System Zarządzania Walką BMS Hektor

Idea Systemu Zarządzania Walką.

Idea Systemu Zarządzania Walką.

System Zarządzania Walką (SZW) BMS Hektor firmy KenBIT Sp.j. jest prze­zna­czony do zasto­so­wa­nia od szcze­bla żoł­nie­rza do bata­lionu, a po zasto­so­wa­niu odpo­wied­nich środ­ków trans­mi­syj­nych, także na wyż­szych szcze­blach dowo­dze­nia. SZW BMS Hektor obej­muje opro­gra­mo­wa­nie Systemu Zarządzania Walką klasy BMS w wer­sjach na ter­mi­nale pokła­dowe i oso­bi­ste ter­mi­nale komputerowe/PDA żoł­nie­rza, jak rów­nież infra­struk­turę tele­in­for­ma­tyczną – zestaw pokła­do­wych urzą­dzeń tele­in­for­ma­tycz­nych zapew­nia­ją­cych dzia­ła­nie sys­temu w pojaz­dach (np. KTO Rosomak).

Oprogramowanie i urzą­dze­nia sys­temu BMS Hektor zapew­niają współ­pracę z urzą­dze­niami nawi­ga­cji pokła­do­wej oraz wie­loma środ­kami trans­mi­syj­nymi, takimi jak: sze­ro­ko­pa­smowe radio­sta­cje pokła­dowe IP i radio­sta­cje oso­bi­ste IP, wąsko­pa­smowe radio­sta­cje pokła­dowe KF i UKF oraz tak­tyczne ter­mi­nale sate­li­tarne.
Infrastruktura tele­in­for­ma­tyczna SZW BMS Hektor może być zain­sta­lo­wana w pojaz­dach, m.in. na koło­wym trans­por­te­rze opan­ce­rzo­nym Rosomak. System Zarządzania Walką BMS Hektor firmy KenBIT współ­pra­cuje z ele­men­tami polo­wego sys­temu tele­in­for­ma­tycz­nego eks­plo­ato­wa­nymi w Siłach Zbrojnych RP: Cyfrowym Systemem Łączności Radioliniowo-Przewodowej ZT Storczyk 2000, Zintegrowanymi Węzłami Teleinformatycznymi KTSA Jaśmin, czy Przenośno-Przewoźnym Terminalem Satelitarnym Fikus. System odbiera sygnały z sen­so­rów alar­mo­wych i czuj­ni­ków pokła­do­wych, sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nie pojaz­dów, np. KTO Rosomak. Ponadto SZW BMS Hektor pozwala na zaawan­so­waną inte­ro­pe­ra­cyj­ność z jed­nost­kami innych państw NATO w ramach wymiany infor­ma­cji.

Oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką BMS Hektor

Oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką BMS Hektor może zostać zain­sta­lo­wane na kom­pu­te­rach klasy PC, ser­we­rach i oso­bi­stych ter­mi­na­lach kom­pu­te­ro­wych klasy PDA. Obejmuje dwa zasad­ni­cze moduły:
❚ moduł (opro­gra­mo­wa­nie) BMS (ang. Battlefield Management System) – sys­temu zarzą­dza­nia polem walki,
❚ moduł (opro­gra­mo­wa­nie) BFT (ang. Blue Force Tracking) – bojo­wego sys­temu sate­li­tar­nego iden­ty­fi­ka­cji i infor­ma­cji. Umożliwia moni­to­ring poło­że­nia wojsk wła­snych.
Oprogramowanie wyko­rzy­stuje nowa­tor­skie tech­no­lo­gie, dotąd nie­sto­so­wane w Polsce w sys­te­mach woj­sko­wych. Podstawą dzia­ła­nia jest język pro­gra­mo­wa­nia nowej gene­ra­cji Java i wiele nowo­cze­snych kom­po­nen­tów, jak: ser­wer apli­ka­cyjny JBoss, tech­no­lo­gia EJB, Framework Hibernate, Oracle i JAAS.

Moduł opro­gra­mo­wa­nia SZW BMS Hektor

Aplikacja opro­gra­mo­wa­nia SZW BMS Hektor ma inter­fejs użyt­kow­nika w języku pol­skim i angiel­skim. Istnieje moż­li­wość obsługi opro­gra­mo­wa­nia BMS z uży­ciem inter­fejsu doty­ko­wego zarówno w warun­kach dzien­nych, jak i noc­nych.
Modułowa budowa apli­ka­cji pozwala na stwo­rze­nie wyspe­cja­li­zo­wa­nego sta­no­wi­ska pracy o róż­nym zakre­sie odpo­wie­dzial­no­ści i doda­wa­nie nowych funk­cjo­nal­no­ści, zaspo­ka­ja­jąc rosnące potrzeby w miarę poja­wia­nia się nowych stan­dar­dów wymiany infor­ma­cji. System może pra­co­wać w try­bie samo­dziel­nym i roz­pro­szo­nym, co zna­cząco zwięk­sza jego wydaj­ność przez uru­cha­mia­nie poszcze­gól­nych usług/modułów sys­temu (MIP, ser­wer map itd.) na oddziel­nych kom­pu­te­rach obiektu.
Oprogramowanie BMS ma zaim­ple­men­to­wane naj­now­sze mecha­ni­zmy NFFI i unor­mo­wa­nia pro­gramu MIP, w tym mecha­nizm MIP DEM Baseline 3.0 i 3.1. Umożliwia two­rze­nie hie­rar­chicz­nej struk­tury infor­ma­cyj­nej z zasto­so­wa­niem usług kata­lo­go­wych zgod­nych z LDAP, obej­mu­ją­cej ugru­po­wa­nie bojowe i zasoby sieci – zde­fi­nio­waną w usłu­dze Battlefield Directory, zgodną z nor­mami STANAG 4644 i ACP 133(D). Funkcje reali­zo­wane przez opro­gra­mo­wa­nie BMS zapew­niają wspar­cie dzia­łań pod­od­dzia­łów na szcze­blu tak­tycz­nym (np. bata­lionu), reje­stro­wa­nie danych zwią­za­nych z pro­wa­dzo­nymi dzia­ła­niami bojo­wymi oraz zapis roz­mów pro­wa­dzo­nych we wszyst­kich rela­cjach łącz­no­ści zewnętrz­nej i wewnętrz­nej.


    To jest skrócona wersja artykułu.

    CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE