Systemy BSP dla Sił Zbrojnych RP

system PGZ-19R

sys­tem PGZ-19R

Systemy bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych (BSP) to sprzęt bez któ­rego coraz trud­niej jest pro­wa­dzić dzia­ła­nia na współ­cze­snym polu walki. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. wycho­dzi naprze­ciw potrze­bom Sił Zbrojnych RP i pro­po­nuje im kilka rodza­jów nowo­cze­snych sys­te­mów bez­za­ło­go­wych.

Osiemnastego lipca 2016 r. na tere­nie Ośrodka Badań Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU) w Drawsku Pomorskim odbył się pokaz sys­te­mów BSP, będą­cych w ofer­cie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pokaz zor­ga­ni­zo­wano we współ­pracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 S.A. (WZL nr 2 S.A.), Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL), firmą Eurotech Sp. z o.o. oraz gospo­da­rzami ośrodka. Celem zre­ali­zo­wa­nego dla przed­sta­wi­cieli Ministerstwa Obrony Narodowej przed­się­wzię­cia była pre­zen­ta­cja sze­ro­kiej gamy pro­duk­tów lot­nic­twa bez­za­ło­go­wego, roz­wi­ja­nych w spół­kach PGZ S.A. i insty­tu­cjach współ­pra­cu­ją­cych. Pokaz odbył się na ziemi i w powie­trzu, będąc pierw­szą ini­cja­tywą tego typu.
Wśród zapre­zen­to­wa­nych plat­form lot­ni­czych zna­lazł się m.in. sys­tem BSP E‑310, roz­wi­jany przez kon­sor­cjum PGZ S.A. oraz stra­te­gicz­nego pod­wy­ko­nawcę Eurotech Sp. z o.o., dwa imi­ta­tory środ­ków napadu powietrz­nego MJ‑7 Szogun oraz wie­lo­wir­ni­kowa plat­forma pio­no­wego startu i lądo­wa­nia AtraxM, pro­du­ko­wana przez kon­sor­cjum PGZ S.A. i ITWL. Wszystkie bez­za­ło­gowe statki powietrzne były ste­ro­wane za pomocą wspól­nej naziem­nej sta­cji kon­troli. PGZ S.A., kon­se­kwent­nie wdra­ża­jąc przy­jętą stra­te­gię, zade­mon­stro­wała w ten spo­sób osią­gnię­cie odpo­wied­nich kom­pe­ten­cji w dzie­dzi­nie o bar­dzo dużym poten­cjale ryn­ko­wym, za jaką należy uwa­żać sys­temy BSP. Dzięki temu PGZ S.A. mogła przy­stą­pić do roz­sze­rze­nia swo­jej oferty dla Ministerstwa Obrony Narodowej.
28 paź­dzier­nika 2016 r. kon­sor­cjum PGZ S.A. i ITWL, dostar­czyło Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) w Dęblinie pierw­sze sys­temy BSP. Na wypo­sa­że­nie dębliń­skiej „Szkoły Orląt” tra­fiły dwa zestawy samo­lo­towe, z któ­rych każdy skła­dał się z 3 apa­ra­tów lata­ją­cych NeoX, dwóch naziem­nych sta­cji kon­troli, gło­wic opto­elek­tro­nicz­nych HD zoom 30x i tre­nin­go­wych (osią­gami odpo­wia­dają one zało­że­niom pro­gramu „Wizjer”, który ma dać bata­lio­nom sys­tem BSP kate­go­rii mini) oraz 2 zestawy apa­ra­tów lata­ją­cych pio­no­wego startu i lądo­wa­nia AtraxM wraz z naziem­nymi pane­lami kon­troli oraz gło­wi­cami opto­elek­tro­nicz­nymi HD zoom 30x i ter­mo­wi­zyj­nymi (osią­gami odpo­wia­dają one zało­że­niom pro­gramu „Ważka”, który ma dać gru­pom bojo­wym na polu walki sys­tem BSP kate­go­rii mikro).
W sumie dostar­czono 8 apa­ra­tów lata­ją­cych, które przed ofi­cjal­nym prze­ka­za­niem zostały pod­dane odbio­rowi tech­nicz­nemu, pod­czas któ­rego potwier­dzono ich wła­ści­wo­ści lotno-tech­niczne. Systemy BSP dostar­czone do WSOSP są ste­ro­wane dzięki modu­łom łącz­no­ści wyko­rzy­stu­ją­cym linie radiowe Paxlink‑M spółki Transbit Sp. z o.o. Dostarczone zestawy posłużą do szko­le­nia ope­ra­to­rów sys­te­mów BSP w Siłach Zbrojnych RP oraz kra­jów człon­kow­skich NATO. Były to pierw­sze plat­formy bez­za­ło­gowe wypro­du­ko­wane pod mery­to­rycz­nym nad­zo­rem Biura Platform Lotniczych PGZ S.A.
8 listo­pada 2016 r. sekre­tarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki zain­au­gu­ro­wał dzia­łal­ność Centrum Kompetencyjnego Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy. Centrum zostało utwo­rzone przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. jako jed­nostka koor­dy­nu­jąca prace nad inno­wa­cyj­nymi sys­te­mami BSP na pozio­mie PGZ S.A. Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych ma w pierw­szej kolej­no­ści korzy­stać z poten­cjału pro­jek­to­wego i pro­duk­cyj­nego spółek wcho­dzą­cych w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
W cen­trum będą reali­zo­wane nastę­pu­jące zada­nia: pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów BSP, pro­wa­dze­nie prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych w zakre­sie sys­te­mów BSP, pro­duk­cja i ser­wi­so­wa­nie sys­te­mów BSP, inte­gra­cja, moder­ni­za­cja oraz mody­fi­ka­cja sys­te­mów BSP. Obok tego WZL nr 2 S.A. mogą koope­ro­wać z innymi fir­mami z rynku lokal­nego oraz glo­bal­nego.
Ponadto na tere­nie WZL nr 2 S.A. utwo­rzono Ośrodek Szkolenia Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych. Ośrodek posiada upraw­nie­nia do szko­le­nia ope­ra­to­rów zdal­nie ste­ru­ją­cych apa­ra­tami lata­ją­cymi znaj­du­ją­cymi się zarówno w zasięgu wzroku jak i poza zasię­giem wzroku w kla­sach: samo­loty i wie­lo­wir­ni­kowce.
  • Jerzy Gruszczyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE