System szko­le­nia lot­ni­czego M‑346 Master w Polsce w tym roku

Uroczystość prezentacji pierwszego M-346 zbudowanego dla polskich Sił Powietrznych – od lewej stoją: dyrektor zarządzający Leonardo Aircraft Filippo Bagnato, wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki, podsekretarz stanu w ministerstwie obrony Włoch Gioacchino Alfano, inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak. Fot. Leonardo Aircraft

Uroczystość pre­zen­ta­cji pierw­szego M‑346 zbu­do­wa­nego dla pol­skich Sił Powietrznych – od lewej stoją: dyrek­tor zarzą­dza­jący Leonardo Aircraft Filippo Bagnato, wice­mi­ni­ster obrony naro­do­wej Bartosz Kownacki, pod­se­kre­tarz stanu w mini­ster­stwie obrony Włoch Gioacchino Alfano, inspek­tor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak. Fot. Leonardo Aircraft

Szkolenie lot­ni­cze prze­żywa punkt zwrotny w swo­jej ewo­lu­cyj­nej histo­rii. Nowoczesne tech­no­lo­gie pozwa­lają ponow­nie zde­fi­nio­wać jego zało­że­nia oraz spo­dzie­wane efekty. Głównymi moto­rami napę­do­wymi zmian są koniecz­ność reduk­cji kosz­tów szko­le­nia, skró­ce­nie czasu reali­za­cji peł­nego cyklu szko­le­nia, prze­ję­cie zadań szko­le­nio­wych od jed­no­stek bojo­wych oraz spro­sta­nie wyma­ga­niom nowo­cze­snych sys­te­mów uzbro­je­nia i zwięk­sza­ją­cej się kom­plek­so­wo­ści współ­cze­snego pola walki.

W wyniku prze­targu na zin­te­gro­wany sys­tem zaawan­so­wa­nego szko­le­nia lot­ni­czego, Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało M‑346 jako nowy odrzu­towy samo­lot szkolny dla pol­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego. Kontrakt pod­pi­sano 27 lutego 2014 r. w Dęblinie, obej­muje dostawę ośmiu samo­lo­tów wraz z pakie­tem tech­nicz­nym i logi­stycz­nym oraz wspar­cie szko­le­nia naziem­nego załóg lot­ni­czych. Wartość kon­traktu to 280 milio­nów euro. Według komu­ni­katu MON, oferta Alenia Aermacchi (dziś Leonardo Aircraft) była naj­ko­rzyst­niej­sza spo­śród star­tu­ją­cych w prze­targu firm i jako jedyna zmie­ściła się w zakła­da­nym przez mini­ster­stwo budże­cie 1,2 miliarda zło­tych. Opcjonalnie prze­wi­dziano zakup kolej­nych czte­rech maszyn.
3 wrze­śnia 2014 r. pod­czas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach przed­sta­wi­ciel pro­du­centa poin­for­mo­wał, że roz­po­częto pierw­sze prace przy kom­ple­ta­cji pierw­szego egzem­pla­rza samo­lotu dla Polski. 28 lipca 2015 r. Alenia Aermacchi zapre­zen­to­wała wzór malo­wa­nia uzgod­niony ze stroną pol­ską. 6 czerwca 2016 r. w zakła­dach w Venegono odbyła się uro­czy­stość roll-out, czyli opusz­cze­nie linii pro­duk­cyj­nej przez pierw­szy samo­lot M‑346 dla Polski. Maszyna nosi numer tak­tyczny 7701. Miesiąc póź­niej, 4 lipca 2016 r., na przy­fa­brycz­nym lot­ni­sku po raz pierw­szy wzbiła się ona w powie­trze. Pierwsze dwa egzem­pla­rze M‑346 mają zostać dostar­czone do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie do końca bie­żą­cego roku.
Tworzony sys­tem szko­le­nia pol­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego w uję­ciu kom­plek­so­wym będzie się skła­dał ze szko­le­nia wstęp­nego, reali­zo­wa­nego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych we współ­dzia­ła­niu z Akademickim Ośrodkiem szko­le­nia Lotniczego; pod­sta­wo­wego z wyko­rzy­sta­niem samo­lo­tów PZL-130 Orlik (TC-II Garmin i TC-II Glass Cockpit) oraz zaawan­so­wa­nego, w któ­rym będzie użyt­ko­wany M‑346A. Gdy otrzy­mamy samo­lot M‑346, zmo­der­ni­zu­jemy posia­dany zapas PZL-130 Orlik do stan­dardu TC-II Glass Cockpit oraz wyko­rzy­stamy moż­li­wo­ści szko­le­niowe Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie, pol­ski sys­tem szko­le­nia lot­ni­czego będzie w cało­ści oparty na tech­no­lo­giach cyfro­wych. Da to dobrą pod­stawę do utwo­rze­nia w Dęblinie w per­spek­ty­wie kilku naj­bliż­szych lat Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia Lotniczego, posia­da­ją­cego sta­tus jed­nego z klu­czo­wych ośrod­ków szko­le­nia lot­ni­czego NATO.
  • Jerzy Gruszczyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE