraz przy­dzie­le­nia opty­mal­nych środ­ków do jego prze­chwy­ce­nia, jeśli zaist­nieje taka potrzeba. Niektóre z tych sys­te­mów zostały już wszech­stron­nie prze­te­sto­wane w walce z bez­pre­ce­den­so­wym odset­kiem uda­nych prze­chwy­ceń. Aby speł­nić wyma­ga­nie osią­gnię­cia domi­na­cji w powie­trzu i budowy sku­tecz­nego sys­temu obrony powietrz­nej, Rafael opra­co­wał wie­lo­war­stwowe sys­temy obronne, zapew­nia­jące zde­cy­do­wane, sku­teczne formy odpo­wie­dzi na wszyst­kie typy zagro­żeń z powie­trza, wli­cza­jąc w to: samo­loty, śmi­głowce, a także krót­kiego i dale­kiego zasięgu poci­ski i rakiety nie­kie­ro­wane. Najbardziej god­nymi odno­to­wa­nia spo­śród tych roz­wią­zań są sys­temy obrony prze­ciw­lot­ni­czej oraz prze­ciw­ra­kie­to­wej Iron Dome i David’s Sling, które w połą­cze­niu two­rzą wszech­stronne, dwu­war­stwowe roz­wią­za­nie. Iron Dome służy do obrony przede wszyst­kim przed rakie­tami krót­kiego zasięgu, w tym arty­le­ryj­skimi poci­skami rakie­to­wymi. Od czasu swo­jego ope­ra­cyj­nego debiutu w 2011 r., Iron Dome prze­chwy­cił ponad 1500 rakiet wroga przy sku­tecz­no­ści około 90%. David’s Sling, opra­co­wany i pro­du­ko­wany wspól­nie z ame­ry­kań­skim Raytheonem, będzie wyko­rzy­sty­wany do zwal­cza­nia rakiet nie­kie­ro­wa­nych śred­niego i dale­kiego zasięgu, poci­sków bali­stycz­nych krót­kiego zasięgu i poci­sków manew­ru­ją­cych. W kwiet­niu 2017 r. sys­tem został uznany za ope­ra­cyjny przez Siły Powietrzne Izraela. Efektor sys­temu David’s Sling – Stunner – został wybrany przez Raytheona jako baza taniego poci­sku do pol­skiego sys­temu zin­te­gro­wa­nej obrony prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej Patriot. Polski prze­mysł będzie współ­pra­co­wał przy jego roz­woju i pro­duk­cji. Pocisk ten – SkyCeptor – jak wspo­mniano, wywo­dzi się z poci­sku „zie­mia – powie­trze” Stunner, nisz­czą­cego cel poprzez bez­po­śred­nie tra­fie­nie (hit-to-kill) i będą­cego obec­nie w pro­duk­cji wiel­ko­se­ryj­nej. SkyCeptor jest zaawan­so­wa­nym i inno­wa­cyj­nym poci­skiem prze­chwy­tu­ją­cym, który sta­nowi efek­tywne kosz­towo roz­wią­za­nie do zwal­cza­nia róż­nego typu rakiet i poci­sków rakie­to­wych. Jego gło­wica napro­wa­dza­jąca wykrywa i śle­dzi nawet naj­bar­dziej wyma­ga­jące cele, nie­za­leż­nie od warun­ków pogo­do­wych i zapew­nia punk­tową pre­cy­zję tra­fie­nia.

  • Rafael Advanced Defense Systems

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE